Veterinärmedicinska biovetenskaper

Vi undersöker kroppens utveckling och funktion, interaktioner med mikrober och sjukdomar hos djur och människor.

Forskningsområdena omfattar utvecklingen av immunförsvaret hos nötkreatur, hjärnans och nervsystemets utvecklingsfysiologi, organismens reaktioner och växelverkan mellan värdorganismen och mikrober, G-proteinmedierad cellsignalering, ärftliga sjukdomar och egenskaper hos hundar och katter, zoonotiska infektionssjukdomar samt djurpatologi, parasitologi och anatomin hos produktions- och vilddjur. Forskningen på avdelningen är multidisciplinär och tvärvetenskaplig.

Många av våra forskare arbetar för gemensam hälsa inom forskningsnätverket Helsingfors One Health.

Helsinki One Health (HOH) är ett forskningsnätverk som fokuserar på människans och djurens gemensamma hälsa och som bildades för att stödja och samordna forskningen inom området vid Helsingfors universitet. Nätverket fokuserar på samspelet mellan djur- och människopopulationers hälsa i en snabbt föränderlig miljö. Det uppmuntrar olika vetenskapsområden och yrkesgrupper att samarbeta för att lösa gemensamma nya hälsoproblem som berör hela mänskligheten och djurpopulationen.

Vi erbjuder alla forskare följande forskningsinfrastrukturer inom HiLIFE (webbplatserna är på engelska)
Avdelningens ledare och kontaktuppgifter