Universitetets ekonomi
Universitetens resultat mäts bl.a. med antalet examina och publikationer. De utgör grunden för hur mycket finansiering staten beviljar varje enskilt universitet. Utöver basfinansieringen skaffar universitetet extern forskningsfinansiering.
Uni­ver­si­te­tets eko­no­mi i siff­ror

2021: Universitetets operativa resultat, det vill säga resultatet utan placeringarna beaktade, låg 4,6 miljoner euro på plus. Placeringsverksamhetens och medelsanskaffningens resultat var 70,1 miljoner euro, vilket gjorde att universitetets totalresultat landade 74,7 miljoner euro på plus.

Antalet anställda vid universitet uppgick till dryga 8 200 vid utgången av 2021 och av dessa var närmare 4 800 lärare och forskare. Personalkostnaderna utgjorde nästan två tredjedelar av totalkostnaderna. En annan betydande kostnadspost är de lokaler som krävs för studier, forskning och universitetets övriga verksamhet.

Resultatet av Helsingfors universitets operativa verksamhet 2010–2021 och prognos för 2022–2023
Intäkter och kostnader 2021

2021 uppgick Helsingfors universitets intäkter till sammanlagt 714 miljoner euro. Det var 20 miljoner euro mer än föregående år. Universitetets totala intäkter består av basfinansiering, extern finansiering, avkastning från placeringar samt medelsanskaffning.

Helsingfors universitets totala kostnader var 703 miljoner euro. De största kostnadsposterna var 441 miljoner euro (63 % av de totala kostnaderna) i personalkostnader och 87 miljoner euro (12 %) i lokalhyror.

Käl­lor­na bakom den ex­ter­na forsk­nings­fi­nan­sie­ring­en 2021

Universitets viktigaste källa för extern forskningsfinansiering är Finlands Akademi. Finansieringen från Finlands Akademi ökade med 11 miljoner euro och var totalt 116 miljoner euro. Andelen finansiering från Finlands Akademi utgjorde 52 procent av all forskningsfinansiering till Helsingfors universitet. Forskningsfinansieringen från EU var 30 miljoner euro liksom föregående år. Mängden forskningsfinansiering från stiftelser var 33 miljoner euro, 2 miljoner euro mer än år 2020.

Mera om universitets ekonomi