Godkännande och bedömningen av doktorsavhandlingen

Fakultetsrådet fattar beslut om godkännande och betygssättande av doktorsavhandlingen. Betygsnämnden ger fakultetsrådet ett förslag till vitsord för doktorsavhandlingen.

Opponentens utlåtande

Opponenten ger inom två veckor från disputationen ett motiverat skriftligt utlåtande till fakulteten om doktorsavhandlingens vetenskapliga värde. Om det finns två opponenter kan de också ge ett gemensamt utlåtande. Om utlåtandet försenas märkbart ska fakultetsrådet besluta om hur bedömningen genomförs.

Disputanden ska ges tillfälle att bemöta opponentens utlåtande och andra dokument som berör bedömningen.

Betygsnämnden

Fakultetsrådet tillsätter en betygsnämnd för doktorsavhandlingen i samband med beviljandet av disputationstillstånd. Betygsnämnden består av kustos, opponenten och en eller två representanter för fakulteten, vilka föreslås av den ansvariga professorn (e-blankett på finska). Fakultetens representant ska vara en professor eller medlem av forskar- eller lärarkåren på docentnivå. Om kustos är doktorsavhandlingens handledare har hen endast yttranderätt i betygsnämnden. Nämnden ska ha minst två röstberättigade medlemmar.

Betygsnämnden ger fakultetsrådet ett förslag till vitsord för doktorsavhandlingen. I förslaget ska beaktas både doktorsavhandlingens vetenskapliga värde och disputandens förmåga att försvara sin avhandling, varför alla betygsnämndens medlemmar ska närvara vid disputationen. I förslaget beaktas också förhandsgranskarnas utlåtanden.

Kriterier om doktorsavhandlingen vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Doktorsavhandlingar bedöms enligt skalan underkänd, godkänd, med beröm godkänd.

Allmänna kriterier för doktorsavhandlingar.

Kriterier vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten:

  1. Undersökningens betydelse och ställning inom forskningsområdet
  2. Betydelsen av disputandens arbetsinsats för uppnåendet av de vetenskapliga resultaten i doktorsavhandlingen
  3. Arbetets omfattning och materialets tillräcklighet
  4. Tillämpandet och utvecklandet av undersökningsmetoderna
  5. Härledningen av resultaten ur undersökningsmaterialet  
  6. Konsekvensen i uppbyggnaden av undersökningen
  7. Litteraturkännedom och förmågan att tillgodogöra sig litteraturen
  8. Doktorsavhandlingens komposition  (framställningssätt, stil, språkdräkt)
  9. Disputandens förmåga att försvara sin undersökning offentligt

Vitsordet med beröm godkänd ges endast i sådana fall att arbetet enligt bedömningskriterierna är synnerligen berömvärt. Avsikten med fakultetens förfarande med förhandsgranskning är att garantera att doktorsavhandlingen kan godkännas efter offentlig granskning. En doktorand som fått disputationstillstånd för ett forskningsarbete som avsetts för doktorsavhandling, men i vilken det efter granskningen enligt bedömningskriterierna framgår betydliga brister och den inte uppfyller minimikraven, måste ändå underkännas.

Doktorsavhandlingen godkänns inte vid fakultetsrådets möte förrän disputanden skriftligen har meddelat fakulteten att han eller hon har sett opponentens utlåtande och inte har några anmärkningar att framföra angående utlåtandet eller det vitsord som föreslås för doktorsavhandlingen.

Fakulteten meddelar disputanden beslutet om godkännande av doktorsavhandlingen.

Enligt examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet kan en studerande som är missnöjd med bedömningen av en licentiat- eller doktorsavhandling skriftligen söka rättelse hos rättsskyddsnämnden inom 14 dagar från den dag han eller hon fått del av beslutet. Nämnden kan återremittera bedömningen till fakultetsrådet för ny behandling.