När ansökan har skickats

På den här sidan får du information om vad som händer efter att du har skickat in din ansökan till ett internationellt magisterprogram vid Helsingfors universitet.
Kontroll av minimikrav

Helsingfors universitets ansökningsservice kontrollerar att din ansökan och bilagorna (dokument som stöder ansökan) följer minimikraven för utbildningsprogrammet.

Minimikraven är följande:

  • Du har visat dina språkkunskaper i tid och i enlighet med kraven för magisterprogrammet.
  • Du har skickat in de utbildningsdokument som krävs i tid och i enlighet med anvisningarna.
  • Den examen som angetts i ansökan som grund för ansökningsbehörighet ger rätt att söka till magisterprogram.
  • Du har lämnat in alla de tilläggsdokument som krävs för magisterprogrammet i fråga.

Efter att du lämnat in den elektroniska ansökningsblanketten på webben har du fått en bekräftelse per e-post. Läs e-postmeddelandet noggrant, för i det anges alla de bilagor till ansökan som krävs och den slutliga tidsfristen för inlämning av eventuella bilagor. Om du lämnar in flera ansökningar får du en separat bekräftelse för varje ansökan.

Notera att all e-post som anknyter till din ansökan skickas till den e-postadress som du angett i din ansökan.

Vid behov kan du komplettera bilagorna till din ansökan fram till 24.1.2024 kl.15.00 (finsk tid). Det här är den tidsfrist då bilagorna absolut senast ska vara inlämnade. Bilagor som lämnats in efter den utsatta tiden godkänns och behandlas inte.

Försäkra dig om att du skickar alla de ansökningsbilagor som krävs inom utsatt tid och att de uppfyller Ansökningsservicens och utbildningsprogrammets krav. Beakta i synnerhet eventuella specialkrav enligt land. Observera också att utbildningsdokument som inte är officiellt styrkta och som skickas per e-post eller pdf-filer som inte är elektroniskt säkrade inte godkänns. Läs mer om bilagorna till ansökan 

Ansökningsservicen behandlar bilagorna till ansökan i den ordning de kommer in. När dina bilagor har behandlats får du en e-postavisering om i vilket skede behandlingen av din ansökan är.

Om någon av bilagorna inte motsvarar kraven kan behandlingen av din ansökan inte slutföras, och du ska komplettera de bilagor som krävs senast 24.1.2024 kl. 15.00 (finsk tid).

Vi rekommenderar att du lämnar in alla de bilagor som krävs i god tid. Notera att när slutet av tidsfristen för inlämning av bilagor närmar sig kan behandlingen av bilagorna ta över en vecka. Därför kan du få en e-postavisering om behandlingen av bilagorna först efter att tidsfristen gått ut. Då kan ansökan inte längre kompletteras.

Helsingfors universitet ansvarar inte för kurirservice eller annan tredje parts tjänster eller för eventuella dröjsmål eller skador som de orsakar.

Helsingfors universitets ansökningsservice bedömer behörigheten och äktheten av dina utbildningsdokument. Detta innebär till exempel att vi kan kontakta din tidigare läroanstalt eller anordnaren av språkprov. Eventuella missbruk anmäls till din tidigare läroanstalt och till berörda myndigheter.

Observera att ansökningshandlingarna inte återsänds till de sökande.

Akademisk bedömning

Om din ansökan och bilagorna till ansökan motsvarar minimikraven, går den vidare till akademisk bedömning.

Vid den akademiska bedömningen granskas ansökan enligt antagningskriterierna för magisterprogrammet. Utbildningsprogrammens antagningsgrunder finns i ansökningsportalen Studieinfo.fi. Om bedömningsprocessen omfattar till exempel en intervju, en portfölj eller förhandsuppgifter, nämns detta separat i antagningsgrunderna.

I den akademiska bedömningen rangordnas ansökningarna och endast de bästa sökandena godkänns.

Om du har ansökt om stipendium bedöms din stipendieansökan separat.

Antagningsresultaten

Du får ett personligt meddelande om antagningsresultaten per e-post senast 15.4.2024. Meddelandet skickas till den e-postadress som du angett i din ansökan.

Du kan också se dina resultat genom att logga in i tjänsten Min Studieinfo.

Om du blir antagen till Helsingfors universitet får du anvisningar om de åtgärder som du ska vidta för att inleda dina studier.

Sammandrag över datum och tidsplan
  • 03.01.2024 kl. 15.00 finsk tid – Ansökningstiden går ut och det elektroniska ansökningssystemet stängs.
  • 24.01.2024 kl. 15.00 finsk tid – Tidsfristen för inlämning av ansökningsbilagor går ut. 
  • Februari–mars 2024 – Ansökningsservicen bedömer behörigheten och äktheten av dina utbildningsdokument och av språkproven. Om din ansökan och bilagorna till ansökan motsvarar minimikraven skickas de till akademisk bedömning.
  • 15.04.2024 – Senast här har du fått besked om antagningsresultaten på den e-postadress som du angett i din ansökan. Du får också detaljerade anvisningar per e-post om eventuella tilläggsåtgärder som du ska vidta. Allmänna anvisningar finns också på sidan Anvisningar till sökande som antagits och sökande som inte antagits.