Etnologi

Etnologi är forskning om människors vardag. Tanken är att vardagen och vardagssysslorna berättar om djupare kulturella strukturer och tankemönster både på kort och lång sikt. En etnolog kan forska så väl om omfattande tidsskikt, kontinuiteter och omvälvningar som om nutida kulturella processer. Forskningen kan gälla till exempel arbete, fritidsaktiviteter, föremål eller platser. Dessa kan granskas till exempel ur ett etnicitets-, genus- eller åldersperspektiv både i en förfluten, en nutida och delvis i en framtida dimension.

Inom etnologin utnyttjas mångsidigt olika kvalitativa material, från samlingar av föremål till samtal på webben. En etnolog kan hitta sitt forskningsobjekt i det förflutna eller i nutiden, bland sociala fenomen eller fenomen inom den materiella kulturen. Ofta flätas dessa olika dimensioner samman i forskningen. Vid forskning om nutida fenomen går etnologer ofta ut bland människor för att observera deras handlingar och intervjua dem. Flera av undersökningarna är etnografiska.

I den etnologiska forskningen sammankopplas en över hundra år gammal forskningstradition om människors vardag med moderna strömningar. Under senare år har särskilt kulturell mångfald samt förhållandet mellan människor och materialism undersökts. De olika forskningsfrågorna och ansatserna binds samman av ett fokus på individens upplevelser och synpunkter.

Show more info
Projekt
Publikationer