Behandlingsprocessen för doktorsavhandlingar

 1. Avhandlingsmanuskriptet är färdigt och forskarstudierna fullgjorda. Doktorandens ansvariga professor och handledare söker förhandsgranskare.
 2. Efter att ha hört disputanden och handledarna ger den ansvariga professorn ett förslag på förhandsgranskare till fakulteten (e-blankett på finska). Doktoranden har rätt att framföra anmärkningar angående valet av förhandsgranskare.
 3. Innan doktorsavhandlingen skickas till förhandsgranskning ska den genomgå plagiatkontroll (Urkund).
 4. Fakultetsrådet utnämner minst två förhandsgranskare för en doktorsavhandling.
 5. Doktorander lämnar avhandlingsmanuskriptet till fakulteten (kumpula-phd@helsinki.fi) inom en vecka efter att fakultetsrådet har utsett de förhandsgranskare. Om avhandlingen är en artikelavhandling ska fakulteten också ges en förteckning över delpublikationerna som ingår i avhandlingen samt en redogörelse över doktorandens andel i eventuella sampublikationer.
 6. Fakultetens kansli ger anvisningar till förhandsgranskarna.
 7. Förhandsgranskarna avger sina utlåtanden inom två månader efter att de mottagit uppdraget. Fakultetens kansli lämnar utlåtandena till professorn vid huvudämnesinstitutionen, och professorn ger kopior av utlåtandena till handledaren och doktoranden.
 8. Fakultetens kansli vidarebefordrar förhandsgranskarnas utlåtanden.
 9. Doktoranden har rätt att framföra anmärkningar över förhandsgranskarnas utlåtanden.
 10. Den ansvariga professorn föreslår opponent, kustos och fakultetens representant (e-blankett på finska).
 11. Doktoranden har rätt att framföra anmärkningar angående valet av opponent och betygsnämnden.
 12. Fakultetsrådet fattar beslut om utnämnandet av opponent, kustos och betygsnämnden samt om beviljandet av disputationstillstånd.
 13. Fakultetens kansli meddelar opponenten och betygsnämnden om valet och ger anvisningar till opponenten samt skickar beslutet om disputationstillstånd inklusive disputationsanvisningar till disputanden.
 14. Disputationsakten
 15. Opponenten lämnar in ett skriftligt utlåtande om doktorsavhandlingen, med motiveringar, till fakultetsrådet inom två veckor efter disputationen.
 16. Betygsnämnden lägger fram vitsordet för doktorsavhandlingen.
 17. Disputanden meddelar skriftligen att han eller hon har bekantat sig med opponentens utlåtande och inte har något att anmärka på angående utlåtandet eller vitsordsförslaget för doktorsavhandlingen (blankett). Alternativt meddelar disputanden fakulteten sina anmärkningar angående opponentens utlåtande och vitsordsförslaget för doktorsavhandlingen.
 18. Fakultetsrådet fattar beslut om godkännande och betygssättande av doktorsavhandlingen.
 19. Doktoranden lämnar in en anhållan om betyg till fakultetens kansli. 
 20. Examensfesten

Vänligen kontakta kumpula-phd@helsinki.fi i alla frågor relaterade till doktorsavhandling.