Anvisningar till sökande som antagits och sökande som inte antagits

På sidan finns anvisningar för sökande som antagits, blivit placerade på reservplats och inte antagits i gemensamma ansökan. Sökande som blivit antagna måste ta emot sin studieplats och göra läsårsanmälan i tid.
Antagningsresultatet

Antagningsresultatet meddelas dig personligen senast 14.4.2023 till den e-postadress du angett på ansökningsblanketten. Resultatet syns också i tjänsten Min Studieinfo.

Det går inte att få förhandsuppgifter om de exakta tidpunkterna för när resultat publiceras. På veckosluten publiceras inga resultat.

Bekanta dig med anvisningar på denna sida när resultaten har publicerats. Om du blir erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast den 14 juli 2023 före kl. 15.00.

Sökande som blivit antagna
Villkorligt antagna

Denna instruktion gäller sökande till magisterprogram, som måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset inom den utsatta tiden.

Det krävs av dig att du visar din behörighet, eftersom din behörighetsgivande högskoleexamen har blivit färdig efter att ansökningstiden gick ut. Antagningen är villkorlig tills du visar din behörighet.

Om din behörighetsgivande examen är en finsk högskoleexamen

måste du avlägga examen inom den utsatta tid som har meddelats dig.

Obs! På grund av coronavirussituationen har tidsfristen för att avlägga examen förlängts. Tidsfristen för att genomföra examen är den 31.8.2023 klockan 15.00 (UTC+3)

Helsingfors universitets ansökningsservice kollar dina studier från det elektroniska studieregistret i slutet av augusti. I fall du vill att din process framskrider tidigare, kan du fylla i e-blanketten och meddela oss när du har avlagt examen. Om din examen av något skäl inte kan verifieras från det elektroniska studieregistret, kontaktar Helsingfors universitets ansökningsservice dig via den e-postadress du har givit i ansökningsblanketten.

Om du inte avlägger examen inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Om du avlägger din behörighetsgivande examen i utlandet

måste du avlägga examen och lämna in en officiellt styrkt kopia av ditt examensbevis enligt anvisningarna på denna sida till Helsingfors universitets ansökningsservice inom den utsatta tid som har meddelats dig. Ifall din läroanstalt utfärdar officiella utbildningsdokument elektroniskt, se instruktionerna på sidan Elektronisk inlämning av bilagor.

Du kan också boka en tid till visningsservice för att bevisa behörighet där du kan förevisa för Ansökningsservicen de originaldokument som ger dig behörighet för studierna. Se mer information om visningsservicen.

Tidsfristen för att genomföra examen är den 31 augusti 2023. Tidsfristen för att lämna in en kopia av examensbeviset är den 31 augusti 2023, klockan 15:00 (UTC+3).

Om dina utbildningsdokument inte är utfärdade på finska, svenska eller engelska, måste du lämna in både officiellt bestyrkta kopior av originaldokumenten och officiella översättningar.

Observera också att det för examina som avlagts i vissa länder gäller särskilda krav på dokumenten som ska lämnas in.

Om det slutliga examensbeviset dröjer p.g.a. tekniska eller administrativa orsaker, kan du också lämna in ett tillfälligt examensbevis eller något annat dokument som innehåller samma information som krävs av det slutliga examensbeviset. Det andra dokumentet kan till exempel vara det sista studieutdraget eller ett officiellt utlåtande som har adresserats till Helsingfors universitet.

Både det slutliga examensbeviset och det ersättande dokumentet måste vara undertecknad av en företrädare för läroanstalten och försedd med namnförtydligande och undertecknarens tjänsteställning och innehålla följande uppgifter:

  • namnet på läroanstalten som beviljade examen
  • datum när examen beviljades
  • den utexaminerade studerandes namn
  • examensbenämning

Om du inte lämnar in de intyg som efterfrågas inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Användarnamn och anvisningar för nya studenter

Dina uppgifter registreras i universitetets studentregister inom två veckor efter att du har

  • tagit emot studieplatsen och
  • anmält dig som närvarande eller frånvarande.

Du kan aktivera ditt användarnamn, få ett studentkort och anmäla dig till kurser först när dina uppgifter har registrerats i studentregistret. Kontrollera i anvisningarna för nya studenter hur du gör allt detta.

 

Sökande på reservplats och sökande som inte blir antagna