Ansökningsbilagor i antagningen till internationella magisterprogram

Ansökningsbilagor i antagningen till internationella magisterprogram
Behandling av ansökningsbilagor
 • Bilagor behandlas i ankomstordning. När dina bilagor har inkommit behandlar vi dem och kontrollerar att de uppfyller alla kraven.
 • När dina bilagor har behandlats får du ett e-postmeddelande med information om status för din ansökan.
 • Om vi märker att dina bilagor inte uppfyller alla kraven kommer vi att be dig komplettera din ansökan.
 • Vi skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot.
 • Om du lämnar in dina bilagor nära slutet av tidsfristen kommer du kanske inte att ha tillräckligt med tid att komplettera din ansökan.
 • Alla meddelanden som gäller dina bilagor och din ansökan skickas till den e-postadress som du har uppgett på ansökningsblanketten. Läs din e-post regelbundet. Kontrollera också skräppostmappen.
Så här lämnar du in dina dokument

Utbildningsdokument från finländska universitet och yrkeshögskolor

Ladda upp en tydlig kopia eller en skannad kopia av ditt studieutdrag i ansökningssystemet.

Du behöver inte skicka några andra officiella kopior av dina utbildningsdokument, eftersom Ansökningsservicen kontrollerar din utbildningsbakgrund i det nationella registret. Vi kan bara ta reda på din utbildningsbakgrund om du har ett finskt personbeteckning och det också är känt för den utbildningsinstitution där du har studerat och du har fyllt i ditt personbeteckning på ansökningsblanketten. 

Undantag 1: Om du inte har en finländsk personbeteckning eller om din examen har avlagts före 1.1.1995 kan Ansökningsservicen inte kontrollera dina utbildningsuppgifter i det nationella registret. Då ska du följa de allmänna anvisningarna när du lämnar in dina utbildningsdokument, se avsnittet ”Allmänna anvisningar för inlämning av utbildningsdokument” nedan.

Undantag 2: Alla utbildningsdokument som har utfärdats av följande utbildningsinstitutioner ska lämnas in på det sätt som anges i de allmänna anvisningarna, se avsnittet ”Allmänna anvisningar för inlämning av utbildningsdokument” nedan.

 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT
 • Polisyrkeshögskolan
 • Högskolan på Åland

Allmänna anvisningar för inlämning av utbildningsdokument

Följ dessa anvisningar för att lämna in dina officiella utbildningsdokument på korrekt sätt. Om ditt utbildningsdokument inte är utfärdat på engelska, finska eller svenska måste du också lämna in officiella översättningar av dokumentet på samma sätt.

 1. Använder din utbildningsinstitution en elektronisk tjänst för att skicka officiella utbildningsdokument direkt till tredje parter? Exempel på sådana tjänster är Parchment, Digitary, TrueCopy och MyEquals. 
 2. Utfärdar din utbildningsinstitution elektroniskt signerade eller verifierade utbildningsdokument? Se kraven för officiella elektroniska dokument. 
  • Ja: Ladda upp det elektroniskt verifierade PDF-dokumentet i ansökningssystemet efter att du har skickat in din ansökan. 
  • Nej: Gå till nästa alternativ.
 3. Kan din utbildningsinstitution skicka en kopia på ditt officiella utbildningsdokument som PDF-fil direkt till Ansökningsservicen?
 4. Du måste skicka dina officiella utbildningsdokument i fysisk form till Ansökningsservicen. Läs anvisningarna under punkten ”Skicka fysiska dokument” nedan.

Undantag: Utbildningsdokument från Kina måste lämnas in på ett särskilt sätt. Läs de landsspecifika anvisningar som gäller Kina.

Du måste lämna in bevis på dina språkkunskaper. Godtagbara sätt att visa dina språkkunskaper samt anvisningar om hur du ska göra finns på denna sida:

Vänligen observera att Helsingfors universitet har fastställt särskilda godtagbara sätt att visa sina språkkunskaper. Du kan inte visa dina språkkunskaper på andra sätt. 

