Käytännöllinen filosofia

© Ashim D'Silva

Käytännöllisen filosofian tieteenalalla tehtävä tutkimus käsittää laajan alueen yhteiskuntatieteellistä filosofiaa. Helsingin yliopistossa käytännöllisen filosofian pääalueet ovat moraalifilosofia, yhteiskuntafilosofia ja yhteiskuntatieteiden filosofia. Tieteenalan henkilökunnasta löytyy tutkijoita ja opettajia jokaiselta osa-alueelta.

Filosofian opetusohjelma koostuu kolmesta opintosuunnasta. Kahdesta muusta opetussuunnasta eli teoreettisesta filosofiasta sekä ruotsinkielisestä filosofiasta löydät tietoja humanistisen tiedekunnan sivuilta

Käytännöllisen filosofian tieteenalalla keskitytään erityisesti inhimillistä toimintaa ja yhteiskuntaa koskeviin periaatteellisiin kysymyksiin sekä yhteiskuntatieteiden yleisiin filosofisiin ongelmiin. Pääalueet ovat moraalifilosofia, yhteiskuntafilosofia ja yhteiskuntatieteiden filosofia.

Moraali- ja yhteiskuntafilosofiassa tutkitaan moraalin ja yhteiskunnan käsitteellisiä ja normatiivisia perusteita. Siinä tutkitaan arvoja, normeja, oikeuksia, yhteiskuntajärjestyksiä ja ideologioita sekä niihin kohdistuvaa käsite-erittelyä ja argumentaatiota. Soveltavan etiikan ja yhteiskuntafilosofian aloilla tarkastellaan konkreettisia pulmakysymyksiä filosofisten teorioiden valossa.

Yhteiskuntatieteiden filosofia sisältää käsitteen- ja teorianmuodostuksen yleiset menetelmät ja näiden menetelmien tieto-opilliset ja loogiset perusteet. Siinä käsitellään kysymyksiä yhteiskuntatieteiden luonteesta, kehityksestä ja suhteesta yhteiskuntaan. Yleinen tutkimuksellinen tavoite on tuottaa yhteiskuntatieteen filosofiaa, joka on aidosti relevanttia myös yhteiskuntatieteiden näkökulmasta.

Lisätietoa tutkimuksesta ja apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.

Tieteenalavastaava, Mikko Salmela

Professorit
Antti
Kauppinen
professori
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia

Olen etiikan ja yhteiskuntafilosofian professori. Tutkimukseni on keskittynyt mm. hyvinvointiin, onnellisuuteen, moraalisiin tunteisiin ja normatiivisuuden luonteeseen. Vuosina 2019-2023 johdan Suomen Akatemian projektia "Vastuullisia uskomuksia: miksi etiikka ja epistemologia tarvitsevat toisiaan".

UM
Uskali
Mäki
professori
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia, Kansantaloustiede

Apulaisprofessorit
Michiru
Nagatsu
apulaisprofessori, toinen kausi
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia, Kansantaloustiede

Associate professor, academy researcher, docent. vice head of discipline (Practical Philosophy)

Yliopistonlehtorit
Raul
Hakli
yliopistonlehtori
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet

Tällä hetkellä toimin yliopistonlehtorin tehtävässä Caterina Marchionnin äitiyslomasijaisena. Olen myös tutkijana Prof. emer. Raimo Tuomelan johtamassa akatemiahankkeessa, joka käsittelee korporaatioita. Minulla on myös oma Suomen kulttuurirahaston tutkimushanke robotiikan ja tekoälyn etiikasta.

Kristian
Klockars
yliopistonlehtori
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia

Pääasialliseni alani on yhteiskuntafilosofia, erityisesti demokratian filosofia, kriittinen yhteiskuntateoria ja näiden globaaleja kysymyksiä. Tutkin ja opetan myös ns. mannermaisia filosofisia suuntauksia ja pidän näiden ja analyyttisen filosofian integroiminen tärkeänä asiana.

OL
Olli
Loukola
yliopistonlehtori
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia
CM
Caterina
Marchionni
yliopistonlehtori
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia, Kansantaloustiede, Muut yhteiskuntatieteet

Yliopistotutkijat
Nuri
Aydinonat
yliopistotutkija
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Kansantaloustiede, Filosofia
LO
Lilian
O'Brien
yliopistotutkija
Käytännöllinen filosofia
MS
Mikko
Salmela
yliopistotutkija
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia

Yliopistotutkija, tieteenalavastaava (käytännöllinen filosofia)

Tutkijatohtorit
AE
Alkistis
Elliott-Graves
tutkijatohtori
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia
SH
Säde
Hormio
tutkijatohtori
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia
MM
Magdalena
Malecka
tutkijatohtori
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia
LM
Luis
Mireles-Flores
tutkijatohtori
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia, Kansantaloustiede
JM
Johan
Munck af Rosenschöld
tutkijatohtori
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia
JP
Johanna
Peltoniemi
tutkijatohtori
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
MS
Milutin
Stojanovic
tutkijatohtori
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia
HT
Henrik
Thoren
tutkijatohtori
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia

