Profil och verksamhet

Vill du veta vad vi gör? På den här sidan berättar vi mer om vår forskningsprofil och om vetenskapsområden som ingår i doktorandprogrammet. På denna sida hittar du också information om studierna samt om vår övriga verksamhet och om nätverken som medlemskap i vårt doktorandprogram ger tillgång till.
Centrala forskningsområden

Programmets forskningsämnen är bland annat verklighetens karaktär samt vilken roll personliga observationer och vetenskaplig frågeställning spelar i anskaffningen av kunskap om världen. Till kärnan i forskningen hör även frågor som gäller vetenskaplig förklaring och slutledning.

Andra teman är bland annat granskning av värderingar och dygder, produktion av kunskap om människan och samhället samt etiska och politiska perspektiv på sådan kunskap. I forskningstemana behandlas också fiktiva världars karaktär och uppgifter samt deras relation till verklighetens begrepp. Textualitetens, figurativitetens och musikalitetens särdrag och uppförande över lag ingår i programmets centrala forskningsområden.

Dessutom forskar vi i människans verksamhet och sociala institutioner, i synnerhet moraliska frågor om hur vi borde leva som individer och samhälle. Frågor som relaterar till observationernas, kunskapens, känslornas och upplevelsernas karaktär och betydelse är grundläggande element i vårt vidsträckta doktorandprogram.

Doktorandprogrammets vetenskapsområden

I doktorandprogrammet tillämpas teorier och metoder inom filosofi- och konstforskning, och vi uppmuntrar doktoranderna att kombinera dessa på ett innovativt sätt. Ytterligare information om de olika vetenskapsområdena finns på deras egna webbplatser:

Studieavsnitt och studier

Doktorsexamen består av doktorsavhandlingen samt av övriga studier, som ska omfatta 40 studiepoäng. Studierna delas in i studier som stöder forskningsarbetet och är specifika för vetenskapsområdet, och i studier som utvecklar överförbara färdigheter.

Majoriteten av studierna kan utföras flexibelt och på sätt som skiljer sig från traditionella prestationssätt, till exempel i form av konferenspresentationer, essäer, vetenskapliga artiklar, artiklar som populariserar vetenskap eller redaktörsuppdrag.

Blev du intresserad? Det finns mer information i instruktionerna för studerande där det samlats information för nuvarande doktorander om att planera sina studier och sin forskning.

I vårt doktorandprogram ordnas regelbundet disciplinspecifika forskningsseminarier där du kan visa upp ditt arbete, få respons och uppmuntra andra doktorander.

Forskarskolan vid Helsingfors universitet erbjuder kurser i forskningsetik samt kurser i överförbara färdigheter under hela läsåret.

Evenemang och tillställningar

Arbetsseminarier

Två gånger om året ordnar doktorandprogrammet ett tvärvetenskapligt arbetsseminarium dit programmets alla studenter är välkomna. På dessa arbetsseminarier får doktorander från olika vetenskapsområden och i olika skeden av sina studier presentera sitt arbete och diskutera andras arbeten.

Årliga skrivretreater

Doktorandprogrammet ordnar också årliga skrivretreater. Under de två eller tre dagar långa retreaterna reserveras gott om tid för ostört, oavbrutet skrivande. Dessutom har deltagarna möjlighet att dela sina erfarenheter av skrivandets glädje och utmaningar under korta verkstäder och fri diskussion.

Internationella nätverk

Många av utbildningsprogrammets vetenskapsområden medverkar i internationella nätverk som strävar efter att öka den gränsöverskridande mobiliteten och tankeutbytet bland doktorander.

Europeiska doktorsutbildningsnätverket inom filosofi

Europeiska doktorsutbildningsnätverket inom filosofi (European PhD Network in Philosophy) är ett internationellt akademiskt nätverk vars syfte är att främja den vetenskapliga kvaliteten och internationaliseringen hos doktorsutbildningen i filosofi samt att förbättra doktorandernas karriärmöjligheter. Nätverkets verksamhet består i huvudsak av arbetsseminarier, som ordnas två gånger per år vid universitet som medverkar i nätverket.

Varje medlemsuniversitet väljer en till två studenter för en treårsperiod. Doktorander som antagits till medlemsuniversiteten kan bli valda. Till nätverket kan väljas högst 15 studenter i taget. Antalet fördelas jämnt mellan olika universitet.

Europeiska doktorsutbildningsnätverket inom litteratur och kultur

Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället medverkar i europeiska doktorsutbildningsnätverket inom litteratur och kultur (European PhDNet ”Literary and Cultural Studies”) som koordineras av universitetet i Giessen i Tyskland. Via nätverket kan studenter avlägga en s.k. cotutelle-examen i två olika länder. Examen avläggs under gemensam handledning av Justus-Liebig-universitetet i Giessen och något annat universitet som ingår i nätverket. Av vetenskapsområdena vid Helsingfors universitet deltar allmän litteraturvetenskap och inhemsk litteratur aktivt i nätverket.