Hur man visar sina kunskaper i det svenska språket - internationella magisterprogram

I dessa instruktioner förklaras hur du kan bevisa tillräckliga kunskaper i det svenska språket när du söker till Helsingfors universitets flerspråkiga magisterprogram på svenska.

Om du söker till magisterprogram på engelska eller flerspråkiga magisterprogram på finska, vänligen hitta instruktionerna om hur man visar sina kunskaper i engelska eller finska här:

Observera! Du kan inte visa dina språkkunskaper genom att kombinera delar av de demonstrationsmetoder som anges nedan eller genom att kombinera olika utföranden av samma demonstrationsmetod.

Hur kan du bevisa kunskaper i svenska

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en finländsk studentexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • du har avlagt provet i modersmålet (svenska) med minst vitsordet approbatur, ELLER
 • du har avlagt provet i svenska som andraspråk med minst vitsordet approbatur.

Observera att den som skriver provet i svenska som andraspråk (R2) har något annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Man kan inte visa kunskaper i svenska med provet i andra inhemska språket (A1-, A2- eller B-språk).

Ladda upp en kopia av ditt yo-certifikat till systemet, vi kontrollerar dess äkthet från prestationsregistret.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en International Baccalaureate (IB) Diploma programme -examen eller med en International Baccalaureate (IB) Career-related Programme -examen, om du har avlagt

 • svenska som A1-språk med minst vitsordet 2, ELLER
 • svenska som A2- eller B-språk med minst vitsordet 5, ELLER
 • svenska som A-språk (literature /language and literature /language and performance) med minst vitsordet 2.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset (Diploma) till Helsingfors universitets ansökningsservice.

Du kan också begära att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt direkt till Helsingfors universitets ansökningsservice. I det fallet ska du beställa ett studieutdrag (Transcript of Grades) från IB-organisationen och be organisationen lämna in det till Helsingfors universitets ansökningsservice. Om du inte ger IB-organisationen fullmakt att lämna in dina vitsord till Helsingfors universitet ska du själv lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en European Baccalaureate (EB) -examen med följande vitsord:

 • svenska som L1-språk med minst vitsordet 4, om du har avlagt examen före 2021, ELLER
 • svenska som L1-språk med minst vitsordet 5, om du har avlagt examen 2021 eller senare, ELLER
 • svenska som L2-språk med minst vitsordet 7. 

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset till Helsingfors universitets ansökningsservice.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en yrkesinriktad grundexamen om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis till Helsingfors universitets ansökningsservice.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en högskoleexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • huvudämnet i din examen är svenska språket (eller ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan), ELLER
 • du har skrivit mognadsprovet på svenska.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland, lämna in dina dokument gällande examen i enlighet med specialkraven för Finland.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd utomlands, lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag enligt de allmänna instruktionerna om hur man lämnar in bilagorna.

Du kan också visa dina språkkunskaper med en ofullständig examen om den examen är densamma med vilken du bevisar din ansökningsbehörighet till magisterstudier.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en annan examen som ger högskolebehörighet om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis till Helsingfors universitets ansökningsservice.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier.

Du kan också visa dina kunskaper i svenska med ett slutbetyg av grundläggande utbildning eller gymnsasieutbildning genomfört på svenska. Lärokursen i modersmålet kan i såfall avse ett annat språk.

Du kan också visa tillräckliga kunskaper i svenska med godkänt avlagda studier som motsvarar grundläggande utbildning på svenska vid nätskolan Nomadskolan.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt avgångsbetyg till Helsingfors universitets ansökningsservice.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med högskolestudier, om du har genomfört

 • ett språkprov eller språkstudier i svenska som ingår i examen och som visar minst goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska som det andra inhemska språket, ELLER
 • minst 35 studieveckor eller 60 studiepoäng studier eller vitsordet cum laude approbatur i svenska språket eller motsvarande studier i ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland, lämna in dina dokument gällande examen i enlighet med specialkraven för Finland.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd utomlands, lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag enligt de allmänna instruktionerna om hur man lämnar in bilagorna.

Observera att Helsingfors universitets språkfärdighetsprov i svenska inte ordnas numera.

Om du har avlagt Helsingfors universitets språkfärdighetsprov (delområden: läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga och muntliga kunskaper) tidigare, kan du använda det för att visa tillräckliga kunskaper i svenska om du i språktestet har uppnått i medeltal färdighetsnivå 4 (B2) på skalan 1-6.

Du behöver inte lämna in ett intyg över att du har avlagt språkfärdighetsprovet: resultaten kontrolleras direkt hos Språktjänster.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en allmän språkexamen om du uppnår minst följande färdighetsnivå i alla delområden:

 • färdighetsnivå 4 enligt en sexgradig skala, ELLER
 • färdighetsnivå 5 enligt en niogradig skala.

Ladda upp en kopia av examensbeviset i vårt ansökningssystem. Kopian behöver inte vara officiellt bestyrkt. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en språkexamen för statsförvaltningen om du visar god färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet.

Ladda upp en kopia av examensbeviset i vårt ansökningssystem. Kopian behöver inte vara officiellt bestyrkt. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med ett godkänt TISUS-prov (Test in Swedish for University Studies).

Ladda upp en kopia av examensbeviset i vårt ansökningssystem. Kopian behöver inte vara officiellt bestyrkt. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.