Universitetsservicen

Personaltjänster (HR) stöder universitetets undervisning och forskning genom att erbjuda stödtjänster för ledarskap, chefer och personal. Inom HR arbetar vi i synnerhet med dessa frågor: 

 • utveckling av ledarskap och chefsarbete 
 • rekrytering, lockande av sakkunniga och introduktion 
 • utveckling av kompetens och karriärvägar 
 • utveckling av universitetsorganisationen och universitetets verksamhetskultur 
 • stödjande av personalens arbetshälsa 
 • samarbetsförfarande och utveckling av universitetet som arbetsgivare 
 • HR-system och processer. 

Inom Personaltjänster arbetar ungefär 120 personer. Vi är uppdelade i tjänster som är gemensamma för hela universitetet, fakulteternas och de andra enheternas lokala tjänster samt Anställningstjänster. 

Inom de gemensamma tjänsterna utvecklar vi HR-tjänster och processer på universitetsnivå. De lokala tjänsterna består av sex team som fungerar som enheternas stöd och partner i HR-frågor. 

Anställningstjänster ansvarar för universitetets löneadministration och rådgivning under anställningen.   

Om anställningarna och universitetet som arbetsgivare

Vår enhet består av fem olika servicehelheter och omfattar omkring 300 experter. Vi ansvarar för universitetets utbildningsplanering, studierådgivning och karriärvägledning, undervisningsteknologi, ansökningsservice, studenternas och personalens mobilitetsservice, studeranderegistret, studiepsykologernas tjänster, studieförvaltningen och stödet för den svenskspråkiga undervisningen. Dessutom bereder och koordinerar vi universitetsutbildningens strategiska beslutsfattande.

Undervisnings- och studentservicen leds av utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta.

Chefer med ansvar för utbildningsplaneringen och studierådgivningen

Studiechefer på campus:

Chef för Ansökningsservicen är Sini Saarenheimo

Chef för enheten Undervisnings- och lärmiljöer är Kati Kettunen

Chef för enheten Undervisningsteknologi är Sari Koski-Kotiranta.
Chef för enheten Strategiskt stöd för undervisningen är Päivi Pakkanen.
Chef för enheten Svenska ärenden är Anna-Christina Martin.

Enheten Ekonomitjänster ansvarar för Helsingfors universitets, Helsingfors universitets fonders och deras koncerners ekonomi, finansiering och placeringar.

Vår enhet består av åtta olika tjänster och omfattar omkring 160 experter. Vi ansvarar för universitetets bokföring inklusive projektbokföring, kund- och leverantörsreskontra, ekonomisystem, placeringar, koncernens ekonomi och juridiska tjänster samt ekonomitjänster för ledningen och olika beskattningsförpliktelser.

Vi biträder universitetets ledning, enheternas ledare och projektledarna i beslutsfattande som anknyter till ekonomi, bland annat i form av budgetar, prognoser och rapporter samt scenarier.

Ekonomitjänster (kvesturen) leds av Marjo Berglund.

Ekonomichefer som leder de lokala teamen

Expertgruppen för projektfinansiering leds av

Ekonomitjänster för ledningen och expertgruppen för projektfinansiering, ekonomichefer

Centraliserade ekonomitjänster

Koncernens ekonomitjänster

Helsingfors universitets ekonomi

Sektorn ansvarar för stöd till universitetets strategiska planering, verksamhetsstyrning, kvalitetsledning och informationsproduktion.

Vi stöder ledningen i beslutsfattande och ledning genom information. Vi koordinerar Helsingfors universitets regionala verksamhet. 

Verksamhetsstyrningen leds av planeringsdirektör Jussi Karvinen.

Stöd för verksamhetsstyrning och kvalitetsledning

Vi ansvarar för att bereda, verkställa och följa upp universitetets strategi- och verksamhetsstyrningsprocesser. Vi koordinerar arbetet i universitetets styrelse och ledningsgrupp, samt universitetets strukturella utveckling. Kvalitetsledningen omfattar utveckling av kvalitetsdokumentationen, processbeskrivningar och lean-verksamheten, samt utvärdering av kvalitetssystemet.

Vi nås på adressen toiminnanohjaus@helsinki.fi.

Informations- och analystjänster för ledningen

Informations- och analystjänster för ledningen omfattar informationsproduktion och stöd för ledning genom information:

 • universitetets årsrapporter och delårsrapporter samt nyckeltal för den strategiska ledningen
 • statistik över universitetets verksamhet
 • analys av universitetsrankningar
 • utveckling av informationsarkitekturen och ledning genom information
 • tjänst för begäranden om information.

Chef för informations- och analystjänster för ledningen är Nina Aremo. Vi nås på adressen tiedontuotanto@helsinki.fi.

Lahtis universitetscampus

Lahtis universitetscampus koordineringsenhet tar hand om Helsingfors universitets, Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet LUT:s och Aalto-universitetets gemensamma uppgifter inom kommunikation, universitetstjänster och intressebevakning i Lahtis med omnejd. Enheten sammanför människor, intressenter och organisationer, och bygger nätverk. Koordineringsenheten informerar om universitetens verksamhet och ordnar olika evenemang. Den ansvarar också för koordineringen av verksamheten vid LUMA-centret i Päijänne-Tavastland.

Generalsekreterare för Lahtis universitetscampus är Minna-Maija Salomaa.

S:t Michels universitetscenter

S:t Michels universitetscenters koordineringsenhet främjar samarbetet mellan Helsingfors universitet, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT och Aalto-universitetet, och universitetens samarbete med intressenter, verksamhetsförutsättningar och växelverkan i S:t Michel med omnejd. Enheten ansvarar också för gemensamma evenemang, utbildningar och information, samt utvecklingen av vetenskapsfostran.

Generalsekreterare för S:t Michels universitetscenter är Matti Malinen.

Helsingfors universitets Forskningsservice tillhandahåller tjänster som utvecklar forskningens förutsättningar och stöttar Helsingfors universitets internationellt sett högklassiga forskning, forskarutbildning, forskningens genomslag och nyttiggörande.

Tjänsterna riktar sig i första hand till forskare. Dessutom stöder vi universitetets akademiska ledning i forskningsrelaterat strategiskt beslutsfattande.

Helsingfors universitets Forskningsservice består av åtta olika servicehelheter och vid enheten arbetar omkring 140 experter.

Utvecklingsdirektör för Forskningsservicen är Ritva Dammert.

Forskningsfinansieringsservicen

Forskningsfinansieringsservicen erbjuder stöd för dem som ansöker om konkurrensutsatt extern forskningsfinansiering och i avtalsförhandlingar.

Våra experter på forskningsfinansiering och grant coacher hjälper forskarna att förbereda finansieringsansökningar kommenterar särskilt innehållet i ansökningar som lämnas in till internationella finansiärer sammanjämkar universitetets och finansiärernas anvisningar informerar om finansieringsmöjligheter och ordnar utbildningar.

Forskningsfinansieringsservicens experter på universitetets campus bistår dessutom fakulteternas och de övriga akademiska enheternas ledningar i att ansöka om forskningsfinansiering och utarbeta strategier för forskningsfinansiering.

Servicechef för Forskningsfinansieringsservicen är Jukka Revinen (tf Kaisa Ainala).

Projektkoordinering

Enheten för projektkoordinering erbjuder koordineringsstöd till sådana högprofilerade forskningsprojekt med extern finansiering som kan använda medel för administration.

En projektkoordinator kan bl.a. följa projektets ekonomi hjälpa med personalärenden ansvara för rapportering sköta forskningsprojektets kommunikation och ordna möten.

Projektkoordineringens servicechef är Anssi Mälkki och teamledare Sami Ojanen.

Strategiska projekt

Enheten för strategiska projekt hjälper universitetets forskare och ledning med att koordinera utarbetandet av omfattande finansieringsansökningar. Enheten stöder dessutom utarbetandet av strategier och riktlinjer som anknyter till universitetets forskningsverksamhet samt ansvarar för genomförandet av utvärderingen av universitetets forskning 2018–2019.

Servicechef för enheten är Anssi Mälkki.

Företagssamarbete

Enheten för företagssamarbete bistår forskarna i alla faser av företagssamarbete, från att kontakta företagen till att utarbeta samarbetsavtal. Samarbetet främjas tillsammans med universitetets andra aktörer, enligt de sätt och samarbetsformer som lämpar sig bäst för kunden. Dessutom ordnar enheten utbildningar för forskarna som syftar till att utveckla deras förutsättningar för företagssamarbete och genomslagskraftig forskning.

Servicechef för enheten är Maarit Haataja.

Juridisk service

Juridisk service ger råd i forskningsrelaterade juridiska frågor och bevakar universitetets intressen när avtal ingås och tolkas.

Forskningsservicens jurister kan anlitas bl.a. i samband med avtalsförhandlingar utarbetande och kommentering av avtal kartläggning och hantering av avtalsrisker immaterialrättsliga frågor.

Juridiska servicens enhetschef är Perttu Pohjola.

Laboratorieservice

Laboratorieservicen erbjuder centraliserat stöd för universitetets laboratorier. Tjänsterna omfattar laboratoriernas instrumentvård koordinering av anskaffning av kemikalier och gaser, ibruktagande av register och arrangemang av användarutbildning planering av samarbete i anknytning till myndighetslov koordinering, utveckling och stöd för laboratoriepersonalens pooler.

