Estetiikka

Estetiikka on osa filosofian traditiota. Perinteisesti sen tutkimuskohteita ovat taiteeseen ja kauneuteen liittyvät filosofiset kysymykset. Myös erilaiset ympäristön ja arkielämän ilmiöt samoin kuin kysymykset modernia maailmaa luonnehtivista havaitsemisen ja kokemisen tavoista ovat nousseet tärkeiksi aiheiksi perinteisempien taidetta koskevien tarkastelujen rinnalle.

Yliopistossa estetiikka sijoittuu ensinnäkin filosofian ja eri taiteiden tutkimuksen välimaille: se tarkastelee taiteiden tutkimuksen teoreettisia perusteita ja taiteen piirissä herääviä filosofisia ongelmia, samoin kuin esteettisten kysymysten kietoutumista eettisiin, tietoteoreettisiin ja metafyysisiin kysymyksiin. Toiseksi estetiikka tarkastelee koko kulttuurissa havaittavia ilmiöitä, ja siksi sen tutkimusaiheet saattavat sivuta monia muita erityistieteitä, kuten esimerkiksi sosiologiaa, psykologiaa ja kulttuurien tutkimusta.

Estetiikan perinteisiä ongelmia ovat kysymykset taiteen olemuksesta ja taideteoksen luonteesta sekä taiteen kokemuksesta, merkityksestä ja tulkinnasta. Näihin kuuluvat myös esittämistä sekä havaitsemista koskevat käsitteelliset ongelmat. Perinteisiä ovat samoin kysymykset kauneuden olemuksesta sekä esteettisen arvottamisen ja kritiikin perusteista. Ympäristöestetiikka tutkii vastaavia kysymyksiä sekä rakennetun että luonnonympäristön suhteen, pohtien myös ihmisen vuorovaikutusta ympäristön kanssa ja esteettisten arvojen merkitystä elinympäristön kokonaisuudessa. Estetiikka tarkastelee edelleen myös arjen ja populaarikulttuurin ilmiöitä sekä kysymyksiä kulttuurin estetisoitumisesta.

Show more info
Julkaisut