Öppna universitetet: Rättsvetenskap
Rättsvetenskap är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

I ämnet rättsvetenskap - eller juridik - undersöker man rättsreglernas uppkomst, sammanhang och tillämpning och lär sig förstå rättssystemet. Studiernas syfte är också att ge kunskap om gällande rätt inom olika rättsområden och färdigheter i att identifiera och analysera rättsliga problem.

Enskilda kurser i rättsvetenskap

Du kan studera enskilda kurser i rättsvetenskap. 

Se kurserna som har ordnats före mars 2021. 

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till vare kurs var för sig. 

Tyngdpunkten i ämnet ligger på kurser i offentlig rätt och socialrätt. Den enskildes rättssäkerhet i förhållande till förvaltningen är ett genomgående tema i studierna. Också den internationella regleringens betydelse lyfts fram i bland annat kurser om mänskliga rättigheter och migrationsrätt, samt i flera kurser som behandlar EU-rätt. Andra rättsområden som tas upp är kommunalrätt, socialförsäkringsrätt och barnrätt.

Ämnesstudiekurser i rättsvetenskap Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig. Målet med studieavsnittet är att den studerande efter avslutat studieavsnitt: har kunskap om olika former av självstyrelse och hur dessa är reglerade i grundlag och lagkänner väl till principerna för den kommunala självstyrelsen och dess betydelse för demokratiprincipenhar kunskap om utvecklingstrender gällande självstyrelseförstår och kan beskriva kommunens roll i förhållande till kommuninvånarnahar god kunskap om det centrala innehållet i och principerna bakom kommunallagenkänner väl till central rättspraxis kring kommunalrättsliga frågeställningar, särskilt i fråga om kommunens kompetens, det kommunala beslutsförfarande och det kommunala besvärssystemetkan förstå och själv lösa rättsfall som ur olika synvinklar berör kommunalförvaltningen. Målet med studieavsnittet är att den studerande efter avslutat studieavsnitt: känner till yttrandefriheten ur såväl ett grundrättighets- som ett människorättsperspektiv,förstår yttrandefriheten både ur ett medborgerligt och ett yrkesmässigt perspektiv,har goda kunskaper om hur offentlighetsprincipen och offentlighetslagstiftningen fungerar både med tanke på myndigheterna och med tanke på medborgare och journalister,känner till journalistreglerna samt skillnaderna mellan etiska och juridiska regler,känner till det straffrättsliga och det skadeståndsrättsliga ansvaret för olika aktörer inom medieproduktionen,känner till huvuddragen om en straffrättslig process och hur en brottmålsrättegång går till. Målet med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt: känner till och kan redogöra för människorättssystemets och diskrimineringsrättens uppbyggnad och hur rättigheterna är relaterade till nationell rättkänner till grunderna för, kan redogöra för och tillämpa den rättsliga regleringen av mänskliga rättigheter, dess styrande rättsliga dokument, dess system för klagomål och uppföljning, speciellt ur ett europeiskt perspektivkänner till och kan redogöra för rättsprinciperna för mänskliga rättigheter, de övergripande tolkningsprinciperna för Europeiska människorättskonventionen (EMRK) och diskrimineringsgrunderna och diskrimineringsrättens system för klagomålhar förmåga att analysera och redogöra för hur mänskliga rättigheter förhåller sig till stater och till individer och hur de ska tillämpas i konkreta fall samt redogöra för prövning av individuella klagomål i Europeiska människorättsdomstolen (EMRD)kan identifiera tillämpningssituationer och lösa enklare fall genom tillämpning av bestämmelser, domar och rättslitteratur samt utforma rättsligt motiverade svar. Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutad kurs har goda kunskaper om de olika aspekterna av god förvaltning,känner till de centrala mekanismerna för individens rättsskydd i förvaltningen både före och efter att beslut har fattats,har en mycket god kunskap om den rättsliga regleringen av förvaltningsförfarandet,kan analysera hur de centrala förvaltningsrättsliga principerna inverkar på individens rättsskydd i praktiken,känner till de centrala mekanismer genom vilka EU-rätten verkar i ett medlemsland,kan analysera konkreta exempel på hur EU-rätt skapas både genom medlemsländernas domstolars och EU-domstolarnas fördragstolkning,kan läsa EU-rättsfall och själv fördjupa sina insikter i inhemska förvaltningsrättsliga frågor med EU-anknytning. Studenterna ska efter avlagd kurs: kunna redogöra för migrationsrättens rättskällor och grundläggande begreppkänna till EU-rättsliga grunder för migration och asyl, bl.a. gällande den fria rörligheten inom EU, reguljär migration till EU och EU:s gamla asylsystemkunna återge grunderna för beviljande av flyktingstatus, annat internationellt skydd samt andra uppehållstillståndkänna till migranters och flyktingars rättigheter enligt människorättskonventioner och EU-rätten t.ex. gällande rätten till familjelivkänna till de rättsliga grunderna för gränsbevakning, återvändanden och förvar av migranter. Målet med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt: