Lämpliga studier för magisterprogrammet

Den här anvisningen är för dig som söker till magisterprogram vid Helsingfors universitet.

Med lämpliga studier avses sådana studier som ger dig färdigheter att avlägga magisterexamen i det utbildningsprogram som du har sökt till. Också lämplig examen kan avses. Studiernas lämplighet och tillräcklighet bedöms i samband med antagningen. Studiernas lämplighet bedöms inte på förhand.

Kontrollera i programmets antagningsgrunder om du behöver en viss mängd lämpliga studier, en lämplig examen eller eventuellt både och. Beroende på ansökningsobjektet kan de lämpliga studierna antingen ingå eller inte ingå i en examen som ligger till grund för ansökan. Särskilt om den examen som ligger till grund för din ansökan är från ett annat vetenskapsområde än det magisterprogram som du söker till ska du ha avlagt de lämpliga studier som krävs inom magisterprogrammets vetenskapsområde. Fakulteten kan alltså i enlighet med sina antagningsgrunder också beakta sådana lämpliga studier som du har avlagt utanför din examen, t.ex. vid öppna universitetet eller inom ramen för en annan examen.

Yrkeshögskoleexamen ger ansökningsbehörighet till magisterprogram, om ett program inte separat har fastställt en viss examen som ger ansökningsbehörighet i sina antagningsgrunder (t.ex. magisterprogrammet i rättsvetenskap och provisorutbildning). Om du söker till ett magisterprogram på grundval av yrkeshögskoleexamen och sådana grund- eller ämnesstudier (eller studiehelheter) krävs som ingår i universitetets undervisningsplan men som inte undervisas vid din yrkeshögskola, ska du ha avlagt studierna t.ex. vid öppna universitetet.

En del magisterprogram har i sina antagningsgrunder noggranna bestämmelser om vilka lämpliga studier som krävs. Detta är till exempel fallet om specifika studiehelheter eller studieprestationer är antagningsgrund för magisterprogrammet.

Om programmet du söker till inte har specificerat vilka studier som är lämpliga eller ger ansökningsbehörighet, kan du bedöma studiernas lämplighet t.ex. genom att

Vanligen beaktas också vitsordsnivån i de lämpliga studierna, beroende på vad som fastställs i antagningsgrunderna för varje ansökningsobjekt. I allmänhet krävs goda vitsord för antagning till magisterprogrammen vid Helsingfors universitet. Sökande under samma ansökningsrunda jämförs emellertid med varandra och de bästa antas. Därför varierar den vitsordsnivå som krävs från år till år och mellan de olika ansökningsobjekten. Av den anledningen kan inte universitetet på förhand bedöma om de sökandes medeltal är tillräckligt högt för antagning.

De lämpliga studierna behöver vanligen inte vara avlagda vid Helsingfors universitet, utan de kan vara avlagda vid en annan högskola i Finland eller utomlands. Kontrollera ändå om det finns andra bestämmelser i antagningsgrunderna för ditt ansökningsobjekt.