Läsårsanmälan
Nya studerande måste utöver anmälan om att de tar emot studieplatsen också senast 31.8.2021 anmäla om de kommer att vara närvarande eller frånvarande under läsåret. Anmälan för läsåret 2021–2022 börjar 1.6.2021.
Allmänt om läsårsanmälan

Om du i studentantagningen 2021 har fått rätt att avlägga lägre eller högre högskoleexamen eller båda ska du göra läsårsanmälan enligt instruktionerna på denna sida. Under de därpå följande åren gör du läsårsanmälan enligt anvisningarna i Instruktioner för studerande.

Du kan anmäla dig som närvarande eller frånvarande under det första läsåret efter att du har tagit emot studieplatsen.

Om du redan har en tidigare studierätt vid Helsingfors universitet men du denna vår har beviljats en ny rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet, ska du göra läsårsanmälan enligt instruktionerna på denna sida. Endast då kan informationen om din nya studierätt föras in i studentregistret. Du ska varje år anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande vid universitetet till varje studierätt skilt. 

 • Om du redan har hunnit frånvaro- eller närvaroanmäla dig på annat sätt ska du kontakta universitetets ansökningsservice.
 • Om du redan har betalat studentkårens medlemsavgift för läsåret 2021–2022, behöver du inte betala medlemsavgiften en andra gång.

Högskolestudenters hälsovårdsavgift

Om du närvaroanmäler dig för hela läsåret eller bara för höst- eller vårterminen måste du betala hälsovårdsavgiften för högskolestudenter till FPA. För studenter som är skyldiga att betala läsårsavgift (inkl. studenter som har fått stipendium) ingår högskolornas hälsovårdsavgift i läsårsavgiften och behöver inte betalas separat till FPA.

Läs mer på FPA:s webbplats om hur du betalar hälsovårdsavgiften för högskolestudenter.

Dina uppgifter sparas i studentregistret

Gör din läsårsanmälan så raskt som möjligt, för uppgifterna om din nya studierätt sparas i Helsingfors universitets studentregister först efter att du gjort anmälan.

Du kan t.ex. aktivera ditt användarnamn i universitetets datasystem och får ditt studentkort först när uppgifterna har registrerats i studentregistret.

 • Det tar i regel några dagar eller upp till en vecka för uppgifterna att registreras. Om du blivit antagen till Helsingfors universitet genom överflyttning kan det ta längre att registrera dina uppgifter eftersom vi kontaktar din tidigare högskola.
 • När dina uppgifter har registrerats får du ett meddelande till den e-postadress du uppgav på ansökningsblanketten.
 • Kontakta adressen hakijapalvelut@helsinki.fi om det har gått två veckor sedan du anmälde dig som närvarande eller frånvarande och du ännu inte har fått ett e-postmeddelande om att dina uppgifter har registrerats.
Närvaroanmälan

Du måste betala medlemsavgiften till Helsingfors universitets studentkår (46,00 euro/läsår) i samband med läsårsanmälan. Utöver studentkårsavgiften kan du, om du så vill, betala följande frivilliga avgifter: medlemsavgift till studentnation (12,00 euro) och stödavgift till studentkårens utvecklingssamarbetsprojekt (5,80 euro)

Studentkåren vid Helsingfors universitet bevakar dina intressen vid universitetet och i samhället, understöder föreningsverksamheten, ordnar evenemang och erbjuder medlemsförmåner och tjänster. Läs mer om studentförmåner och studentrabatter på studentkårens webbplats. Du kan använda dina studentförmåner när din studierätt träder i kraft 1.8.2021.

Läs mer om studentkårens nationer och utvecklingssamarbetsprojekt på studentkårens webbsidor.

Anmälan i Min Studieinfo

Vi rekommenderar att du gör din närvaroanmälan med tjänsten Min Studieinfo på webbplatsen Studieinfo.fi.

Du kan anmäla dig som närvarande med tjänsten Min Studieinfo om du har finländsk personbeteckning och dessutom finländska nätbankkoder eller finländskt mobilcertifikat eller finländskt elektroniskt personkort. När du har loggat in i tjänsten, klicka först på ”Min ansökan” och sedan på ”Anmäl dig”.

Om du inte kan använda tjänsten Min Studieinfo

Om du inte kan använda Min Studieinfo, gör så här:

 1. Betala studentkårens medlemsavgift i banken eller nätbanken och använd betalningsuppgifterna nedan.
 2. Fyll i anmälningsblanketten.
 3. Skicka kvittot på den betalda medlemsavgiften till universitetets ansökningsservice på det sätt som anges i anvisningarna på anmälningsblanketten.
Betalningsuppgifter

Betalningsmottagare: Studentkåren vid Helsingfors universitet

Kontonumret om du betalar medlemsavgiften via en finländsk bank:

 • FI80 1573 3000 0324 57 (Nordea)
 • FI80 8000 1500 0668 82 (Danske Bank)

Kontonumret om du betalar medlemsavgiften via en utländsk bank:

 • FI80 1573 3000 0324 57 (Nordea)
 • BIC-kod: NDEAFIHH
 • Nordeas adress: Nordea Bank Finland, Alexandersgatan 36 B, FIN-00020 Nordea, Finland

Den obligatoriska studentkårsavgiften för läsåret 2021–2022 är 46,00 euro.

Utöver medlemsavgiften kan du betala följande frivilliga avgifter:

 • medlemsavgift till studentnation 12,00 euro
 • stödavgift till studentkårens utvecklingssamarbetsprojekt 5,80 euro

Använd referensnumret 28 04990 när du betalar.

