Globala utvecklingsstudier

Kehitysmaatutkimus

Globala utvecklingsstudier granskar utveckling, fattigdom, ojämlikhet samt sociala, politiska, miljömässiga och kulturella förändringar och kontinuiteter i det s.k. globala syd ur ett mångvetenskapligt perspektiv. Till de centrala ämnena för u-landsforskningen vid Helsingfors universitet hör utvecklingens teori och historia, utvecklingspolitik, global rättvisa, utvecklingens förhållande till kultur, kön, plats och miljö samt till den globala politiska ekonomin. Globala utvecklingsstudier har breddat den strikta u-landsorienteringen till en mer holistisk förståelse av utvecklingen och till att forska i nya kreativa möjligheter och alternativ för framtiden.

Aktuella ärenden finns på vetenskaps blogg-sidan!

Vad är Globala utvecklingsstudier?

Globala utvecklingsstudier är ett vetenskapsområde som undersöker utveckling, fattigdom, ojämlikhet samt sociala, politiska, miljömässiga och kulturella förändringar och kontinuiteter i det s.k. globala syd ur ett mångvetenskapligt perspektiv. Globala utvecklingsstudier har breddat den strikta u-landsorienteringen och omfattar nuförtiden även de mångsidiga nord–syd-förhållandena i en allt mera globaliserad värld. I Finland finns globala utvecklingsstudier som ett eget vetenskapsområde endast vid Helsingfors universitet där den utgör en etablerad samhällskunskap.  

Mång­ve­ten­skap­ligt forsk­nings­om­rå

Utvecklingsländer (u-länder) är länder i Asien, Afrika och Latinamerika som i och med kolonialismen anslöts till världsekonomin och till det globala systemet som kolonier till europeiska kolonialmakter. I den tidigare forskningen betonades u-ländernas skillnader gentemot s.k. utvecklade, moderna länder. Denna åtskillnad utmanas idag av forskningsmetoder som representerar postmodernism, postkolonialism och utvecklingskritik. Samtidigt har u-ländernas inbördes mångfald och stora inbördes skillnader fått större uppmärksamhet än tidigare. Dagens forskning undersöker till exempel globaliseringens, miljöförändringarnas och utvecklingspolitikens effekter på människornas valmöjligheter i u-länderna.

Globala utvecklingsstudier vid Helsingfors universitet är ett förhållandevis ungt och internationellt vetenskapsområde med mångvetenskaplig bakgrund. Till dess nuvarande fokusområden hör bland annat:

 • Globalisering och utveckling
 • Miljö, utveckling och politisk ekologi 
 • Naturresurspolitik, resursekonomi och miljöledning 
 • Städer i u-länder
 • Migration och rörlighet
 • Sociala rörelser och alternativa uppfattningar om och praxis för utvecklingen
 • Konflikter och utveckling
 • Hållbar utveckling och rättvisa

Ämnesansvarig för vetenskapsområdet: pol.dr, lektor, Marjaana Jauhola

Mera information om forskning och stipendieforskaren finns i Helsingfors universitets forskningsportal. Alla kontaktuppgifter för Helsingfors universitet hittas i personsökningen.

 

 

   

  Post- och besöksadress
  PB 18 (Unionsgatan 35)
  00014 Helsingfors universitet

  Information för press och media: kommunikationens kontaktuppgifter