Helsingfors universitet i siffror

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Med vetenskapens kraft har universitetet byggt samhället, bildningen och välfärden sedan 1640.

Helsingfors universitet har upprepade gånger placerat sig bland de hundra bästa på rankinglistorna över världens bästa universitet – som det enda universitetet i Finland. Det finns cirka 18 000 universitet i världen.

2019 var Helsingfors universitet nummer 63 på Shanghai-listan, 96 på Times Higher Education-listan, 107 på QS-listan och 90 på Taiwan (NTU)-listan.

Läs mer om de internationella universitetsrankingarna och Helsingfors universitets placeringar i dem.

Vid Helsingfors Universitet fanns 2019 sammanlagt på alla utbildningsnivåer 31 572 studerande. Av dem var 20 213 eller 64 procent kvinnor. Antalet internationella studenter var 1 970 (6,2 %).

Lägre högskoleexamen (kandidat): 16 467 studerande, 10 405 (63 %) kvinnor och 6 062 (37 %) män.

Högre högskoleexamen (magister): 10 300 studerande, 6 835 (66 %) kvinnor och 3 465 (34 %) män.

Licentiatexamen: 164 studerande, 110 (67 %) kvinnor och 54 (33 %) män.

Doktorsexamen: 4 496 studerande, 2 731 (61 %) kvinnor och 1 765 (39 %) män.

Annan utbildningsnivå: 145 studerande, 132  (91 %) kvinnor och 13 (9 %) män.

95 utbildningsprogram

Helsingfors universitet är cirka 8 110 personers arbetsplats. 57 procent av de anställda är undervisnings- och forskningspersonal. Av dem är cirka hälften (51 %) kvinnor.

Det sammanlagda antalet årsverken var 7 392, av dem var 4 175 årsverken inom undervisning och forskning.

De anställdas medelålder är 42 år och pensionsålder 65,5 år.

Undervisnings- och forskningspersonal

Totalt 4 638 personer (4 175 årsverken) år 2019.

617 professor, forskningsledare och förste intendent (4 nivån)
1 471 universitetslektor och klinisk lärare, universitetsforskare, äldre forskare, forskningskoordinator, intendent, tenure track biträdande professor (3 nivån)
1 070 forskardoktor och universitetslärare (2 nivån)
1 305 doktorand, läkare/tandläkare/veterinär under specialisering, forskningsassistent och undervisningsassistent (nivån 1)
175 andra undervisnings- och forskningspersonal

Experter och stödpersonal

Totalt 3 325 personer (3 080 årsverken) år 2019.

296 IT personal
282 biblioteks personal
32 teknisk personal
1 191 förvaltnings personal
1 357 stödspersonal for undervisning och forskning
167 andra

147 övningsskolornas personal

Antalet examina vid Helsingfors universitet var 2019 sammanlagt 6 142. Av dessa examina hade 4 258  eller 69 procent avlagts av kvinnor.

Lägre högskoleexamen – kandidatexamen: 2 899 kandidatexamina, 2 038 (69 %) kvinnor och 861 (31 %) män.

Högre högskoleexamen – magisterexamen: 2 698 kandidatexamina, 1 876 (70 %) kvinnor och 822 (30%) män.

Licentiatexamen: 25 licentiatexamina, 23 (92 %) kvinnor och 2 (8 %) män.

Doktorsexamen: 503 doktorsexamina, 304 (60 %) kvinnor och 199 (40 %) män.

Andra examina: 17 examina, 17 (100%) kvinnor.

Helsingfors universitets forskare publicerade 10 900 artiklar och motsvarande 2018. Av de referentgranskade vetenskapliga publikationerna var hälften skrivna på engelska.

Publikationer (antal och %-andel av alla)

7 618 Referentgranskade vetenskapliga artiklar (71 %)
960  Icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter(9 %)
234 Vetenskapliga böcker (monografier, redigerade verk) (2 %)
1 260 Publikationer avsedda för en yrkesgrupp (12 %)
633 Publikationer för allmänheten (6 %)

Mer om Helsingfors universitets publikationer

Helsingfors universitetet finansiering 2019 (miljoner euro och %)

Statens basfinansiering 386  56%
Extern finansiering 284  41%
Egna intäkter (placeringsverksamhet,
intäkter från Helsingfors universitets fonder och medelsanskaffning)
  18   3%
Totalt 688 100%

Läs mera:

Universitetets ekonomi i siffror

Universitetets boksluten (på finska)

Helsingfors universitet hör som enda universitet från Finland till The League of European Research Universities LERU, ett nätverk av 23 europeiska toppuniversitet som främjar grundforskningens förutsättningar och möjligheter i Europa.

Vid Helsingfors universitet kommer 26 procent av lärarna och forskarna från andra länder. Antalet internationella magisterstuderande och doktorander är cirka 1 970.

Årligen deltar runt 575 studerande i studentutbyte. Samtidigt kommer cirka 1 1245 utbytesstudenter från andra länder till Helsingfors.

Helsingfors universitet grundades 1640 i Åbo och universitetets årsdag firas fortfarande den 26 mars som är den dag då fundationsbrevet för Kungliga Akademien i Åbo undertecknades. Till Helsingfors flyttade universitetet 1828 under den ryska tiden och när Finland blev självständigt fick det namnet Helsingfors universitet.

Kungliga Akademien i Åbo var ett av fyra svenska universitet under stormaktstiden. Vid akademin fanns 11 professorer och 250 studerande. Undervisningen och forskningen var knutna till den lutherska teologin och europeiska humanismen. Vid universitetet sysselsatte man sig bland annat med frågor som gällde världsalltets uppbyggnad, materiens natur, mekanikens lagar och jordens resurser.

När Finland blev en del av det ryska kejsardömet 1809 växte universitetet snabbt.

Kejserliga Alexanders universitet blev ett universitet för vetenskap och bildning enligt de humboldtska idealen där människan och den omgivande naturen var föremål för forskning med vetenskapliga metoder.

Efter att Finland blivit självständigt 1917 hade universitetet en central roll i byggandet av nationalstaten och välfärdssamhället. Universitetssamfundets medlemmar främjade statens internationella samverkan och näringslivets utveckling.