Offentlig granskning av doktorsavhandlingen

Doktorsavhandlingen granskas vid en offentlig disputation efter fakultetsrådet har beviljat disputanden disputationstillstånd. Disputationstillståndet beviljats utgående från förhandsgranskarnas utlåtanden. Disputationakten ska ordnas inom 12 månader från beviljandet av disputationstillstånd.

Utnämning av opponent och kustos

Fakultetsrådet utser en eller två opponenter för disputationsakten. Opponenten ska vara professor eller docent eller doktor med motsvarande vetenskapliga meriter. Den ansvariga professorn ger ett förslag på opponenter efter att ha hört avhandlingens handledare. Opponenten eller opponenterna väljs utanför fakulteten och i regel utanför Helsingfors universitet.

Opponenten ska kunna göra en opartisk utomstående bedömning av avhandlingen. En förhandsgranskare kan av grundad anledning väljas till opponent. Doktorsavhandlingens handledare kan inte vara opponent. För opponenter gäller samma principer om jäv som för förhandsgranskare.

Opponenten skall avge ett skriftligt utlåtnade till fakulteten inom två veckor efter disputationen ägt rum. Enligt fakultetens beslut skall opponenten i sin bedömning fästa uppmärksamhet vid följande omständigheter:

A. Doktorsavhandlingens vetenskapliga värde:

 1. Undersökningens betydelse och ställning inom forskningsområdet
 2. Arbetets omfattning och materialets tillräcklighet
 3. Tillämpandet och utvecklandet av undersökningsmetoderna
 4. Härledningen av resultaten ur undersökningsmaterialet
 5. Konsekvensen i uppbyggnaden av undersökningen
 6. Litteraturkännedom och förmågan att tillgodogöra sig litteraturen
 7. Doktorsavhandlingens komposition(framställningssätt, stil, språkdräkt)

B. Disputandens försvar:

 1. Betydelsen av disputandens arbetsinsats för de vetenskapliga resultat som presenteras i avhandlingen
 2. Kännedom om avhandlingens forskningsområde
 3. Kännedom om facklitteraturen
 4. Förtrogenhet med de forskningsmetoder som använts
 5. Förmåga att diskutera och besvara kritik

Disputanden ska ges tillfälle att framföra sina anmärkningar till fakultetsrådet över valet av opponenter.

Till kustos för disputationsakten utser fakultetsrådet någon som innehar eller handhar en professur vid fakulteten. En förhandsgranskare kan inte fungera som kustos. Den ansvariga professorn ger ett förslag på opponenten och kustos (e-blankett).

Disputationsakten och språket vid disputationen

Disputationen inleds med att disputanden håller sin lectio praecursoria, i vilken han eller hon presenterar sitt arbete. Därefter får den av fakultetsrådet utsedda opponenten framföra sina anmärkningar om avhandlingen. Denna granskning får ta högst fyra timmar. Efter detta får även övriga framföra anmärkningar. Disputationsakten får ta högst sex timmar.

Vilket språk disputationen hålls på bestäms på förhand av kustos (övervakaren vid disputationsakten) efter att ha hört både disputanden och opponenten. Disputationen ska vara på svenska eller finska eller det språk på vilket avhandlingen författats. Disputationen kan även hållas på ett annat språk om disputanden samtycker. Disputanden och opponenten kan vid disputationsakten också använda olika språk om så avtalas.