Ekonomins nyckeltal

Helsingfors universitets operativa resultat uppvisade ett underskott på 9 miljoner euro år 2022.

Det operativa resultatet innefattar inte avkastningen från placeringsverksamhet och medelsanskaffning. Medelsanskaffnings-, placerings- och investeringsverksamheten registrerade en förlust på 43 miljoner euro, vilket ledde till att totalresultatet visade ett underskott på 52 miljoner euro. Placerings- och investeringsverksamhetens resultat omfattar de 72 miljoner euro som beror på investeringsinstrumentens värdeförändring. Placeringarna bokförs i bokslutet i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets ekonomiförvaltningskoder i marknadsvärden.

Antalet anställda vid universitet uppgick närmare 8 400 vid utgången av 2022 och av dessa var närmare 4 900 lärare och forskare. Personalkostnaderna utgjorde nästan två tredjedelar av totalkostnaderna. En annan betydande utgiftspost är de lokaler som krävs för studier, forskning och universitetets övriga verksamhet.

Resultatet av Helsingfors universitets operativa verksamhet 2010–2022 och prognos för 2023–2026
Intäkter och kostnader 2022

År 2022 uppgick Helsingfors universitets intäkter (basfinansiering + extern finansiering) till totalt 733 miljoner euro.

Kostnaderna för Helsingfors universitets operativa verksamhet var 742 miljoner euro. De största utgiftsposterna var 452 miljoner euro i personalkostnader (61 % av de totala kostnaderna) och 90 miljoner euro i lokalhyror (12 %).

Källor för extern forskningsfinansiering 2022

Universitetets viktigaste källa för extern forskningsfinansiering är Finlands Akademi. Finansieringen från Finlands Akademi ökade med 7 miljoner euro och uppgick till totalt 123 miljoner euro. Andelen finansiering från Finlands Akademi utgjorde 52 procent av all forskningsfinansiering till Helsingfors universitet. Finansieringen från EU ökade med 2 miljoner euro och var totalt 32 miljoner euro. Från stiftelser fick universitetet 37 miljoner euro i extern finansiering, vilket var 4 miljoner euro mer än år 2021.

Mera om universitets ekonomi