Öppna uni: Ledarskap
Ledarskap är en tematiska helheten vid Helsingfors universitet. En del av studierna erbjuds som öppna universitetsstudier
för alla som är intresserade av ämnet.

Ett gott ledarskap har blivit en allt väsentligare del av ett fungerande samhälle och ett fungerande vardagsliv. Ett gott ledarskap är en förutsättning för en smidig och framgångsrik verksamhet inom näringslivet, den offentliga sektorn, frivilligorganisationer och politiska organisationer. Studierna ger en mångvetenskaplig inblick i ledarskap och forskningen om ledarskap.

Gott ledarskap är en förutsättning för smidig och framgångsrik verksamhet inom den privata sektorn, offentliga sektorn, icke-statliga organisationer, medborgarrörelser och politiska organisationer. Ledarskap är en central del av varje organisations verksamhet och har fått en allt mer framträdande roll för att hantera både samhälleliga och vardagliga problem. Utmaningar som härstammar från globalisering, ekologiska och ekonomiska problem ställer nya krav och betonar betydelsen av ledarskap.

Frågor som berör ledarskap har förändrats under de senaste decennierna. Frammarschen av nya organiseringsformer och teknologier, gränsöverskridande verksamhet, oklara gränsdragningar mellan offentlig-privat verksamhet, kulturell diversitet och växelverkan har inte bara utmanat traditionella uppfattningar av ledarskap. De har också betonat betydelsen av mångsidigare och bredare förståelse av ledarskap.

Utexaminerade studenter kommer dagligen att mötas med frågor som berör ledarskap antingen som ledare eller i nära kontakt med ledarskap.

 

Studiehelheter och enskilda kurser i ledarskap

Du kan studera antingen enskilda kurser som passar dig eller genomföra en större helhet. Studiehelheten är valfri.

 

Helsingfors universitet

Om du studerar i följande utbildningsprogram, kan du delta i ledarskapstudier utan betalning. Kom ihåg att registrera dig för kurserna direkt genom Helsingfors universitet (WebOodi / Sisu), inte vid det öppna universitetet.

  • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)
  • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)
  • Magisterprogrammet i genusvetenskap (SPT)
  • Kandidatprogrammet i pedagogik (KK/PeK)
  • Magisterprogrammet i pedagogik (KM/PeM)
  • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
  • Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning (TUM)
  • Doktorand programmet i genus-, kultur- och samhällsforskning (SKY)

Studiehelheten kan inkluderas antingen i kand- eller i magistersexamen.

Syftet med ledarskapshelheten är att med hjälp av forskningsbaserad information ge de studerande en mångvetenskaplig och bred bild av fenomen som berör ledarskap och dess karaktär. Studierna inbegriper bland annat inslag av köns- och etikrelaterade och samarbets-, strategisk ledarskapsverksamhet i olika miljöer. Ledarskapsstudierna hjälper därmed att anpassa ledarskapskunskap i olika sammanhang och kontexter. 

 

Studieavsnitt som är obligatorisk Du kan studera den oblikatoriska kursen antigen på svenska eller på finska. Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: behärska de centrala begreppen och inriktningarna inom ledarskapidentifiera vad ledarskap är inom olika organisationerkritiskt granska olika ledarskapsstudier och ledarskapsuppfattningargranska organisationer och deras ledarskap som en del av system och verksamhetskontexter inom ett brett, ekonomiskt föränderligt och samhälleligt verksamhetsfält Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: behärska de centrala begreppen och inriktningarna inom ledarskapidentifiera vad ledarskap är inom olika organisationerkritiskt granska olika ledarskapsstudier och ledarskapsuppfattningargranska organisationer och deras ledarskap som en del av system och verksamhetskontexter inom ett brett, ekonomiskt föränderligt och samhälleligt verksamhetsfält
Valfria kurser Välj två av följande valfria kurser Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: beskriva och förstå centrala organisationsteoretiska begrepp och perspektivbedöma och motivera olika teoriers giltighet och relevans ur ett statsvetenskapligt perspektivbedöma och motivera olika organiserings- och styrformers relevans för att hantera utmaningarna i dagens offentliga sektorsjälvständigt formulera en statsvetenskapligt relevant frågeställning om fenomen som gäller organisationer och policyprocessertillämpa centrala teorier och begrepp på organisatoriska och processrelaterade problem Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt: känner till hur den offentliga förvaltningens roll studeras inom statskunskapenkan identifiera och bedöma  praktiska tillämpningar av viktiga organiserings- och styrformer på de olika förvaltningsnivåernakan analysera hur den offentliga förvaltningens inre uppbyggnad påverkar politiska beslutsprocesserförmår självständigt reflektera över viktiga utvecklingsdrag och samband på förvaltningspolitikens område Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt: har grundläggande kunskaper om centrala socialpsykologiska arbets- och organisationsteorier och -begrepp med kopplingar till aktuella utmaningar i arbetslivetkan tillämpa denna kunskap i arbetslivet gällande organisationsförändring och utveckling, ledarskap, identitet och välmående i organisationerhar en förmåga att identifiera problem i arbetsgemenskaper och kunna formulera rekommendationer i syfte att skapa en hälsosam arbetsplats Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: känna och identifiera de viktigaste ledarskapsverktygen och strategierna inom specifika temanjämföra och bedöma betydelsen av olika infallsvinklar till ledarskap inom specifika temananalysera och beskriva betydelsen av olika infallsvinklar kring ledarskap kring ett specifikt temateoretiskt reflektera om ledarskap inom ett specifikt tema utveckla sitt förhållningssätt till ledarskap inom ett specifikt tema
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i instruktionerna till studerande.

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen