Universitetsservicen

Universitetets personaltjänster sköter universitetets arbetsgivaruppgifter och ansvarar för personalpolitiken. Personaltjänsternas ansvarsområde omfattar även personalens välmående och en fungerande, sund och trygg arbetsmiljö. Enheten ansvarar också för personalutveckling, personalutbildning och jämställdhetsarbete.

Om anställningarna och universitetet som arbetsgivare

Sektorn ordnar, koordinerar och utvecklar tjänsterna till studenterna, lärarna och studieförvaltningens personal. Enheten ansvarar också för beredningen, genomförandet och utvecklandet av beslutsfattande som gäller universitetets utbildningspolitik och undervisningens stödfunktioner.

Universitetets ekonomitjänster ansvarar för förvaltningen av Helsingfors universitets, Helsingfors universitets fonders och universitetskoncernens övergripande ekonomi.

Helsingfors universitets ekonomi

Enheten för verksamhetsstyrning ansvarar för koordineringen av universitetets strategiarbete, verksamhetsstyrning och kvalitetsledning, för informationsproduktion och för koordineringen av Lahtis universitetscampus och universitetscentret i S:t Michel. Teamet för planering och kvalitetssäkring ansvarar inom sitt uppgiftsområde för den strategiska beredningen och föredragningen av ärenden som hör till universitetsstyrelsens och ledningsgruppens befogenheter samt för verkställandet av besluten.

Universitetets forskningsservice hjälper forskare och forskningsgrupper i att planera och skaffa finansiering, i forskningsrelaterade juridiska frågor, i forskningssamarbetet mellan universitetet och företag och i frågor som gäller forskningsbaserat företagande. För universitetets innovationstjänster ansvarar Helsinki Innovation Services.

Universitetets kommunikation hjälper journalister och massmedier i alla frågor som gäller universitetet. Vi förmedlar information om forskningen vid universitetet, hjälper journalister hitta rätt personer för en intervju, tillhandahåller bildmaterial till medierna och ordnar evenemang och sammankomster.

Teamet för samhällsrelationer förmedlar kontakter till viktiga samarbetspartner vid universitetet och hjälper dig etablera ett samarbete. Tjänsten är avsedd för företag, medborgarorganisationer, offentliga organisationer, stiftelser och andra intresserade.

Tankehörnan på Alexandersgatan i Helsingfors centrum är en träffpunkt för stadens invånare och vetenskapen. Programmet byggs upp kring olika vetenskapsteman och enskilda evenemang och tar upp både universitetets mångsidiga forskning och dagsaktuella frågor.

Tidningen Yliopisto är Helsingfors universitets vetenskapstidning, lika mångsidig och reflekterande som vetenskapen själv.

Enheten för digital kommunikation samordnar och utvecklar universitetets interna och externa webbkommunikation. Enheten är huvudansvarig för universitetets intranät, externa webbplats och sociala medier. Den koordinerar centrala utvecklingsprojekt och är konsult för universitetets enheter i deras projekt. Ge respons på de digitala tjänsterna

Universitetets allmänna förvaltning tillhandahåller tjänster till stöd för ledning och beslutsfattande, utvecklar och följer universitetets anskaffningar och säkerhet samt ansvarar för sekreterar- och kontorstjänsterna. Enheten ger råd i frågor som gäller protokoll och universitetstraditioner.

Den allmänna förvaltningen koordinerar också arbetet med att utveckla universitetets tjänster. I anknytning till enheten för allmän förvaltning finns också universitetets internrevision.

Arkiv och registratur

Arkivets och registraturens informations- och forskartjänst betjänar såväl universitetet som externa kunder.

Enheten ansvarar för universitetets dokumentförvaltning, förvaltar och utvecklar ärendehanteringssystemet och avtalsregistret samt tillhandahåller information om registrerade dokument och avtal. Enheten styr och övervakar arkiveringen och ger anvisningar och råd.

Arkivet och registraturen ansvarar för organiseringen, förvaringen och förvaltningen av dokument och annat material som är historiskt och forskningsmässigt värdefulla och kräver varaktig förvaring. Centralarkivet förvarar arkivmaterial som har tillkommit vid Helsingfors universitet, dess föregångare och institutioner.

Öppet måndag–fredag kl. 10.00–14.00. Avvikande öppettider

Besöksadress: Universitetets huvudbyggnad, Fabiansgatan 33, 1:a vån.

Postadress: Arkivet och registraturen, PB 3, 00014 Helsingfors universitet

Kontakta oss: hy_arkki@helsinki.fi

Statskalendern

Statskalendern innehåller basuppgifter om ca 40 000 myndigheter och tjänstemän och ger en täckande och aktuell bild av statsförvaltningen. I kalendern presenteras även diplomatkåren och Europeiska unionens organ. Vidare innehåller kalendern en omfattande förteckning över examina och lärda grader samt finländska och utländska hederstecken. Läs Statskalendern på webben

Kontakta oss: valtiokalenteri@helsinki.fi

Anskaffningsrådgivning

Kontakta oss: hankinnat@helsinki.fi

Protokollrådgivning

För den som ordnar eller deltar i en promotion eller disputation eller annars är intresserad av akademiska traditioner erbjuder universitetet protokollrådgivning i frågor som gäller t.ex. procedur och klädsel. Protokollrådgivningen besvarar också frågor som gäller förslag till hederstecken vid universitetet. Kontakta oss: protokolla@helsinki.fi