Utöver dina utbildningsdokument och bevis på dina språkkunskaper finns det andra bilagor som kan vara antingen obligatoriska eller valfria.

De bilagor som listas i detta avsnitt kan alla laddas upp som PDF-filer i ansökningssystemet efter att du har skickat in din ansökan.

Kopia av passet eller uppehållstillståndskortet

Helsingfors universitet tar ut läsårsavgifter för magisterstudier av studenter som studerar på ett annat språk än finska eller svenska och som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz. Alla sökande som på ansökningsblanketten väljer engelska som examensspråk betraktas som betalningsskyldiga tills de bevisar motsatsen.

I följande fall behöver du inte betala läsårsavgift:

 • Du är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz: Ladda upp en kopia av ID-sidan i ditt pass eller en kopia av ditt id-kort i ansökningssystemet. Ditt pass eller id-kort måste vara i kraft 1.8.2024 när det nya läsåret börjar.
 • Du är inte medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz, men du har uppehållstillstånd (av typen A eller P) i Finland: Ladda upp en kopia av båda sidorna av ditt uppehållstillståndskort i ansökningssystemet. Ditt uppehållstillståndskort måste vara i kraft 1.8.2024 när det nya läsåret börjar. 
  • Undantag: Ett uppehållstillstånd av typen A som utfärdats på basis av dina studier i Finland betyder inte att du inte behöver betala läsårsavgift.

Läs mer om läsårsavgifter och stipendier.

Programspecifika bilagor

Vissa utbildningsprogram har krav på programspecifika bilagor. Ladda upp bilagorna som PDF-filer i ansökningssystemet efter att du har skickat in din ansökan.

Undantag 1: För magisterprogrammet i translationell medicin (TRANSMED) krävs en rekommendation på engelska av en akademisk expert, som ska lämna in rekommendationen via en separat webblankett. Rekommendationer kan inte laddas upp i ansökningssystemet

Undantag 2: För magisterprogrammet i farmaceutisk forskning, utveckling och säkerhet (Master’s Programme in Pharmaceutical Research, Development and Safety) krävs en rekommendation på engelska av en akademisk expert, som ska lämna in rekommendationen via en separat webblankett. Rekommendationer kan inte laddas upp i ansökningssystemet

I programmens antagningskriterier i Studieinfo kan du läsa vilka programspecifika bilagor som krävs. 

Krav som gäller utbildningsdokument

Examensbevis

Ett examensbevis är ett dokument som utfärdas av utbildningsinstitutionen till en student som har slutfört ett utbildningsprogram. Examensbeviset visar att studenten har utexaminerats.

Av examensbeviset måste det tydligt framgå

 • namnet på utbildningsinstitutionen som utfärdade examen
 • examensdatum
 • den utexaminerades namn
 • namnet på den examen som utfärdats.

Tillfälligt examensbevis

Du kan få ett tillfälligt examensbevis om du har genomfört alla studier som ingår i ditt utbildningsprogram och har utexaminerats men ditt slutliga examensbevis av tekniska eller administrativa skäl inte har kunnat utfärdas i samband med examen. Det tillfälliga examensbeviset måste innehålla samma uppgifter som det slutliga examensbeviset, se ovan.

Undantag: Om beviset endast bekräftar att alla studier har slutförts men inte anger att examen har utfärdats, godkänns dokumentet inte som ett tillfälligt examensbevis.

Om du ännu inte har utexaminerats

Du kan ansöka även om du inte har utexaminerats före ansökningstiden. I det fallet behöver du inte lämna in ditt examensbevis under ansökningstiden. Om du blir antagen är antagningsbeslutet villkorligt och du måste slutföra din examen och lämna in ditt examensbevis före slutet av augusti.

Ansöka med top-up-examen eller dubbelexamen

Top-up-examen

Om din examen är en top-up-examen måste du utöver ditt slutliga examensbevis också lämna in examensbevis eller diplom över de tidigare delarna.

Top-up-examen är till exempel en higher national diploma som kompletterats med ett ettårigt bachelor’s top-up-program, eller en ordinarie kandidatexamen som kompletterats med en ettårig bachelor honours degree.

