Doktorsavhandling

För att avlägga filosofie doktorsexamen ska den studerande avfatta och publicera en doktorsavhandling som fakulteten efter offentlig granskning godkänner.

Doktorsavhandlingen består av refereegranskade vetenskapliga publikationer eller manuskript som antagits för publicering samt ett sammandrag av dessa (artikelavhandling eller sammanläggningsavhandling), eller en enhetlig, tidigare opublicerad, på forsknings baserad vetenskaplig framställning som doktoranden har författat ensam (monografi). Artikelavhandlingens sammandrag ska bilda en välbalanserad helhet som baserar sig både på de publikationer som ingår i doktorsavhandlingen och på litteratur.

I en artikelavhandling kan förutom publikationerna även ingå manuskript som godkänts för publicering. Likaså kan även manuskript som lämnats in för publicering ingå, dock så att de inte utgör en betydande del av avhandlingens innehåll. Förhandsgranskaren ska i sitt utlåtande bedöma manuskriptens betydelse för avhandlingens innehåll och fästa uppmärksamhet vid deras eventuella brister.

Till publikationerna kan även höra sampublikationer, om författarens självständiga andel i dem kan påvisas. Disputanden ska i avhandlingen redogöra för sin egen andel av arbetet med publikationerna och huruvida de tidigare har ingått i andra avhandlingar. Det rekommenderas att redogörelsen bifogas till förteckningen över de publikationer som ingår i avhandlingen.

Instruktioner för licentiatexamen. 

Vänligen kontakta kumpula-phd@helsinki.fi i alla frågor relaterade till doktorsavhandling.