Laboratorieservicens servicechef är Pekka Joensuu.

Service för doktorander

Vi stöder forskarskolornas och doktorandprogrammens verksamhet och koordinerar tjänsterna för doktorander.

Enheten ansvarar för utarbetandet av doktorandprogrammens undervisningsplaner, undervisningsprogram och scheman utvecklandet av forskarskolornas utbildningshelhet i allmänna arbetslivsfärdigheter beredningen av finansieringsbeslut som anknyter till universitetets doktorsutbildning (bl.a. doktorandens uppgifter och resestipendier) samt verkställande koordinering och utveckling av tjänsterna för doktorander i samarbete med Undervisnings- och studentservicen.

Servicechef för enheten är Maija Urponen.

Forskningsadministrationsservicen

Vi stöder universitetets akademiska ledning i forskningsrelaterat strategiskt beslutsfattande samt i att förbättra förutsättningarna för forskningsverksamheten. Till enhetens ansvarsområde hör bland annat

universitetets forskningsinfrastrukturer öppen vetenskap forskningsetik funktioner som har att göra med fördelningen av universitetets egna forskningsmedel.

Forskningsadministrationsservicens servicechef är Sipo Vanhanen.

Kommersialisering

För Helsingfors universitets kommersialiseringstjänster ansvarar Helsingin Innovaatiopalvelut Oy (en).

Enheten Kommunikation och samhällsrelationer stöder genomförandet av universitetets strategi samt verksamhetens genomslag genom kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer. 

Vi ansvarar för strategiska projekts kommunikation och marknadsföring samt deltar i den strategiska utvecklingen av samverkan med samhället. Vi genomför kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer mångsidigt och med ett innovativt grepp. Vi stöder den interna kommunikationen och erbjuder kommunikationstjänster för interna och externa målgrupper. Dessutom ansvarar vi för Tankehörnans verksamhet.

Kommunikationsdirektör är Taina Kyllönen.

Kommunikation

Universitetets kommunikation hjälper journalister och medier i alla frågor som gäller universitetet. Vi förmedlar kunskap om universitetets forskning, hjälper journalister hitta experter för intervjuer och ställer foton till mediernas förfogande. Vi ordnar evenemang och träffar.

Dra nytta av Helsingfors universitets tjänster för press och media.

Kommunikationen ansvarar också för kommunikationsstödet till ledningen och strategiska projekt, för kommunikation i undantagssituationer och för universitetets interna kommunikation.

Kommunikationschef Hannamaija Helander ansvarar för kommunikationen.

Digital kommunikation

Helsingfors universitets enhet för digital kommunikation ansvarar för de digitala tjänsternas innehålls- och kanalstrategi samt innehållsproduktion. Enheten för digital kommunikation samordnar och utvecklar universitetets interna och externa webbkommunikation. Enheten är huvudredaktör för webbplatsen Helsinki.fi, intranätet Flamma och universitetets profiler i sociala medier. Helsinki.fi:s medieredaktion arbetar inom enheten för digital kommunikation.

Vi ansvarar för att utveckla digitala kommunikations- och serviceprodukter samt stöder universitetets enheter i deras projekt. I enhetens tjänster ingår också koordinering av den digitala marknadsföringen och analystjänster.

Ge respons på den digitala kommunikationens tjänster

Prenumerera på Helsingfors universitets nyhetsbrev

Läs nyheter och meddelanden

Kommunikationschef Susanna Rautio ansvarar för den digitala kommunikationen. Du når oss på adressen digiviestinta@helsinki.fi.

Marknadsföring och brand

Marknadsföringen ansvarar för universitetets brand, visuella image, gemensamt presentationsmaterial och för PR-produkter och presentartiklar.

Enheten koordinerar och utvecklar universitetets strategiska marknadsföring och stöder universitetets enheter i planering och genomförande av marknadsföring.

Vi ansvarar dessutom för Tankehörnans verksamhet. Tankehörnan är en för allmänheten öppen arbetslokal och ett diskussionsforum för vetenskap och forskning.

Titta och lyssna på Tankehörnans sändningar (på finska)

Ordna evenemang i Tankehörnan

Läs om Tankehörnans kommande program och delta i diskussionerna

Marknadsföring och brand leds av Suvi Kataja.

Marknadsföringsspecialisterna når du på adressen uhbrand@helsinki.fi.

Tankehörnans kundtjänst når du på adressen info@tiedekulma.fi.

Samhällsrelationer

Samhällsrelationer erbjuder näringslivet, organisationer, offentliga organisationer och andra samarbetspartner stöd och tjänster för att inleda samarbete.

Enheten ansvarar för utvecklingen av universitetets alumn- och intressentrelationer, medelsanskaffning och partnerskap, samarbete med beslutsfattare samt påverkanskommunikation.