Dubbelexamina

Om du avlägger två examina inom ramen för dina studier kan du välja vilkendera examen du vill ansöka med.

Dubbelexamina är utbildningar där i regel två universitet tillsammans driver ett utbildningsprogram och bägge universiteten utfärdar en egen examen inom ramen för programmet.

Ett studieutdrag är ett dokument som visar vilka kurser eller studieavsnitt du har genomfört vid utbildningsinstitutionen. Beroende på utbildningsinstitutionen kan dokumentet också kallas studieprestationsutdrag, prestationsutdrag med mera (på engelska talas det bl.a. om transcript of records, academic records, mark sheet, grade report).

Studieutdraget innehåller följande information:

Kursnamn

Studieutdraget måste innehålla namnen på kurserna. Om ditt studieutdrag inte innehåller kursnamn godkänns dokumentet inte.

Om ditt studieutdrag inte anger namnet på varje kurs du har genomfört, utan exempelvis endast kurskoderna, måste du komplettera ditt studieutdrag med ett dokument som anger kursernas namn. Ett sådant dokument är till exempel en studiehandbok eller kurskatalog från tiden för dina studier.

Kursvitsord/kursbedömning

Studieutdraget måste innehålla dina kursvitsord (som bokstav, siffra eller procenttal). Om ditt studieutdrag inte innehåller kursvitsord godkänns dokumentet inte.

Om ditt studieutdrag inte innehåller vitsorden för de kurser du har genomfört, måste du komplettera ditt studieutdrag med ett dokument som anger vilka vitsord du har fått för varje enskild kurs.

Om din utbildningsinstitution inte utfärdar kursvitsord måste du komplettera ditt studieutdrag med ett officiellt dokument där utbildningsinstitutionen redogör för sitt bedömningssystem.

Omfattning

Det rekommenderas att studieutdraget anger kursernas omfattning (course credits, dvs. studiepoäng, kurspoäng eller motsvarande). Om ditt studieutdrag inte anger kursernas omfattning kan utdraget godkännas men bedömningen av dina tidigare studier kan påverkas.

Om din utbildningsinstitution inte använder sig av ett poängsystem eller annat system för att beskriva den arbetsinsats som krävs per kurs, godkänns även andra system såsom antalet studietimmar per kurs.

Prestationsdatum

Det rekommenderas att studieutdraget anger kursernas prestationsdatum, det vill säga när kurserna har genomförts. Om ditt studieutdrag inte anger kursernas prestationsdatum kan utdraget godkännas men bedömningen av dina tidigare studier kan påverkas.

Godtagbara former för prestationsdatum är exakta datum, månaden när kursen slutfördes, terminen när kursen slutfördes eller rentav året när kursen slutfördes.

Om utdraget anger när du inledde studierna och när du utexaminerades godkänns det också. Dina studiers start- och slutdatum kan också framgå av dina andra officiellt bestyrkta utbildningsdokument.

Studieutdraget om du ansöker men ännu inte har utexaminerats

Av studieutdraget måste framgå namnet på det utbildningsprogram du studerar vid. Om namnet inte framgår av studieutdraget måste du lämna in ett officiellt utlåtande från din utbildningsinstitution där namnet på den examen du kommer att avlägga framgår.

Tillgodoräknade studieprestationer och prestationer som genomförts vid andra utbildningsinstitutioner

För tillgodoräknade studier ska det av studieutdraget framgå samma information som för kurser som genomförts vid den utbildningsinstitution som utfärdat studieutdraget. Det betyder att tillgodoräknade kurser ska anges med namn, vitsord, omfattning och prestationsdatum.

Du kan också lämna in ett studieutdrag från den utbildningsinstitution där du ursprungligen genomförde kurserna.

Ansöka med top-up-examen eller på basis av antagning direkt till en avancerad nivå m.m.

Om din examen innehåller studier som genomförts vid flera olika utbildningsinstitutioner ska du lämna in ett studieutdrag för varje del av din examen. Detta gäller till exempel top-up-examina.

