Religionsvetenskap

Religionsvetenskapen forskar om människors livsåskådningar och traditioner som en del av kulturen och samhället både i det förflutna och i nutid. Inom forskningen utnyttjas ansatser och forskningsmetoder från till exempel antropologi, historia, kulturforskning, psykologi och sociologi. Forskaren kan själv samla in sitt material med hjälp av intervjuer, enkäter och fältarbete, men likaså kan man använda existerande textmaterial. Forskningsmetoderna varierar från kvalitativa till kvantitativa.
Forskningsprofil

Religionsvetenskapliga forskningsobjekt kan vara till exempel ritualer, texter och institutioner, eller aktuella samhälleliga och etiska frågor såsom mångkulturalism och miljöfrågor. Vetenskapsområdet rangordnar inte religionerna, utan skapar forskningsdata om traditioner och fenomen inom religioner samt bygger upp en förståelse om religion som ett mångfacetterat begrepp som inte har sina rötter i någon specifik religiös tradition.

Re­li­gi­on som tra­di­tion

Religionsvetenskapen är specialiserad på att undersöka världens olika religiösa traditioner då och nu oberoende av om de är etablerade, institutionella religioner eller folkliga, sed- och kulturbaserade varianter av religiositet. Hur religioner och livsåskådningar har formats och utvecklats samt hur de interagerar med den omgivande kulturen och samhället är ett intressant forskningsobjekt som man kan närma sig till exempel genom att granska hur olika religiösa traditioner förändras i mångkulturella samhällen.

Re­li­gi­on som fe­no­men

Religionsvetenskapen är inte begränsad till att forska om specifika traditioner, utan är också intresserad av religion som ett mer omfattande, allmänmänskligt fenomen. Religionsvetenskapen strävar med hjälp av jämförelse efter att skapa en förståelse om det religiösa traditioner har gemensamt och det som skiljer dem åt samt att förklara religionens ställning som en del av kulturer och samhällen. Religionsvetenskapen granskar också omfattande fenomen som ritualer, myter och upplevelser samt religionens ställning i vardagen och i offentligheten.

Re­li­gi­on som be­grepp

Även religion som begrepp och dess användning som ett forskningsredskap och en del av samhällelig debatt är ett centralt religionsvetenskapligt forskningsobjekt. Religionsbegreppets kulturbundenhet tvingar oss att fråga hur väl det lämpar sig för att analysera främmande kulturer och samhällen och på hurdana grunder vi kan lokalisera religion. Samtidigt kan vi granska hur religiositet och avsaknad av religion eller gränsdragningen mellan det religiösa och det världsliga byggs upp i forskningen samt i det omgivande samhällets olika institutioner.

Show more info
Projekt
Publikationer