Forskning inom One Health

Gemensam hälsa – One Health – är ett fokusområde för forskningen inom veterinärmedicin. One Health utgår från tanken att människornas och djurens hälsa är bundna till såväl varandra som till miljön, där förändringar kan ha en betydande inverkan på hälsan.

Helsinki One Health (HOH) är ett forskningsnätverk som fokuserar på människans och djurens gemensamma hälsa och som grundades för att stödja och samordna områdets forskning vid Helsingfors universitet.

Forskningsteman

  • Livsmedelssäkerhet
  • Translationell forskning om hälsa– interspecifika sjukdomsmodeller
  • Djurens hälsa och välmående

Nätverket Helsinki One Health (HOH) söker efter nya fenomen inom människans och djurens hälsa och forskar i hur sjukdomarna överförs mellan olika arter. Exempel på forskningsobjekt är hanteringen av antimikrobiell resistens och av spridningen av resistenta sjukdomsalstrare i livsmedelsproduktionskedjan samt bättre utnyttjande av hundar med samma sjukdomar som människan som sjukdomsmodeller för människans sjukdomar och forskning om sjukdomars ärftlighet bland förädlade djur och om välfärdsinverkan.