Öppna universitetet: Socialt arbete och socialpolitik
Socialt arbete och socialpolitik är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Inom socialt arbete studerar du frågor i anslutning till individers och olika befolkningsgruppers levnadsvillkor och mångbottnade sociala problem i ett samhälle som präglas av stora förändringar. Studierna ger dig en förmåga att professionellt bemöta, hjälpa och stöda människor i utmanande och svåra livssituationer. Samtidigt ger de även en förmåga att granska samhällets förändringar, deras orsaker och inverkan på människors liv.

Enskilda kurser i socialt arbete och socialpolitik

Du kan studera enskilda kurser i socialt arbete och socialpolitik.

Se kurserna som har ordnats före mars 2021. 

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till vare kurs var för sig. 

I studierna lär du dig förstå uppkomsten av individers och gruppers mångfacetterade sociala problem på olika livsområden. Du får lära dig hur man kan förebygga eller bidra med lösningar till dessa problem.

Ämnesstudierna i socialt arbete och socialpolitik Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig. Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: Analysera och kritiskt granska sociala problem som är centrala för socialt arbete och samhällsvetenskaper Identifiera nationella och globala sociala problem samt olika sätt att bidra till lösningar av demIdentifiera och tillämpa forskning av sociala problem i relation till socialt arbete, och samhällskontextSammanfatta angiven vetenskaplig litteratur om sociala problem på olika samhälleliga nivåerRelatera och förstå att egna värderingar påverkar förståelsen av sociala problem. Efter avlagd kurs kan studeranden: förstå arbetsfördelningen mellan privat, offentlig och tredje sektor i organiseringen av social- och hälsovården i Finland och i Nordenredogöra för politiska val, idéer och intressen som ligger bakom den senaste stora omorganiseringen av service och kan bedöma hur denna omorganisering ser ut ur ett brukarperspektivbeskriva hur maktförhållanden i samhället påverkar omorganiseringen av välfärdsservice Målet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:Har kunskap om sociala arbetets teorier och har förutsättningar att sammankoppla teoretiska abstraktioner med aktuella samhällsfenomen och social utsatthet.Har kunskap och begreppslig förståelse över sociala arbetets etik och etiska regler.Har beredskap att identifiera olika slags teoretiska traditioner och praktikteorier i socialt arbete.Har kunskaper att bedöma etiska konsekvenser av socialpolitiska åtgärder och tillämpningar av sociala arbetets metoder.Känner till centrala teoretiska och etiska begrepp i socialt arbete. Efter avlagd studieperiod kan studenten • identifiera olika professionella ansatser i socialt arbete samt hur dessa ansatser syns i olika verksamhetsmiljöer• redogöra för det sociala arbetets historia samt för utvecklingen av socialt arbete som profession och som vetenskapsdisciplin• förstå att socialt arbete är kontextbundet och att detta har implikationer för professionella praktiker• redogöra för specialiseringsområdena: 1) arbete med barn, unga och familjer; 2) empowerment (rehabilitering); 3) strukturellt socialt arbete samt 4) välfärdsservice samt ha grundläggande kunskaper om centrala mål och metoder inom områdena.
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i instruktionerna till studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.