Uppförandekod för Campus Gumtäkt

Gumtäkts kampus uppförandekod (code of conduct), som förberetts gemensamt av en arbetsgrupp, Unis personalärenden och fakultetsrådet, definierar hur vi beteer oss vid fakulteten, hurdant beteende vi förväntar oss från andra, och hur vi presenterar fakulten mot världen.

I uppförandekoden översätts universitetets värden till klara riktlinjer som alla kan och bör följa. Med koden tar matematisk-naturvetenskapliga fakulteten en proaktiv och förebyggande roll för att försäkra sig om att vår fakultet är en bra och trygg plats för alla att arbeta, studera och besöka.

Upp­fö­ran­de­kod för Cam­pus Gum­täkt (Code of Con­duct)

San­ning och kun­skap

 • All vår verksamhet utgår från vår värdegrund: sanning och kunskap, oberoende, kreativitet, kritisk hållning, upplysning och välbefinnande.
 • Utgångspunkten för forskningen, undervisningen, lärandet och den övriga verksamheten är en strävan efter sanning och ny kunskap.
 • Vi respekterar och uppskattar olikheter.
 • Vi agerar på ett sådant sätt att andra kan delta i vårt arbete och fortsätta eller utveckla det.
 • Vi vilseleder inte andra, vare sig av oaktsamhet eller avsiktligt.
 • Vi respekterar varandras rätt till personlig integritet samt konfidentialiteten i fråga om information, dokument och data.
 • Vi kopierar inte, misstolkar inte och förfalskar inte data.

Obe­ro­en­de

 • Vi förstår att vårt uppförande påverkar vår fakultets rykte.
 • Vi respekterar att universitetets mänskliga, ekonomiska och materiella resurser är begränsade.
 • Vi ger råd och vägleder varandra vid behov.
 • Som expert eller innehavare av en maktposition ger vi tillräckligt mycket handledning och anvisar inte en alltför stor mängd arbete.
 • Vi missbrukar inte vår ställning i syfte att få specialbehandling eller otillbörliga förmåner för oss själva eller andra.
 • Vi gör oss förtrogna med alla väsentliga bestämmelser och föreskrifter och följer dem.
 • Vi undviker alla intressekonflikter, både verkliga och uppfattade.

Kre­a­ti­vi­tet

 • Vi är öppna för nya idéer och angreppssätt.
 • Vi uppskattar alla vetenskapsområden i lika mån.
 • Vi håller oss uppdaterade om sådan utveckling som påverkar vårt arbete, våra studier och vår forskning.
 • Vi använder oss av det vi lärt oss, våra färdigheter och vår yrkeserfarenhet på ett konstruktivt sätt och till nytta för alla.
 • Vi delar med oss till varandra all information och kunskap som kan gynna oss i arbetet eller studierna.
 • Vi använder oss av alternativa angreppssätt för att kunna utveckla nya tankar och tillvägagångssätt.
 • Vi ger andra erkänsla för deras arbetsinsats.

Kri­tisk håll­ning

 • Vi agerar ärligt och opartiskt.
 • Vi sätter upp tydliga och realistiska mål för vår verksamhet och informerar varandra om dem.
 • Vi ger respons eller kritik på ett konstruktivt sätt och utan grovt språkbruk.
 • Vi tillåter inte att utomstående påverkar vår omdömesförmåga eller befattar sig med hur vi använder vår kunskap eller vår specialkompetens.
 • Vi är öppna om våra avsikter, vi tolererar meningsskiljaktigheter och undviker ett moraliserande språkbruk.
 • Vi är flexibla och beredda att anpassa oss till förändringar.
 • Vi hanterar meningsskiljaktigheter opartiskt och med handlingskraft.

Upp­lys­ning

 • Vi främjar mångsidig utbildning, djupgående lärande och utveckling av förmågan att lösa problem, både vid universitetet och i det omgivande samhället.
 • Vi ställer resultaten av vår undervisning och forskning till samhällets förfogande.
 • Vi utbildar experter, som i sin tur kan göra en positiv insats för världen.
 • Vi omfattar principen för hållbar utveckling i all vår verksamhet, i undervisningen, forskningen, processerna och tillvägagångssätten.
 • Vi intar ett kritiskt förhållningssätt i våra offentliga kommentarer och vårt offentliga agerande (inklusive sociala medier) för att upprätthålla fakultetens
 • goda rykte.

Väl­be­fin­nan­de

 • Vi behandlar varandra med tolerans, hänsyn och ömsesidig respekt, och värnar om goda relationer i både arbetet och studierna.
 • Vi främjar mångfald och icke-diskriminering i fråga om både personliga egenskaper och yrkeskunskap.
 • Vi gör oss inte skyldiga till ovänliga eller nedsättande kommentarer eller handlingar som hänför sig till kön, könsidentitet, ålder, religion eller övertygelse, nationalitet, kultur, etnicitet, ras, sexuell inriktning, tjänsteår, hälsa, funktionsnedsättning, familjesituation, graviditet eller familjeplikter.
 • Vi gör oss inte skyldiga till diskriminering, trakasserier eller oegentligheter i någon som helst form, utan vi arbetar aktivt för att motverka dem och rapporterar alla fall som kommer till vår kännedom.
 • Vi främjar och vidmakthåller en trygg och välmående miljö.
 • Vi värnar om såväl vår egen som andras psykiska och fysiska hälsa.