Om din examen till exempel är en higher national diploma som kompletterats med examen från ett ettårigt bachelor’s top-up-program, måste du lämna in studieutdrag för bådadera.

Om du har blivit antagen direkt till en mer avancerad nivå i studierna än utgångsnivån, och ditt studieutdrag börjar från och med andra studieåret eller liknande, måste du dessutom lämna in ett ytterligare studieutdrag eller annat dokument som redogör för de studier som din antagning till den avancerade nivån baserade sig på.

Jag behöver komplettera mitt studieutdrag, hur ska jag skicka det kompletterande dokumentet?

Alla dokument som kompletterar ett studieutdrag betraktas som utbildningsdokument och ska lämnas in på det sätt som beskrivs i anvisningarna för hur man lämnar in officiella utbildningsdokument. Anvisningar för hur man lämnar in officiella utbildningsdokument finns i avsnittet ”Så här lämnar du in dina dokument”.

Om dina utbildningsdokument inte är utfärdade på engelska, finska eller svenska måste du också lämna in officiella översättningar av dokumenten till något av dessa språk. Du måste också lämna in dina officiella utbildningsdokument på originalspråket.

Officiella översättningar kan göras av en officiell/registrerad/auktoriserad translator eller av den utbildningsinstitution som har utfärdat dokumentet på originalspråket.

En officiell översättning ska vara försedd med translatorns stämpel och/eller underskrift på varje sida.

Vi godkänner inte översättningar som gjorts av de sökande själva.

En översättning av ett officiellt utbildningsdokument ska lämnas in som ett officiellt utbildningsdokument. Se anvisningarna i avsnittet ”Så här lämnar du in dina dokument”.

Inlämning av elektroniska dokument

Om din utbildningsinstitution använder en elektronisk verifieringstjänst eller om det finns en nationell registertjänst genom vilken du kan skicka dina officiella utbildningsdokument, var vänlig och använd tjänsten för att skicka dina dokument direkt till Helsingfors universitet.

Välj Helsingfors universitet från tjänstens lista över registrerade mottagare, eller ange adressen masterenclosures@helsinki.fi om tjänsten kräver en mottagaradress.

Kontakta din egen utbildningsinstitution om du behöver mera information om hur du använder den tjänst som används vid din utbildningsinstitution. Helsingfors universitet har inte möjlighet att hjälpa dig använda tjänsten.

Nedan finns en lista över några vanliga elektroniska tjänster som godkänns av Helsingfors universitets ansökningsservice:

Om din utbildningsinstitution använder någon annan tjänst än de som listas ovan, kontakta då oss för att utreda om det är möjligt att godkänna dina dokument också via denna tjänst. Observera att Helsingfors universitet förbehåller sig rätten att avgöra om en tjänst godkänns eller inte.

Elektroniskt signerade utbildningsdokument

Vi godkänner dokument som har signerats elektroniskt med en giltig digital signatur (s.k. Adobe blue ribbon) av den utbildningsinstitution som utfärdat dem. Den giltiga digitala signaturen visar sig som ett blått band när dokumentet öppnas i Adobe Reader. Signaturen måste tillhöra den utfärdande utbildningsinstitutionen och den måste vara giltig när dokumentet öppnas.

Helsingfors universitet förbehåller sig rätten att bedöma varje elektroniskt signerat dokument från fall till fall och förkasta dokument som inte uppfyller kraven.

Ladda upp det elektroniskt signerade dokumentet som PDF-fil i ansökningssystemet efter att du har skickat in din ansökan.

 • Villkorligt antagna sökande: Skicka det elekroniskt signerade dokumentet via e-post till magisterbilagor@helsinki.fi. Skriva "Villkorlig antagning" och ditt ansökningsnummer i ämnesfältet.

Elektroniskt verifierade utbildningsdokument

Vi godkänner utbildningsdokument som innehåller en verifikationskod som vi kan verifiera dokumentet och dess innehåll med i en elektronisk verifieringstjänst som används av den utfärdande utbildningsinstitutionen.

