Öppna universitetet: Sociologi
Sociologi är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Sociologi studerar individens sociala livsvillkor, olika grupper och samhällen, med tonvikt på det moderna samhället. Sociologin försöker identifiera mönster i individens handlingar, förstå hur grupper och samhällen är uppbyggda och hur makten i samhället fungerar. Sociologin studerar samhället i stort men också olikheter i individers handlingsmöjligheter, värderingar och livsvillkor, samt hur de bestäms.

Enskilda kurser i sociologi

Du kan studera enskilda kurser i sociologi.

Se kurserna som har ordnats före mars 2021.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till vare kurs var för sig. 

I studierna får du lära dig mer om sociala strukturer samt sociala kategorier som ofta tas för givna, t.ex. kön, ålder och etnisk tillhörighet. Sociologin behandlar både teoretiska och konkreta frågor inom olika samhällssektorer, t.ex. frågor som rör miljö, politik, migration, familj, arbetsliv eller brottslighet.

Ämnesstudiekurser i sociologi Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig. Studenten som har genomfört studiehelheten har lärt sig de centrala begreppen i den feministiska teoribildningen och i den genusvetenskapliga forskningen. Efter genomförd kurs ska studeranden kunna identifiera hur kön och sexualitet fungerar som kulturella och samhälleliga kategorierkunna diskutera hur kön relaterar till andra skillnader och vad begreppet intersektionalitet betyderkunna identifiera och redogöra för centrala begrepp och forskningsfrågor inom den feministiska forskningenha en uppfattning om feministisk vetenskapskritikha en förmåga att iaktta, diskutera och analysera vardagsfenomen i samhället med de genusteoretiska verktygen Efter kursen ska studenten  ha grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapernas klassiska teoretiker och teoretiska inriktningar. kunna ange varför vissa texter kom att ingå i den kanon som kallas klassiker. kunna identifiera särdragen i de olika grundteorierna och begreppen och hur de används och utmanas idag Kurserna är ordnade enligt följande
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i instruktionerna till studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.