Klinisk produktionsdjursmedicin

På Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin studerar vi husdjurens reproduktion, sjukdomar, förebyggande hälsovård och välfärd.

Vår forskning fokuserar på inflammatoriska sjukdomar och reproduktionsproblem hos nötkreatur och svin samt på etologi och på djurens välmående i produktionsmiljön. Därutöver forskar vi i andra djurarter, såsom hästar, får, getter och fjäderfä samt reproduktion hos hundar, Forskningen finansieras bland annat av EU, Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Akademi, Business Finland samt av företag och stiftelser.

Våra forskare samarbetar med andra avdelningar vid fakulteten, med HU:s övriga fakulteter, andra universitet, forskningsinstitut samt med forskare vid utländska universitet och forskningsinstitut. Forskningssamarbetet inom klinisk produktionsdjursmedicin har nationella och internationella nätverk.

Helsinki One Health (HOH) är ett forskningsnätverk som fokuserar på människans och djurens gemensamma hälsa och som bildades för att stödja och samordna forskningen inom området vid Helsingfors universitet. Nätverket fokuserar på samspelet mellan djur- och människopopulationers hälsa i en snabbt föränderlig miljö. Det uppmuntrar olika vetenskapsområden och yrkesgrupper att samarbeta för att lösa gemensamma nya hälsoproblem som berör hela mänskligheten och djurpopulationen.

Avdelningens ledare och kontaktuppgifter
Snabblänkar