För att verifieringen ska godkännas måste den uppfylla följande villkor:

 • Verifieringstjänsten finns på den utfärdande utbildningsinstitutionens webbplats, ELLER, om det gäller en tredjepartstjänst finns det en länk på utbildningsinstitutionens webbplats till den externa verifieringstjänsten.
 • Dokumentets hela innehåll kan verifieras med hjälp av verifieringstjänsten, dvs. verifieringstjänsten måste visa exakt samma innehåll som det dokument du lämnat in.

Observera följande begränsningar:

 • Vi godkänner inte utbildningsinstitutioners verifieringstjänster som förutsätter nedladdning av specifik programvara eller som tar ut en avgift för verifieringen.
 • Vi godkänner inte verifieringstjänster som kräver att mottagaren skickar ett e-postmeddelande till tjänsten eller till den utfärdande utbildningsinstitutionen.

Vi kan inte garantera att vi godkänner verifieringstjänster på andra språk än engelska, finska och svenska. Om tjänsten är tillgänglig endast på andra språk använder vi den efter bästa förmåga. Men om vi inte kan använda tjänsten för att den är på ett annat språk måste du skicka in dina dokument på något annat godtagbart sätt.

Om det verifierade dokumentet inte finns tillgängligt på finska, svenska eller engelska måste du också lämna in en officiell (auktoriserad) översättning av originaldokumentet.

Helsingfors universitet förbehåller sig rätten att bedöma varje elektroniskt dokument och varje verifieringstjänst från fall till fall. Om vi inte kan verifiera de begärda uppgifterna måste du lämna in dokumentet på något annat godtagbart sätt.

Villkorligt antagna sökande: Skicka det elekroniskt verifierade dokumentet via e-post till magisterbilagor@helsinki.fi. Skriva "Villkorlig antagning" och ditt ansökningsnummer i ämnesfältet.

OBS! Du måste ha lämnat in din ansökan och fått ett ansökningsnummer för att kunna använda detta inlämningssätt.

Om din utbildningsinstitution inte använder en elektronisk verifieringstjänst (t.ex. Digitary, Parchment, MyEquals, CSSD/CHESICC, Truecopy) för att skicka officiella utbildningsdokument kan du be att de skickar dina elektroniska utbildningsdokument per e-post direkt till Helsingfors universitet på adressen

För att dokumentet ska godkännas måste det uppfylla följande villkor:

Dokument som skickas per e-post men inte uppfyller dessa krav godkänns inte. Vänligen förmedla dessa anvisningar till din utbildningsinstitution när du ber dem skicka dina dokument. 

Skicka fysiska dokument

Du behöver skicka fysiska dokument endast om du inte har tillgång till något av de elektroniska leveranssätt som har beskrivits ovan. Med det avses att din utbildningsinstitution inte skickar dokument via någon digital verifieringstjänst, utfärdar inte officiella elektroniska dokument och skickar inga kopior av dina officiella utbildningsdokument per e-post från en officiell adress direkt till Ansökningsservicen. 

Om så är fallet måste du lämna in dina officiella utbildningsdokument eller officiellt bestyrkta kopior av dem till Ansökningsservicen som fysiska dokument.

Observera att du inte ska skicka unika dokument som inte går att ersätta. De dokument som skickas in returneras inte till sökandena efter ansökningsprocessen. Om ditt dokument är unikt och du behöver behålla det ska du skicka en officiellt bestyrkt kopia i stället.

Om du väljer att lämna originalhandlingar till oss, gäller följande krav:

När du skickar fysiska dokument finns det specialkrav som gäller för vissa länder. Kontrollera om det finns specialkrav som gäller för det land där din utbildningsinstitution ligger och följ dessa specialkrav i första hand. Om det inte finns några specialkrav för landet ska du följa de allmänna anvisningarna på denna sida.

Alla sidor som ingår i originaldokumentet ska finnas med. Om det finns flera sidor i dina utbildningsdokument, ska varje sida ha bestyrkta stämplar och underskrifter, om inte handlingarna är sammanfogade så att separata sidor inte kan lösgöras från varandra (t.ex. med ett sigill). Om avskriftens sidor är fristående eller löstagbara, dvs. häftklamrade med t.ex. en vanlig häftapparat, som på sidan ska vara stämplad och undertecknad av den som utfärdar dokumentet om utbildningsstöd.

