Öppna universitetet: Socialpsykologi
Socialpsykologi är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Människan är en social varelse som i samspel med andra människor skapar sin sociala verklighet i grupper, organisationer och samfund. Fokus i socialpsykologin är på hur den sociala världen och enskilda individer påverkar och formar varandra. Socialpsykologin undersöker speciellt hur människans tänkande, känslor och beteende formas i växelverkan med andra människor och samhället.

Enskilda kurser i socialpsykologi

Du kan studera enskilda kurser i socialpsykologi.

Se kurserna som har ordnats före hösten 2021

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till vare kurs var för sig. 

Centrala undervisnings- och forskningsteman inom vetenskapsområdet socialpsykologi är växelverkan i grupper och mellan grupper, arbets- och organisationspsykologi, moral- och politisk psykologi samt individens utveckling i sociala kontexter.

Ämnesstudiekurser i socialpsykologi Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig.
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i Instruktioner för studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.