Öppna uni: Ledarskap

Ledarskap är en tematisk helhet vid Helsingfors universitet. En del av studierna erbjuds som öppna universitetsstudier
för alla som är intresserade av ämnet.

Ett gott ledarskap har blivit en allt väsentligare del av ett fungerande samhälle och ett fungerande vardagsliv. Ett gott ledarskap är en förutsättning för en smidig och framgångsrik verksamhet inom näringslivet, den offentliga sektorn, frivilligorganisationer och politiska organisationer. Studierna ger en mångvetenskaplig inblick i ledarskap och forskningen om ledarskap.

Gott ledarskap är en förutsättning för smidig och framgångsrik verksamhet inom den privata sektorn, offentliga sektorn, icke-statliga organisationer, medborgarrörelser och politiska organisationer. Ledarskap är en central del av varje organisations verksamhet och har fått en allt mer framträdande roll för att hantera både samhälleliga och vardagliga problem. Utmaningar som härstammar från globalisering, ekologiska och ekonomiska problem ställer nya krav och betonar betydelsen av ledarskap.

Frågor som berör ledarskap har förändrats under de senaste decennierna. Frammarschen av nya organiseringsformer och teknologier, gränsöverskridande verksamhet, oklara gränsdragningar mellan offentlig-privat verksamhet, kulturell diversitet och växelverkan har inte bara utmanat traditionella uppfattningar av ledarskap. De har också betonat betydelsen av mångsidigare och bredare förståelse av ledarskap.

Utexaminerade studenter kommer dagligen att mötas med frågor som berör ledarskap antingen som ledare eller i nära kontakt med ledarskap.

 

Studiehelheter och enskilda kurser i ledarskap

Du kan studera antingen enskilda kurser som passar dig eller genomföra en större helhet. Studiehelheten är valfri.

Helsingfors universitet

Om du studerar i följande utbildningsprogram, kan du delta i ledarskapstudier utan betalning. Kom ihåg att registrera dig för kurserna direkt genom Helsingfors universitet (WebOodi / Sisu), inte vid det öppna universitetet.

  • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)
  • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)
  • Magisterprogrammet i genusvetenskap (SPT)
  • Kandidatprogrammet i pedagogik (KK/PeK)
  • Magisterprogrammet i pedagogik (KM/PeM)
  • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
  • Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning (TUM)
  • Doktorand programmet i genus-, kultur- och samhällsforskning (SKY)

Studiehelheten kan inkluderas antingen i kand- eller i magistersexamen.

Syftet med ledarskapshelheten är att med hjälp av forskningsbaserad information ge de studerande en mångvetenskaplig och bred bild av fenomen som berör ledarskap och dess karaktär. Studierna inbegriper bland annat inslag av köns- och etikrelaterade och samarbets-, strategisk ledarskapsverksamhet i olika miljöer. Ledarskapsstudierna hjälper därmed att anpassa ledarskapskunskap i olika sammanhang och kontexter. 

 

Studieavsnitt som är obligatorisk Du kan studera den oblikatoriska kursen antigen på svenska eller på finska.
Valfria kurser Välj två av följande valfria kurser
Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen

Kursutbudet före hösten 2023

Se kurserna som ordnats före hösten 2023 i kurssökningen.