Estetik

Estetiken utgör en del av filosofins tradition. Traditionellt har forskningen inom estetiken gällt filosofiska frågor kring konst och skönhet. Under den senaste tiden har också olika företeelser i miljön och vårt dagliga liv, och olika sätt att observera och uppleva som är utmärkande för den moderna världen, blivit viktiga ämnen vid sidan om den mer traditionella konstforskningen.

Vid universitetet placeras estetiken för det första mellan forskningen i filosofi och konstforskningen: den forskar i de teoretiska grundvalarna för konstforskningen och i filosofiska problem som konsten framkallar och också i hur estetiska frågor flätas samman med etiska, kunskapsteoretiska och metafysiska frågor. För det andra undersöker estetiken företeelser som kan iakttas i hela kulturen, och därför kan ämnesvalet i forskningen tangera flera andra specialvetenskaper som till exempel sociologi, psykologi och kulturforskning.

Traditionella problem inom estetiken är frågor om konstens väsen och om karaktären hos ett konstverk samt om upplevelse, betydelsen och tolkningen av konst. Hit hör också begreppsliga problem kring att presentera och iaktta konst. Traditionella frågor är också frågorna kring skönhetens väsen samt grunderna för estetisk värdering och kritik. Miljöestetiken forskar i motsvarande frågor i förhållande till både byggda och naturliga miljöer, och den begrundar även människans växelverkan med miljön och de estetiska värdenas betydelse i livsmiljön som helhet. Estetiken granskar även företeelser i det dagliga livet och populärkulturen samt frågor om kulturens estetisering.

Show more info
Publikationer