Öppna universitetet: Statskunskap med förvaltning
Statskunskap med förvaltning är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Studier i statskunskap med förvaltning ger dig breda insikter i politiska fenomen med fokus på deltagande, styrning och ledning av den offentliga politiken i ett nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv. Du lär dig hur enskilda individer, organisationer och politiska institutioner deltar i och påverkar politiska processer. Du får lära dig hur den offentliga sektorn är organiserad, och hur internationella organisationer, statliga myndigheter, kommuner, ideella organisationer och företag samverkar för att producera välfärd för medborgarna.

 

Enskilda kurser i statskunskap med förvaltning

Du kan studera enskilda kurser i statskunskap med förvaltning.

Se kurserna som har ordnats före mars 2021.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till vare kurs var för sig. 

Studier i statskunskap ger en fördjupad förståelse av den samhälleliga organiseringen och en analytisk förmåga att granska de politiska processernas aktörer, samverkansformer och utfall. I studierna lär du dig statsvetenskapliga begrepp och teorier som är viktiga för att du självständigt ska kunna analysera aktuella politiska händelser.

Ämnesstudiekurser i statskunskap med förvaltning Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig. Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt: känner till hur den offentliga förvaltningens roll studeras inom statskunskapenkan identifiera och bedöma  praktiska tillämpningar av viktiga organiserings- och styrformer på de olika förvaltningsnivåernakan analysera hur den offentliga förvaltningens inre uppbyggnad påverkar politiska beslutsprocesserförmår självständigt reflektera över viktiga utvecklingsdrag och samband på förvaltningspolitikens område Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: förstå och förklara den jämförande forskningsansatsen inom politik och förvaltningidentifiera hur politiska problem kan undersökas genom jämförande analysjämföra institutionella strukturer, maktfördelning och processer inom olika politiska systemexemplifiera tillämpningen av komparativ metod i studier av politiskt beteende, deltagande, partisystem och organisationerreflektera över jämförande analys av politiska fenomen ur ett lokalt och globalt perspektiv              Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: beskriva och förstå centrala organisationsteoretiska begrepp och perspektivbedöma och motivera olika teoriers giltighet och relevans ur ett statsvetenskapligt perspektivbedöma och motivera olika organiserings- och styrformers relevans för att hantera utmaningarna i dagens offentliga sektorsjälvständigt formulera en statsvetenskapligt relevant frågeställning om fenomen som gäller organisationer och policyprocessertillämpa centrala teorier och begrepp på organisatoriska och processrelaterade problem Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: förstå och förklara aktuella problem i politikens organiseringidentifiera och bedöma sambandet mellan olika teorier på det aktuella områdetanalysera teoriernas betydelse för institutionella strukturerge exempel på hur teorierna kan användas i rätt kontext och hur de kan tillämpas Efter avlagd kurs kan studenten: redogöra hur olika ekonomiska tänkesatt och traditioner leder till olika praktiska lösningar inom ekonomisk politik samt redögora för bakgrunden och den historiska kontexten till dessa tänkesättförstå hur man inom olika ekonomivetenskapliga traditioner använder centrala begrepp som värde, prissättning, egendom, kapital, pengar och ekonomisk tillväxttillämpa ekonomiska tänkesätt och begrepp på relevanta samhällsvetenskapliga områden och till exempel då man gör upp en ekonomisk strategi för en organisation eller ett företagdemonstrera en förmåga att tänka både kritiskt och konstruktivt över nutida ekonomiska frågor och utmaningar
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i instruktionerna till studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.