Helsingfors universitet i siffror

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Med vetenskapens kraft har universitetet byggt samhället, bildningen och välfärden sedan 1640.

Helsingfors universitet har upprepade gånger placerat sig bland de hundra bästa på rankinglistorna över världens bästa universitet – som det enda universitetet i Finland. Det finns cirka 18 000 universitet i världen.

2017 var Helsingfors universitet nummer 56 på Shanghai-listan, 90 på Times Higher Education-listan, 102 på QS-listan och 81 på Taiwan (NTU)-listan.

Läs mer om de internationella universitetsrankingarna och Helsingfors universitets placeringar i dem.

Vid Helsingfors Universitet fanns 2018 sammanlagt på alla utbildningsnivåer 31 200 studerande. Av dem var 19 910 eller 64 procent kvinnor. Antalet internationella studenter var 1850 (5,9%).

Lägre högskoleexamen (kandidat): 26 647 studerande, 10 408 (63%) kvinnor och 6 239 (37%) män.

Högre högskoleexamen (magister): 9 976 studerande, 6 629 (66%) kvinnor och 3 347 (34%) män.

Licentiatexamen: 147 studerande, 107 (73 %) kvinnor och 40 (27%) män.

Doktorsexamen: 4 316 studerande, 2 620 (61%) kvinnor och 1 696 (39%) män.

Annan utbildningsnivå: 159 studerande, 149  (94%) kvinnor och 10 (6%) män.

Helsingfors universitet är cirka 7 838 personers arbetsplats. 57 procent av de anställda är undervisnings- och forskningspersonal. Av dem är hälften (50%) kvinnor.

Det sammanlagda antalet årsverken var 7 144, av dem var 4 013 årsverken inom undervisning och forskning.

De anställdas medelålder är 41,9 år och pensionsålder 65,5 år.

Undervisnings- och forskningspersonal:

4 nivån

517 professor, forskningsledare och förste intendent

3 nivån

1 256 universitetslektor och klinisk lärare universitetsforskare,
äldre forskare forskningskoordinator och intendent biträdande professor (tenure track)

2 nivån

945 forskardoktor och universitetslärare

1 nivån

1 177 doktorand läkare/tandläkare/veterinär under specialisering
forskningsassistent och undervisningsassistent

  118 andra undervisnings- och forskningspersonal
Andra anställda
 
271 IT personal
259 biblioteks personal
34 teknisk personal
1 143 förvaltnings personal
1 095 stödspersonal for undervisning och forskning
194 andra
 
134 övningsskolornas personal
 

Antalet examina vid Helsingfors universitet var 2018 sammanlagt 5 514. Av dessa examina hade 3 800 eller 69 procent avlagts av kvinnor.

Lägre högskoleexamen – kandidatexamen: 2 520 kandidatexamina, 1 736 (69%) kvinnor och 784 (31%) män.

Högre högskoleexamen – magisterexamen: 2 506 kandidatexamina, 1 747 (70%) kvinnor och 759 (30%) män.

Licentiatexamen: 28 licentiatexamina, 20 (75%) kvinnor och 8 (25%) män.

Doktorsexamen: 444 doktorsexamina, 281 (63%) kvinnor och 163 (37%) män.

Andra examina: 16 examina, 16 (100%).

Helsingfors universitets forskare publicerade 10 900 artiklar och motsvarande 2018. Av de referentgranskade vetenskapliga publikationerna var hälften skrivna på engelska.

Publikationer (antal och %-andel av alla)

7 306 Referentgranskade vetenskapliga artiklar (61%)
900  Icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter(11%)
199 Vetenskapliga böcker (monografier, redigerade verk) (2%)
1 738 Publikationer avsedda för en yrkesgrupp (17%)
783 Publikationer för allmänheten (9%)

Mer om Helsingfors universitets publikationer

 

Helsingfors universitetet finansiering 2018 (miljoner euro och %)

Statens basfinansiering 400  59%
Extern finansiering 258  39,5%
Egna intäkter (placeringsverksamhet,
intäkter från Helsingfors universitets fonder och medelsanskaffning)
  43   1,5%
Totalt 704 100%

Läs mera:

Universitetets ekonomi i siffror

Universitetets boksluten (på finska)

 

Helsingfors universitet hör som enda universitet från Finland till The League of European Research Universities LERU, ett nätverk av 23 europeiska toppuniversitet som främjar grundforskningens förutsättningar och möjligheter i Europa.

Vid Helsingfors universitet kommer 24 procent av lärarna och forskarna från andra länder. Antalet internationella magisterstuderande och doktorander är cirka 1 850.

Årligen deltar runt 631 studerande i studentutbyte. Samtidigt kommer cirka 1 165 utbytesstudenter från andra länder till Helsingfors.

Helsingfors universitet grundades 1640 i Åbo och universitetets årsdag firas fortfarande den 26 mars som är den dag då fundationsbrevet för Kungliga Akademien i Åbo undertecknades. Till Helsingfors flyttade universitetet 1828 under den ryska tiden och när Finland blev självständigt fick det namnet Helsingfors universitet.

Kungliga Akademien i Åbo var ett av fyra svenska universitet under stormaktstiden. Vid akademin fanns 11 professorer och 250 studerande. Undervisningen och forskningen var knutna till den lutherska teologin och europeiska humanismen. Vid universitetet sysselsatte man sig bland annat med frågor som gällde världsalltets uppbyggnad, materiens natur, mekanikens lagar och jordens resurser.

När Finland blev en del av det ryska kejsardömet 1809 växte universitetet snabbt.

Kejserliga Alexanders universitet blev ett universitet för vetenskap och bildning enligt de humboldtska idealen där människan och den omgivande naturen var föremål för forskning med vetenskapliga metoder.

Efter att Finland blivit självständigt 1917 hade universitetet en central roll i byggandet av nationalstaten och välfärdssamhället. Universitetssamfundets medlemmar främjade statens internationella samverkan och näringslivets utveckling.