Filosofi

Filosofin är vetenskapernas moder och till den har de flesta specialvetenskaper från början hört. Nuförtiden är filosofin en självständig vetenskap som å ena sidan utforskar verklighetens innersta väsen samt berättigandet och gränserna för kunskap om den, och å andra sidan moraliskt goda, rätta handlingar samt problem inom samhällsfilosofin.

Praktisk filosofi finns vid Helsingfors universitet vid statsvetenskapliga fakulteten. Du kan läsa mer om tyngpunkterna inom forskningen på statsvetenskapligas vetenskapssida.

Förbindelserna till andra vetenskaper har ändå bevarats: till filosofins uppgifter hör att undersöka allmänna drag i det vetenskapliga tänkandet samt att kritiskt utvärdera specialvetenskapernas grunder och metoder. Studier i filosofi kan därför fruktbart kombineras med studier i andra vetenskaper.

Forskningsområden inom filosofin:

  • Logiken undersöker reglerna för formellt giltig slutledning, formellt språk samt filosofiska tillämpningar av logisk begreppsanalys.
  • Kunskapsteorin studerar kunskapens möjligheter och gränser, grunder och tillförlitlighet.
  • Ontologi och metafysik är studiet av varandets grundläggande natur.
  • Språkfilosofin undersöker framförallt förhållandet mellan språket och verkligheten, språklig betydelse och språkanvändning. Medvetandefilosofin studerar tänkandets och andra kognitiva funktioners natur och deras förhållande till hjärnan och verkligheten.
  • Vetenskapsfilosofin indelas i allmän vetenskapsfilosofi som undersöker vetenskapens mål och metoder samt den vetenskapliga forskningens natur och i specialvetenskapernas filosofi som granskar begrepps- och teoribildning inom specialvetenskaperna.
  • Filosofins historia studerar utvecklingen av filosofins huvudgrenar från antiken till vår tid.
Personer
Show more info
Show more info
Show more info
Projekt i teoretisk filosofi
Publikationer i teoretisk filosofi
Projekt i filosofi
Publikationer i filosofi