Livsmedelshygien och miljöhälsa

Forskningsobjekt vid Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa är bland annat livsmedels- och vattenburna sjukdomsalstrare, antimikrobiell resistens, förruttnelseprocesser av livsmedel, livsmedelstillsyn, livsmedels- och miljötoxikologi och miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Forskningen vid Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa behandlar i stor utsträckning mikrober, toxiner och främmande kemiska ämnen som sprids via livsmedel, djur, vatten och miljön och som är skadliga för människans hälsa. Forskningen behandlar även bakterier som gör maten skämd samt miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Våra forskningsområden är:

  • Livsmedelssäkerhet och riskhantering
  • Miljöhälsa
  • Hållbar livsmedelsproduktion

Avdelningen har starka forskningstraditioner och vår forskning har bedömts hålla hög kvalitet enligt internationella utvärderingar. Vi stärker kvaliteten och genomslagskraften hos vår forskning genom nätverkande och samarbete med myndigheter, industrin och nationella och internationella forskningsenheter. Våra lokaler och forskningslaboratorier finns på Campus Vik vid Helsingfors universitet.

Helsinki One Health (HOH) är ett forskningsnätverk som fokuserar på människans och djurens gemensamma hälsa och som bildades för att stödja och samordna forskningen inom området vid Helsingfors universitet. Nätverket fokuserar på samspelet mellan djur- och människopopulationers hälsa i en snabbt föränderlig miljö. Det uppmuntrar olika vetenskapsområden och yrkesgrupper att samarbeta för att lösa gemensamma nya hälsoproblem som berör hela mänskligheten och djurpopulationen.

Avdelningens ledare och kontaktuppgifter