Universitetets ekonomi
Universitetens resultat mäts bl.a. med antalet examina och publikationer. De utgör grunden för hur mycket finansiering staten beviljar varje enskilt universitet. Utöver basfinansieringen skaffar universitetet extern forskningsfinansiering.
Uni­ver­si­te­tets eko­no­mi i siff­ror

2020: Universitetets operativa resultat, det vill säga resultatet utan placeringarna beaktade, låg 3,4 miljoner euro på minus. Placeringsverksamhetens och medelsanskaffningens resultat var 23,8 miljoner euro, vilket gjorde att universitetets totalresultat landade 20,4 miljoner euro på plus.

Antalet anställda vid universitet uppgick till dryga 8 100 vid utgången av 2020 och av dessa var närmare 4 700 lärare och forskare. Personalkostnaderna utgjorde nästan två tredjedelar av totalkostnaderna. En annan betydande kostnadspost är de lokaler som krävs för studier, forskning och universitetets övriga verksamhet.

Re­sul­ta­tet av Helsing­fors uni­ver­si­tets ope­ra­ti­va verk­sam­het 2010–2020 och pro­gnos för 2021–2022

Re­sul­ta­tet av Helsing­fors uni­ver­si­tets ope­ra­ti­va verk­sam­het 2010–2020 och pro­gnos för 2021–2022.

Helsing­fors uni­ver­si­tets in­täk­ter och kost­na­der 2020

2020 uppgick Helsingfors universitets intäkter till sammanlagt 694 miljoner euro. Det var 6 miljoner euro (0,9 %) mer än föregående år. Universitetets totala intäkter består av basfinansiering, extern finansiering, avkastning från placeringar samt medelsanskaffning.

Helsingfors universitets totala kostnader var 686 miljoner euro. De totala kostnaderna minskade med 3,1 % jämfört med föregående år. De största kostnadsposterna var 430 miljoner euro (63 % av de totala kostnaderna) i personalkostnader och 88 miljoner euro (13 %) i lokalhyror.

Käl­lor­na bakom den ex­ter­na forsk­nings­fi­nan­sie­ring­en 2020

Universitets viktigaste källa för extern forskningsfinansiering är Finlands Akademi. Finansieringen från Finlands Akademi minskade med omkring 4 miljoner euro och var totalt 105 miljoner euro. Andelen finansiering från Finlands Akademi utgjorde 51 procent av all forskningsfinansiering till Helsingfors universitet. Forskningsfinansieringen från EU minskade med 1 miljon euro jämfört med föregående år och var således 30 miljoner euro. Mängden forskningsfinansiering från inhemska stiftelser var 28 miljoner euro, liksom år 2019.

Mera om universitets ekonomi