Observera att fysiska utbildningsdokument som är utfärdade i vissa länder måste bestyrkas och/eller lämnas in i enlighet med de landsspecifika kraven. Om du behöver skicka fysiska utbildningsdokument måste dessa krav följas i första hand närhelst det är tillämpligt. Specialkraven finns här:

Observera också att utbildningsdokument som är utfärdade i vissa länder måste bestyrkas och/eller lämnas in i enlighet med de landspecifika kraven. När sådana krav gäller måste de följas i första hand.

En kopia av ett dokument kan bestyrkas officiellt på följande sätt:

 • den läroanstalt (eller den organisation, t.ex. Studentexamensnämnden eller IB-organisationen) som utfärdat dokumentet bestyrker kopian av dokumentet (mer information finns nedan).
 • En finländsk notarius publicus bestyrker kopian av dokumentet
 • kopian av dokumentet legaliseras.

Andra kopior är inte officiellt bestyrkta kopior. Till exempel följande är inte officiellt bestyrkta kopior:

 • en vanlig fotokopia av ett ursprungligt stämplat dokument
 • en skannad kopia eller ett fotografi av ett stämplat dokument
 • en kopia som bestyrkts av två personer.
 • en kopia som har bestyrkts av en utländsk notarius publicus om notariens kopia inte dessutom är legaliserad.

Beakta dessa frågor vid bestyrkandet av dokument:

 • Officiellt bestyrkta kopior bör lämnas in till Ansökningsservicen i pappersform om inte annat anges i instruktionerna.
 • Officiellt bestyrkta kopior bör alltid göras utgående från originaldokumenten.
 • Alla sidor som ingår i originaldokumentet bör finnas med. Om kopian innehåller flera sidor bör varje sida ha en bestyrkande stämpel och underskrift, ifall inte sidorna är sammanfogade så att de inte kan lösgöras (till exempel med ett sigill). Om kopian har lösa sidor eller om de kan lösgöras från varandra, till exempel om de bara är ihopsatta med häftapparat, ska den som bestyrker dokumentet ha skrivit under och stämplat alla sidor.

Kopia som har bestyrkts av en läroanstalt

För att en kopia av ett dokument som utfärdats av en läroanstalt ska vara bestyrkt:

 • bör kopian vara försedd med läroanstaltens officiella stämpel.
  • I läroanstalters officiella stämplar syns vanligtvis läroanstaltens namn och symbol.
  • En stämpel där det bara står ”kopian bestyrks av” eller ”certified copy” är inte läroanstaltens officiella stämpel.
 • Bör kopian vara undertecknad av en företrädare för läroanstalten och försedd med namnförtydligande och undertecknarens tjänstebeteckning.

Observera att en läroanstalt inte heller kan bestyrka ett examensbevis som har utfärdats av en annan organisation (t.ex. Studentexamensnämnden eller IB-organisationen) eller en annan läroanstalt.

Om du inte kan få dina utbildningsdokument bestyrkta av läroanstalten som utfärdat dem kan du lämna in dina utbildningsdokument som legaliserade kopior.

Legalisering av dokument kan göras på två olika sätt beroende på om landet där läroanstalten är belägen har ratificerat Haagkonventionen från år 1961 eller inte. Dokument från land som har ratificerat Haagkonventionen legaliseras med ett apostille-intyg (stämpel eller pappersintyg). Dokument från andra länder legaliseras i två steg: först av landets utrikesministerium och sedan av finska ambassaden eller finska konsulatet i landet.

Apostille

Apostille-intyget (stämpel eller pappersintyg) behövs om dokumentet har utfärdats av en myndighet i ett land som har ratificerat Haagkonventionen från år 1961. Närmare information om Haagkonventionen samt en lista på länder som har ratificerat Haagkonventionen hittas via länken nedan (på engelska).

Listan innehåller även information om vilka myndigheter som utfärdar apostille-intyg i olika länder.

