Profiili ja toiminta

Haluatko tietää, mitä teemme? Tällä sivulla kerromme tarkemmin tutkimusprofiilistamme ja tohtoriohjelmaan kuuluvista tieteenaloista. Sivulta löydät myös tietoa opinnoista sekä muusta toiminnasta ja verkostoista, joista tohtoriohjelmamme jäsenenä pääset osalliseksi.
Keskeisimmät tutkimusalueet

Ohjelman tutkimusaiheita ovat mm. todellisuuden luonne sekä henkilökohtaisen havainnoinnin ja tieteellisen kysymyksenasettelun rooli maailmaa koskevan tiedon hankkimisessa. Tieteelliseen selittämiseen ja päättelyyn liittyvät kysymykset ovat myös tutkimuksen keskiössä.

Muita aiheita ovat mm. arvojen ja hyveiden tarkastelu, ihmistä ja yhteiskuntaa koskevan tiedon tuottaminen sekä tällaiseen tietoon liittyvät eettiset ja poliittiset näkökulmat. Tutkimusaiheissa käsitellään myös kuvitteellisten maailmojen luonnetta ja tehtäviä sekä niiden suhdetta todellisuuden käsitteisiin. Tekstuaalisuuden, kuvallisuuden ja musikaalisuuden ominaispiirteet ja esittäminen ylipäätään ovat ohjelman keskeisiä tutkimusalueita.

Lisäksi tutkimme ihmisten toimintaa ja sosiaalisia instituutioita, erityisesti moraalisia kysymyksiä siitä, miten meidän tulisi elää yksilöinä ja yhteiskuntana. Myös havaintojen ja tiedon sekä tunteiden ja kokemuksen luonnetta ja merkitystä koskevat kysymykset ovat osa laaja-alaisen tohtoriohjelmamme perustaa.

Tohtoriohjelman tieteenalat

Tohtoriohjelmassa sovelletaan filosofian ja taiteen tutkimuksen teorioita ja menetelmiä ja kannustetaan niiden innovatiiviseen yhdistämiseen. Lisätietoa ohjelman eri tieteenaloista löytyy niiden omilta sivustoilta:

Opintojaksot ja opiskelu

Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta ja muista opinnoista, joita tulee suorittaa 40 opintopisteen verran. Opinnot jaetaan tutkimustyötä tukeviin tieteenalakohtaisiin opintoihin ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviin opintoihin.

Useimmat opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, perinteisistä suoritustavoista poiketen, esimerkiksi konferenssiesitysten, esseiden, tieteellisten ja tiedettä popularisoivien artikkelien tai tekstien toimittamisen muodossa.

Kiinnostuitko? Lisätietoa on opiskelijan ohjeissa, joihin on kerätty nykyisiä väitöskirjatutkijoita koskevaa tietoa opintojen ja tutkimuksen suunnittelusta.

Tohtoriohjelmassamme järjestetään säännöllisesti tieteenalakohtaisia tutkimusseminaareja, joissa voit esitellä työtäsi, saada palautetta ja kannustaa muita väitöskirjatutkijoita.

Helsingin yliopiston tutkijakoulu tarjoaa tutkimusetiikan kursseja ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviä kursseja ympäri lukuvuoden.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Työseminaarit

Tohtoriohjelma järjestää kaksi kertaa vuodessa (keväällä & syksyllä) tieteidenvälisen työseminaarin, johon kaikki ohjelman opiskelijat ovat tervetulleita. Näissä työseminaareissa ohjelman eri tieteenalojen ja opintojensa eri vaiheissa olevat väitöskirjatutkijat pääsevät esittelemään omaa työtään ja keskustelemaan muiden töistä.

Vuotuiset kirjoitusretriitit

Tohtoriohjelma järjestää vuosittain myös kirjoitusretriittejä. Kaksi- tai kolmipäiväisillä retriiteillä on varattu reilusti aikaa häiriöttömälle, keskeytymättömälle kirjoittamiselle. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan kirjoittamiseen liittyvistä iloista ja vaikeuksista lyhyiden työpajojen ja vapaamuotoisten keskustelujen aikana.

Kansainväliset verkostot

Monet koulutusohjelman tieteenaloista kuuluvat kansainvälisiin verkostoihin, jotka pyrkivät lisäämään väitöskirjatutkijoiden rajat ylittävää liikkuvuutta ja ajatustenvaihtoa.

Kansainväliset verkostot

Eurooppalainen filosofian tohtorikoulutusverkosto

Eurooppalainen filosofian tohtorikoulutusverkosto (European PhD Network in Philosophy) on kansainvälinen akateeminen verkosto, jonka tavoitteena on edistää filosofian alalla järjestettävän tohtorikoulutuksen tieteellistä laatua ja kansainvälistymistä sekä parantaa tohtorikoulutettavien uramahdollisuuksia. Verkoston toiminta koostuu pääasiassa työseminaareista, joita järjestetään kahdesti vuodessa verkostoon kuuluvissa yliopistoissa.

Kukin jäsenyliopisto valitsee yhdestä kahteen opiskelijaa kolmivuotiskaudeksi. Valituiksi voivat tulla jäsenyliopistoihin hyväksytyt väitöskirjatutkijat. Verkostoon voidaan valita kerrallaan enintään 15 opiskelijaa. Määrä jakautuu tasan eri yliopistojen kesken.

Eurooppalainen kirjallisuuden ja kulttuurin tohtorikoulutusverkosto

Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma kuuluu eurooppalaiseen kirjallisuuden ja kulttuurin tohtorikoulutusverkostoon (European PhDNet ”Literary and Cultural Studies”), jota koordinoi saksalainen Giessenin yliopisto. Verkoston kautta opiskelijat voivat suorittaa ns. cotutelle-tutkinnon kahdessa eri maassa. Tutkinto suoritetaan yhteisohjauksessa Giessenin Justus-Liebig-yliopiston ja jonkin toisen verkostoon kuuluvan yliopiston kanssa. Helsingin yliopiston tieteenaloista verkostoon osallistuvat aktiivisesti yleinen kirjallisuustiede ja kotimainen kirjallisuus.