Öppna universitetet: Socialpsykologi
Socialpsykologi är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Människan är en social varelse som i samspel med andra människor skapar sin sociala verklighet i grupper, organisationer och samfund. Fokus i socialpsykologin är på hur den sociala världen och enskilda individer påverkar och formar varandra. Socialpsykologin undersöker speciellt hur människans tänkande, känslor och beteende formas i växelverkan med andra människor och samhället.

Enskilda kurser i socialpsykologi

Du kan studera enskilda kurser i socialpsykologi. 

Se kurserna som har ordnats före mars 2021. 

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till vare kurs var för sig. 

Centrala undervisnings- och forskningsteman inom vetenskapsområdet socialpsykologi är växelverkan i grupper och mellan grupper, arbets- och organisationspsykologi, moral- och politisk psykologi samt individens utveckling i sociala kontexter.

Ämnesstudiekurser i socialpsykologi Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig. Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt: känner till vilka fenomen och processer som kännetecknar samspelet i smågrupperförstår hur sådant som kommunikationsmönster, samarbete, beslutsprocesser, konflikthantering och ledarskap kan komma att påverka samspelet i en smågruppkan iaktta och reflektera kring sitt eget sätt att fungera i grupp Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt: förstår hur vissa för grupprelationer centrala fenomen som social perception, attityder och attribution kan studeras ur olika teoretiska synvinklarkänner till teorierna om social identitet och social kategorisering, och kan relatera dessa teorier till varandrakan beskriva teorin om social identitet och dess ursprung samt känner till hur teorin kan användas i forskning om relationer mellan grupperkänner till såväl traditionella som konstruktionistiska och diskursiva synsätt på social identitetkänner till olika förklaringsmodeller bakom stereotypier och fördomar, gruppkonflikter och nationalismkänner till hur socialpsykologisk kunskap om grupprelationer tillämpas i praktiken för att förbättra relationer mellan grupper Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt: har grundläggande kunskaper om centrala socialpsykologiska arbets- och organisationsteorier och -begrepp med kopplingar till aktuella utmaningar i arbetslivetkan tillämpa denna kunskap i arbetslivet gällande organisationsförändring och utveckling, ledarskap, identitet och välmående i organisationerhar en förmåga att identifiera problem i arbetsgemenskaper och kunna formulera rekommendationer i syfte att skapa en hälsosam arbetsplats Målen med studieavsnittet är att studenten efter avlutat studieavsnitt: har skapat sig en helhetsmässig bild av utvecklings- och barnpsykologi och förstår på vilket sätt utomstående riskfaktorer samt barnets inneboende sårbarhet, samt skyddande faktorer och barnets egna resiliens inverkar på lång sikt på barnets psykiska utveckling.har fått en uppfattning om hur barnets egenskaper samt faktorer relaterade till familjen och omgivningen befinner sig i växelverkan. Studenten skapar sig en grundläggande förståelse för hur fenomen inom familjen så som uppfostringsstil, anknytning, samt mentaliseringsförmåga står i växelverkan med barnets temperament och egenskaper.förstår psykiska svårigheter hos barn ur ett utvecklingsperspektiv. Studenten förstår hur psykiska svårigheter tar sig i uttryck hos barn i olika åldrar, och har en uppfattning om vissa specifika och generella riskfaktorer kopplade till dessa.
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i instruktionerna till studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.