Se till att apostille-intyget är säkert och tydligt bifogat till alla dokument som det bestyrker.

Legalisering

Om det land där ett dokument har utfärdats inte har ratificerat Haagkonventionen ska landets utrikesministerium legalisera dokumentet. Därefter ska en finsk ambassad eller ett finskt konsulat i landet legalisera dokumenten genom att intyga att ministeriet som legaliserade dokumentet har befogenhet för det.

Om du skickar dokumenten med kurirservice

Kurirservice (t.ex. DHL eller UPS) är oftast det snabbaste och säkraste sättet att skicka dina bilagor.

När du lämnar in dina ansökningsbilagor ska du skriva ditt/dina ansökningsnummer på bilagorna eller kuvertet. Om bilagorna lämnas in av en tredje part bifogas de till din ansökan på basis av de personuppgifter som du angett på ansökningsblanketten.

Om du söker till flera än ett magisterprogram vid Helsingfors universitet, behöver du lämna in bilagorna bara en gång. Observera att det för vissa magisterprogram krävs att du lämnar in programspecifika bilagor, exempelvis en portfolio eller ett rekommendationsbrev. I sådana fall ska dessa bilagor lämnas in separat för varje magisterprogram som kräver programspecifika bilagor.

OBS! Var noga med att skicka dina dokument till adressen nedan. Skicka dem inte till någon annan postlåda, avhämtningsadress, paketbox eller liknande. Vi har inte tillgång till någon upphämtningspunkt som drivs av tredje part. Dina dokument måste skickas direkt till Helsingfors universitet.

Helsingfors universitet

Ansökningsservicen

Unionsgatan 40

00170 Helsingfors

Telefon: +358 2941 21601 (ingen kundtjänst, endast för kurirservice) 

Vi rekommenderar att du använder kurirservice så att du kan spåra din försändelse. Helsingfors universitet ansvarar inte för kurirservicens tjänster, inte heller för skador eller förseningar som orsakas av kurirservicen.

Om du skickar dokumenten per post

Vi rekommenderar starkt att du använder kurirservice i stället för vanlig post om du skickar post från ett land utanför Europeiska unionen.

Observera att om du skickar dina dokument med vanlig post måste alla dokument som skickas från ett land utanför EU/EES tullklareras. För att undvika det ska du inte ange något penningvärde för dina dokument när du postar dem.

Om dina dokument tullklareras måste du deklarera dem i förväg med blanketten ”Private person’s declaration of goods imported from outside the customs and fiscal territory of the EU”.

Om det krävs att du anger en summa på blanketten och det inte är tillåtet att välja ”0 €” kan du skriva ”0,01 €” (eller motsvarande summa i din egen valuta).

Det är alltid den sökandes ansvar att se till att ansökningsdokumenten kommer till Helsingfors universitet i tid. Helsingfors universitet behandlar inga ansökningsdokument som inkommer efter att tidsfristen har gått ut.

OBS! Var noga med att skicka dina dokument till adressen nedan. Dina dokument måste skickas direkt till Helsingfors universitet.

Helsingfors universitet

Ansökningsservicen

PB 24

00014 Helsingfors universitet

Helsingfors universitet ansvarar inte för posttjänster, inte heller för skador eller förseningar som orsakas av dem.

Lämna in dokumenten personligen

Du kan lämna bilagorna i postlådan på adressen Unionsgatan 40, i hörnet av Unionsgatan och Yrjö-Koskinens gata i Helsingfors. Postlådan är tillgänglig dygnet runt, men observera att du måste lämna bilagorna i postlådan före klockan 15.00 lokal tid för att de ska anses ha inkommit samma dag. Om du lämnar in bilagorna efter klockan 15.00 anses de ha inkommit följande vardag.

OBS! Lämna inte dokument som är avsedda för Ansökningsservicen till vaktmästaren eller i någon annan postlåda än den ovan nämnda.

Har du frågor?

I vår FAQ hittar du svaren på några ofta förekommande frågor.

Vill du kontakta våra ansökningsrådgivare? Se våra kontaktuppgifter.