Tohtorikoulutettavat
IH
Ilmari
Hirvonen
tohtorikoulutettava
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia
Joonas
Martikainen
tohtorikoulutettava
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia

Olen käytännöllisen filosofian tohtorikoulutettava. Väitöstutkimukseni käsittelee 'poliittista köyhyyttä', syrjäytymistä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja osallistumisesta. Pyrin tuomaan esiin osallistumattomuuden taustalla olevia kokemuksia turhautumisesta ja pettymyksestä omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja käsittelen niitä poliittisen filosofian keinoin. Työni yhdistelee demokratian teoriaa, kriittistä yhteiskuntateoriaa ja fenomenologiaa sosiologisiin tutkimuksiin syrjäytymisestä ja epätasa-arvosta.

NS
Ninni
Suni
tohtorikoulutettava
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia
PS
Pekka
Syrjänen
tohtorikoulutettava
Käytännöllinen filosofia
LT
Leena
Tulkki
tohtorikoulutettava
Käytännöllinen filosofia
Tieteenala Filosofia, Sosiologia

Filosofian opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija inhimilliseen ajatteluun ja sitä koskevaan tietoon, antaa systemaattiset tiedot filosofiasta itsenäisenä tieteenalana ja sen erityisaloista sekä harjaannuttaa filosofiseen analyysiin ja argumentaatioon.

Käytännöllisen filosofian opinnoissa opiskelija tutustuu erityisesti inhimillistä toimintaa ja yhteiskuntaa koskeviin periaatteellisiin kysymyksiin sekä yhteiskuntatieteiden yleisiin filosofisiin ongelmiin. Opintojensa aikana opiskelija voi erikoistua johonkin filosofian erityisalueeseen.

Vuodesta 2017 lähtien Helsingin yliopiston filosofeilla on yhteiset kandi- ja maisteriohjelmat, mutta käytännöllisen filosofian tutkintovaatimukset ja tutkintonimikkeet eroavat teoreettisesta filosofiasta. Humanistinen tiedekunta on vastuutiedekunta filosofian kandiohjelmalle ja valtiotieteellinen tiedekunta on vastuussa maisteriohjelmasta. Valtiotieteellisen tiedekunnan filosofian opiskelijoiden pääaine on käytännöllinen filosofia, ja he valmistuvat valtiotieteiden kandidaatiksi tai maisteriksi.

Koulutusohjelmat, joissa käytännöllistä filosofiaa opetetaan
 

Käytännöllisessä filosofiassa on tällä hetkellä käynnissä seuraavia tutkimushankkeita. Hankkeiden sisältö on kuvattu tarkemmin hankkeiden omilla sivuilla ja yliopiston tutkimusportaalissa

Helsingin yliopiston filosofia-oppiaineet (käytännöllinen, teoreettinen ja ruotsinkielinen) ovat yhdessä kansainvälistä huipputasoa. Vuonna 2017 filosofia-oppiaineet nousivat QS-yliopistovertailussa 25. sijalle maailmassa. Sijoitus tarkoittaa sitä että HY:n filosofia on Suomen paras akateeminen oppiaine, ja ei-englanninkielisten maiden yliopistoista maailman kolmanneksi paras.

TINT - Suomen Akatemian yhteiskuntatieteiden filosofian huippuyksikkö

Suomen Akatemian yhteiskuntatieteiden filosofian tutkimuksen huippuyksikkö (TINT) tekee tiivistä yhteistyötä oppiaineen kanssa. TINT:n tutkijat perehtyvät erityisesti sosiaalisen ontologian, yhteiskuntatieteiden filosofian ja tieteenfilosofian kysymyksiin.

TINT on alansa suurin tutkimusyksikkö maailmassa ja tekee kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Käytännöllinen filosofia ja TINT muodostavat ihanteellisen tutkimus- ja opiskeluympäristön sekä opiskelijoille että tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista, yhteiskuntatieteellisistä, eettisistä ja tieteenfilosofisista kysymyksistä.

Sijoittuminen työelämään

Käytännöllisen filosofian opiskelijat ovat valmistuttuaan sijoittuneet mitä erilaisimpiin työtehtäviin. Suurin osa toimii tutkijoina ja opettajina korkeakouluissa, lukioissa ja muissa oppilaitoksissa. Loput toimivat hyvin erilaisissa tehtävissä, esimerkiksi toimittajina, tiedottajina ja hallinto- ja suunnittelutehtävissä.

Käytännöllisen filosofian posti- ja käyntiosoite

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

Tietoa medialle

Viestinnän yhteystiedot