Om du betalar en frivillig medlemsavgift till en studentnation, meddela i fältet för ytterligare uppgifter vilken studentnation du vill bli medlem i.

Läs anvisningarna som gäller dig på våra engelskspråkiga webbsidor.

Läs anvisningarna som gäller dig på våra engelskspråkiga webbsidor.

Frånvaroanmälan

Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret (2021–2022) endast om du har en lagstadgad orsak. Om den lagstadgade orsaken till frånvaron gäller bara en termin (t.ex. värnpliktstjänstgöring eller moderskapsledighet som börjar i januari), kan du om du så vill anmäla dig som frånvarande hela läsåret.

Du kan ändra din närvaroanmälan för vårterminen till en frånvaroanmälan om du gör det under anmälningstiden för vårterminen.

Enligt universitetslagen kan första årets studerande anmäla sig som frånvarande under det första läsåret endast av någon av de orsaker som anges nedan. Nedan listas också vilka dokument som godkänns som frånvarointyg:

 1. Du fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995)
  • Inryckningsorder (förordnande att inleda tjänstgöringen)
 2.  Du är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig
  • FPA:s intyg över moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, eller läkarintyg över graviditet om intyg från FPA ännu saknas
  • Motsvarande intyg från en utländsk myndighet över lagstadgad föräldraledighet
 3. Du kan inte inleda studierna på grund av egen sjukdom eller skada
  • Beslut om sjukdagpenning, eller läkarintyg om beslut saknas. Av läkarintyget ska framgå sjukdomens eller skadans art och att sjukdomen eller skadan hindrar dig från att inleda dina studier 1.8.2021.
  • Hinder som beror på praktiska arrangemang på grund av sjukdomen eller skadan: en tillräcklig redogörelse, t.ex. studentbostadsstiftelsens intyg att studenten köar för en sådan bostad som hens sjukdom eller skada kräver. Studentens egen anmälan är inte en tillräcklig redogörelse.

Frånvarointygen som lämnas in ska vara på svenska, finska eller engelska.

 1. Fyll i anmälningsblanketten.
 2. Skicka dokumentet som intygar att du har en lagstadgad orsak till frånvaro till Ansökningsservicen som krypterad e-post.
  • Om du visar orsaken till frånvaro med en inryckningsorder kan du skicka den som e-postbilaga som vanlig e-post till hakijapalvelut@helsinki.fi. Rubricera meddelandet ”Läsårsanmälan: inryckningsorder”.
  • Om du visar orsaken till frånvaro med något annat dokument ska du skicka det som bilaga med krypterad e-post till Helsingfors universitets ansökningsservice.

Om du inte kan eller vill skicka frånvarointyget elektroniskt kan du skicka det per post till följande adress (fyll i denna blankett och bifoga den till dokumenten):

Helsingfors universitets ansökningsservice, PB 24, 00014 Helsingfors universitet

När du senare inleder dina studier efter din frånvaro ska du lämna in ett intyg över den lagstadgade orsaken till frånvaron till StudentservicenDå förbrukar du inte av din studietid under frånvaron. Om du frånvaroanmäler dig på grund av hinder som gäller praktiska arrangemang vid sjukdom eller skada förbrukar du av studietiden.

Om du vill anmäla dig som närvarande för endast höstterminen 2021 eller vårterminen 2022 och som frånvarande för den andra terminen, gör så här:

 1. Betala medlemsavgiften till Studentkåren vid Helsingfors universitet för höstterminen 2021 eller vårterminen 2022 enligt betalningsuppgifterna nedan.
 2. Fyll i anmälningsblanketten.
 3. Skicka följande till Ansökningsservicen: kvittot på medlemsavgiften för den termin du närvaroanmäler dig till och ett dokument som bevisar att du har en lagstadgad orsak till din frånvaro under den termin du frånvaroanmäler dig för. På anmälningsblanketten står det hur du ska skicka dokumenten.
Betalningsuppgifter

Betalningsmottagare: Studentkåren vid Helsingfors universitet

Om du betalar medlemsavgiften via en finländsk bank:

 • FI80 1573 3000 0324 57 (Nordea)
 • FI80 8000 1500 0668 82 (Danske Bank)

Om du betalar medlemsavgiften via en utländsk bank:

 • FI80 1573 3000 0324 57 (Nordea)
 • BIC-kod: NDEAFIHH
 • Nordeas adress: Nordea Bank Finland, Alexandersgatan 36 B, FIN-00020 Nordea, Finland

Obligatorisk studentkårsavgift:

 • Om du anmäler dig som närvarande endast under höstterminen 2021, måste du betala 25,00 euro i medlemsavgift.
 • Om du anmäler dig som närvarande endast under vårterminen 2022, måste du betala 21,00 euro i medlemsavgift.

Utöver medlemsavgiften kan du betala följande frivilliga avgifter:

 • medlemsavgift till studentnation 12,00 euro
 • stödavgift till studentkårens utvecklingssamarbetsprojekt 5,80 euro

Använd referensnumret 28 04990 när du betalar.

Om du betalar en frivillig medlemsavgift till en studentnation, meddela i fältet för ytterligare uppgifter vilken studentnation du vill bli medlem i.

Om studentkåren och studentnationerna

Studentkåren vid Helsingfors universitet bevakar dina intressen vid universitetet och i samhället, understöder föreningsverksamheten, ordnar evenemang och erbjuder medlemsförmåner och tjänster. Läs mer om studentförmåner och studentrabatter på studentkårens webbplats.

Du kan använda dina studentförmåner när din studierätt träder i kraft 1.8.2021.

Läs mer om studentkårens nationer och utvecklingssamarbetsprojekt på studentkårens webbsidor.