Efter ansökan (Öppna universitetsleden och Ansökan till magisterutbildning i gemensam ansökan)

Haun jäl­keen avoi­n haku ja haku mais­te­ri­kou­lu­tuk­seen yh­teis­haus­sa

På denna sida kan du läsa vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan till ett finsk- eller svenskspråkigt magisterprogram vid Helsingfors universitet i den gemensamma ansökan eller ansökt via öppna universitetsleden. Ansökningstiden går ut 1.4.2020 kl. 15.00. Om du har sökt till ett finsk- eller svenskspråkigt magisterprogram kan du kan komplettera dina ansökningsbilagor ända till 8.4.2020 kl. 15.00. Om du ansökt via öppna universitetsleden kan du kan komplettera dina ansökningsbilagor ända till 15.4.2020 kl. 15.00. Om din ansökan och de bilagor du har lämnat in uppfyller de uppställda minimikriterierna går din ansökan vidare till akademisk bedömning.

För att din ansökan ska gå vidare till akademisk bedömning måste du uppfylla följande minimikriterier:

  • Du har visat i tid att du har de språkkunskaper som ansökningsobjektet kräver.
  • Du har lämnat in de nödvändiga bilagorna som gäller din utbildningsbakgrund. Bilagorna har lämnats in i tid och på det sätt som står i anvisningarna.
  • Du är ansökningsbehörig enligt antagningsgrunderna för programmet du söker till.
  • Du har lämnat in de övriga bilagor som krävs för utbildningsprogrammet du ansöker till.

Var noga med att skicka bilagorna i tid och på det sätt som krävs. Bilagorna behandlas i den ordning de inkommer. Efter att dina bilagor har behandlats får du en e-postbekräftelse från ansökningsservicen. Om det finns brister i bilagorna meddelas du per e-post och blir ombedd att komplettera din ansökan. Observera att om du skickar in dina bilagor mycket nära ansökningstidens slut kan det hända att du inte hinner komplettera din ansökan ifall det upptäcks brister i dina bilagor. Var alltså ute i god tid med dina bilagor.

När ansökningsservicen bedömer dokumenten om din utbildningsbakgrund kan de kontakta t.ex. din läroanstalt eller arrangören för ditt språkprov. Alla former av oärligt handlande rapporteras till din läroanstalt och till vederbörande myndigheter.

Den akademiska bedömningen

I den akademiska bedömningen bedöms din ansökan utifrån utbildningsprogrammets antagningsgrunder. Ditt ansökningsobjekts antagningsgrunder ser du i Studieinfo.

I den akademiska bedömningen rangordnas ansökningarna och endast de bästa blir antagna. Antagningsresultatet meddelas dig personligen senast 8.7.2020 till den e-postadress du angett på ansökningsblanketten. Resultatet syns också i tjänsten Min Studieinfo.