känner väl till vilka serviceformer som är lagreglerade inom social- och hälsovårdenkänner till och kan beskriva social- och hälsovårdens uppbyggnad och ansvarfördelning samt dess allmänna serviceprocesser för beslutsfattande och verkställighethar kunskap om övervakningen av social- och hälsovårdenhar god kunskap om, förstår och kan tillämpa socialrättsliga rättskällor och socialrättsliga principer samt känner väl till grundrättigheternas förhållande till socialrättenhar kunskap om och kan tillämpa bestämmelserna om klientens ställning och rättigheter samt bestämmelserna om offentlighet och sekretess inom främst socialvårdenkan förstå, tillämpa lagstiftningen, andra rättskällor och lösa rättsfallhar god kunskap om rättsskyddsmekanismer inom socialrätten och hänvisa och vägleda personer hur de kan använda sig av dem. Målet med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt: har kunskap om den grundläggande uppbyggnaden av socialförsäkringssystemet, d.v.s. vilka risksituationer det täcker och dess indelning i olika nivåerkänner till och kan beskriva vilka myndigheter och aktörer som anvarar för olika typer av och service i socialförsäkringssystemet samt deras roll och förhållande till individerförstår och kan tillämpa lagstiftningen, andra rättskällor, rättsprinciperna samt lösa rättsfallkänner väl till vilka vilka lagar som innehåller bestämmelser om olika situationer och vad som krävs för att beviljas olika förmåner och servicehar god kunskap om rättsskyddsmekanismer inom socialrätten och hänvisa och vägleda personer hur de kan använda sig av dem. Gemensamma lärandemål oberoende av vilken litteratur som tenteras. Studenterna ska efter framgångsrikt avlagd kurs kunna: förstå sambandet mellan grundlagen, allmän lagstiftning och speciallagstiftning samt EU rättens reglering på området och internationella konventionerha en god förståelse för och god kunskap om klientens deltagande, självbestämmande, ställning och rättigheter i service- och beslutsprocessenkunna anvisa klienter riktiga rättsskyddsmedel ifråga om de olika serviceformernaförstå grunderna för speciallagstiftningens roll vid upphandling inom de olika fördjupningsområdenakänna till alternativen för verkställighet av servicen och stödet och speciallagstiftningens betydelse i samband med det. Studenterna ska efter avlagd kurs inom det egna specialiseringsområdet: kunna redogöra för målsättningarna med den rättsliga regleringen av specialiseringsområdetförstå och ha en god förmåga att tillämpa regleringen gällande förfarandet vid behandling av ansökningar och beslutsfattande samtha god insikt i serviceprocessenförstå och kunna tillämpa den innehållsliga reglering som avgör rätten till service, stöd samt vård inom specialiseringsområdetkunna analysera och lösa fall utifrån den rättsliga regleringenkunna redogöra för målsättningarna med den rättsliga regleringen av socialvårdens speciallagstiftning och specialiseringsområdetförstå och kunna tillämpa den innehållsliga reglering som avgör rätten till socialvårdens speciallagstiftning och specialiseringsområdetförstå och ha god kunskap om klientorienterad service- och beslutsprocesskunna analysera och lösa fall inom socialvårdens speciallagstiftning och specialiseringsområdet utifrån den rättsliga regleringen. Målet är att studenten efter avslutat studieavsnitt: kan redogöra för barns rättsliga relationer i familjen och samhället och hur de är reglerade i den nationella och internationella lagstiftningenhar kunskap om hur barnens rättigheter är reglerade i grundlagen, lagar och FN:s konvention om barnens rättigheter och betydelsen av principer samt andra rättskällor för tolkningenkan redogöra för olika aktörer och sektorövergripande arbete samt samarbete mellan olika sektorer för förverkligandet av barnens rättigheterförstår och kan beskriva hur barnens rättigheter ska beaktas i olika processer och verksamhetsmiljöer i samhället så som förvaltningen, lagstiftningsprocesser, reformer, skola, småbarnspedagogiken, social- och hälsovården, sjukvårdenförstår och kan beskriva barnens bästa, barnens självbestämmande och rätt till deltagande i förhållande till föräldrar/ vårdnadshavare och inom småbarnspedagogiken, skolan, socialvården och hälso- och sjukvårdenkan förstå, tillämpa lagstiftningen, andra rättskällor och lösa rättsfall som ur olika synvinklar berör barnens rättigheter inom familjen samt den offentliga förvaltningenkänner till de centrala utmaningarna för förverkligandet av barnens rättigheter i Finland. Studenterna ska efter avlagd kurs: känna till och förstå huvuddragen av den finska civil- och handelsrätten, särskilt personrätten, sakrätten, obligationsrätten, samfundsrätten, marknadsrätten och immaterialrätten,ha en mer djupgående förståelse av avtals- och skadeståndsrätten som viktiga rättsinstitut,känna till och förstå regleringen av offentlig upphandling särskilt i fråga om social- och hälsovårdstjänster
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i instruktionerna till studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.