På universitetsnivå stöder enheten den strategiska planeringen av universitetets samverkan med samhället.

Inled samarbete med universitetet

Chef för Samhällsrelationer är Pia Dolivo.

Tidningen Yliopisto

Tidningen Yliopisto är Helsingfors universitets vetenskapstidning, lika mångsidig och reflekterande som vetenskapen själv. Den belönade vetenskapstidningen utkommer tio gånger om året.

Läs artiklar och prenumerera på tidningen (på finska)

Chefredaktör för tidningen Yliopisto är Marja Pemberton. Du kan också kontakta redaktionen på adressen yliopisto-lehti@helsinki.fi.

Campustjänster för kommunikation och marknadsföring

Campustjänster för kommunikation och marknadsföring finns på universitetets alla fyra campus. Vi ansvarar på campusnivå för kommunikation och marknadsföring, för samarbete med intressenter samt för fakulteternas och universitetsgemenskapens kommunikationstjänster.

Kontakta campustjänsterna:

På Centrumcampus leds campustjänsterna av Pia Purra. Campustjänsterna i Centrum når du på adressen comms-citycentre@helsinki.fi.

I Gumtäkt leds campustjänsterna av Johanna Pellinen. Campustjänsterna i Gumtäkt når du på adressen comms-kumpula@helsinki.fi.

I Mejlans leds campustjänsterna av Liina Nelimarkka. Campustjänsterna i Mejlans når du på adressen comms-meilahti@helsinki.fi.

I Vik leds campustjänsterna av Irina Haltsonen. Campustjänsterna i Vik når du på adressen comms-viikki@helsinki.fi.

Allmän förvaltning

Enheten Allmän förvaltning ansvarar för att stödja beslutsfattande och ledarskap vid verksamhetsenheterna samt för annan allmän förvaltning. Inom den allmänna förvaltningen arbetar närmare 150 experter. Vi hjälper personalen med vardagliga ärenden och med arrangemang för möten, evenemang och konferenser, samt erbjuder assistenttjänster för chefer. Vi ansvarar för universitetets dokumentförvaltning och arkiv, styrning av upphandlingar, riskhantering och internrevision, protokoll och traditioner, utveckling av tjänster samt för internationella ärenden. Universitetsmuseet lyder under Allmän förvaltning.

Enheten Allmän förvaltning leds av förvaltningsservicedirektör Antti Savolainen.

Vi ansvarar också för de lokala tjänster som erbjuds på campus. Utvecklingscheferna, förvaltningscheferna och förvaltningsspecialisterna ansvarar för stödet för beslutsfattande och ledning på campus. Utvecklingscheferna biträder den akademiska ledningen på campus i att utveckla strategin och stöda verksamheten.

Campustjänster i Centrum

Campustjänster i Gumtäkt

Campustjänster i Mejlans

Campustjänster i Vik

Arkiv och registratur

Arkivets och registraturens informations- och forskartjänst betjänar såväl universitetet som externa kunder.

Enheten ansvarar för universitetets dokumentförvaltning, förvaltar och utvecklar ärendehanteringssystemet och avtalsregistret samt tillhandahåller information om registrerade dokument och avtal. Enheten styr och övervakar arkiveringen och ger anvisningar och råd.

Arkivet och registraturen ansvarar för organiseringen, förvaringen och förvaltningen av dokument och annat material som är historiskt och forskningsmässigt värdefulla och kräver varaktig förvaring. Centralarkivet förvarar arkivmaterial som har tillkommit vid Helsingfors universitet, dess föregångare och institutioner.

Öppet måndag–fredag kl. 10.00–14.00. Avvikande öppettider

Besöksadress: Porthania, Universitetsgatan 3, 3 vån

Postadress: Arkivet och registraturen, PB 4, 00014 Helsingfors universitet

Kontakta oss: hy-arkki@helsinki.fi

Statskalendern

Statskalendern innehåller basuppgifter om ca 40 000 myndigheter och tjänstemän och ger en täckande och aktuell bild av statsförvaltningen. I kalendern presenteras även diplomatkåren och Europeiska unionens organ. Vidare innehåller kalendern en omfattande förteckning över examina och lärda grader samt finländska och utländska hederstecken. Läs Statskalendern på webben

Kontakta oss: valtiokalenteri@helsinki.fi

Anskaffningsrådgivning

Kontakta oss: hankinnat@helsinki.fi

Protokollrådgivning

För den som ordnar eller deltar i en promotion eller disputation eller annars är intresserad av akademiska traditioner erbjuder universitetet protokollrådgivning i frågor som gäller t.ex. procedur och klädsel. Protokollrådgivningen besvarar också frågor som gäller förslag till hederstecken vid universitetet. Kontakta oss: protokolla@helsinki.fi