Medier och kommunikation

Medie- och kommunikationsforskningen syftar till att förstå fenomen inom media, kommunikation och offentligheten i förhållande till organisationer, samhälle och kultur. Centrala studieobjekt inom vetenskapsområdet är förändringar i offentlighet och media, promotionskultur, politisk kommunikation, kommunikationspolitik, vetenskapskommunikation, det globala medielandskapet, kriskommunikation och kommunikationsfilosofi.

Kommunikationsforskare samarbetar med forskare inom många olika områden och utnyttjar internationella nätverk i sina forskningsprojekt. Målet är att bedriva högklassig vetenskaplig forskning, uppnå samhällelig genomslagskraft och delta aktivt i samhällsdebatten.
Be­skriv­ning av ve­ten­skaps­om­rå­det

Kommunikationen har en central roll i verksamheten hos samhällets olika institutioner och organisationer. Verksamheten i moderna demokratier bygger på offentlig debatt, politisk kommunikation och byggandet av föreställda gemenskaper. Företag, medborgarorganisationer och övriga institutioner behöver medier och kommunikation för att synas och främja sina egna mål. Olika organisationer behöver kommunikation för att engagera och motivera sina egna anställda eller aktivister. Medier, både traditionella medier och nya digitala medier står för det offentliga utrymmet där man löser och förhandlar om samhällets centrala frågor. Medierna och kommunikationen är även nära sammankopplade med maktutövning eftersom maktutövningen i ett modernt samhälle är kommunikationsrelaterad: saker löses med hjälp av ordet inte med svärdets kraft.

Forskningen inom medier och kommunikation undersöker dessa samhällsfenomen mångsidigt och kritiskt genom att analysera mediernas och kommunikationens roll, metoder och förändringar i samhället. Forskningen inom medier och kommunikation undersöker bland annat mediernas verksamhet och presentationer, journalism och politisk kommunikation, kommunikationspolitik, organisationernas kommunikation, promotionskommunikation samt vetenskapskommunikation.

Forsk­nings­pro­fil

Forskningsområdet medier och kommunikation vid Helsingfors universitet omfattar mångsidig forskning inom medier och kommunikation. Nuvarande prioriterade områden inom forskningen är:

  • Forskning i offentlighet
  • Medieforskning
  • Organisationernas kommunikation
  • Politisk kommunikation
  • Kommunikationspolitik
  • Vetenskapskommunikation
Forsk­nings­pro­jekt

Inom medier och kommunikation pågår bland annat följande forskningsprojekt. Projektnamnen är i huvudsak på engelska eller finska. Länkarna i samband med projektbeskrivningarna leder till engelskspråkiga sidor om inte annat nämns.

Ut­bild­nings­pro­gram med un­der­vis­ning i me­di­er och kommunikation
Sam­ar­be­te och sam­ver­kan med samhället

Forskare inom medier och kommunikation bedriver samarbete med organisationer inom medie- och kommunikationsbranschen, politiska och statliga aktörer, medborgarorganisationer samt forskningsinstitut och forskare i såväl Finland som internationellt. Forskare inom medier och kommunikation deltar mångsidigt i samhällsdebatten genom att producera forskningsinformation, kommentera aktuella fenomen i media och olika diskussionsmöten, skriva kolumner och bloggar, hålla föreläsningar för allmänheten samt erbjuda experthjälp och utbildning i många olika slags medie- och kommunikationsfrågor.

Samverkan med samhället hålls även vid liv av praktiskt inriktade studieavsnitt där yrkesutbildade i medier och kommunikation är lärare.

Genom alumnverksamhet håller man kontakten med före detta studerande som övergått till arbetslivet.

Blog­gar, webb­plat­ser och ka­na­ler i so­ci­a­la me­dia

Här hittar du några av kommunikationens egna och våra samarbetspartners bloggar. Följ oss så att du vet vad man talar om!/p>

Personer

Ämnesansvarig:professor Esa Väliverronen

Ledare vid kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation:  universitetslektor Janne Matikainen

Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Kontaktinformation

Post- och besöksadress

PPB 54 (Unionsgatan 37)

00014 Helsingfors universitet

Information för press och media

Tjänster för press och media