Allmän statslära

Som vetenskapsområde undersöker allmän statslära den politiska maktutövningen och dess legitimering, dvs. berättigande. Exempel på aktörer som strävar efter eller utövar makt är kandidater i valv, medlemmar i politiska ledningsorgan, statsöverhuvudet, chefer inom den offentliga sektorn, tjänstemannakåren, politiska partier, intressegrupper, storföretag, stater och internationella organisationer. Undervisningen i allmän statslära vid Helsingfors universitet är indelad i två studieinriktningar: politologi och organisationsforskning och forskning i världspolitik.

Forskningsområdet inom allmän statslära omfattar såväl globala, internationella, nationella som lokala frågor. Till forskningsobjekten räknas fenomen som tillhör den offentliga och statliga sfären, såsom val och folkomröstningar, och politiska institutioner från FN och EU till nationalstater och kommuner. Andra exempel på vad som studeras inom vetenskapsområdet är politiskt beteende, partier, arbetsmarknads- och medborgarorganisationer, medborgerlig aktivitet samt internationella och inhemska företags politiska verksamhet. Olika idéer från jämställdhet mellan könen till populism hör också till studieobjekten inom allmän statslära.

Forskningen inom allmän statslära har en aktiv kontakt med samhällsfilosofi samt idé- och begreppshistoria när man diskuterar politiken och dess karaktär, etik och andra drag. Den allmänna statsläran vid Helsingfors universitet är vetenskapsfilosofiskt pluralistisk och omfattar såväl empirisk statistisk forskning som samhällskritisk forskning och tolkande forskning som tillämpar nyare angreppssätt.
Beskrivning av vetenskapsområdet

Vad är allmän statslära?

Vid Helsingfors universitet har vi hållit fast vid det traditionella namnet ”allmän statslära” som från början lånats in från Tyskland (ty. Allgemeine Staatslehre). För motsvarande vetenskapsområden används nu för tiden ofta allmänna benämningar som "statskunskap" eller ”politologi”. Allmän statslära vid Helsingfors universitet omfattar även forskning i politiska aspekter inom styrning och organisationer samt forskning i internationella relationer. I övriga världen har dessa ofta avskilts från politologi och bildat egna separata discipliner.

Omfattande och föränderligt forskningsfält

Som ett ämne på universitetsnivå sträcker sig statslärans rötter å ena sidan till samhällsfilosofin, å andra sidan till behoven att utbilda tjänstemän till den moderna statens tjänst i slutet av 1800-talet. Forskningsfältet inom statslära har dock utvidgats väsentligt från dessa dagar. Allt eftersom samhället och det internationella systemet förändras lyfts nya ämnen och fenomen fram som studieobjekt. Aktuella studieobjekt i dag är till exempel överstatlig integration, terrorism, ökad populism samt sociala mediers inverkan på demokratin. Staten, de politiska institutionerna, den offentliga makten och internationella relationer har förblivit studieobjekt genom ämnets historia. 

Politologi och organisationsforskning inbegriper politik och styrninge (governance) i bred bemärkelse inom forskningen. I den ingår även forskning om demokrati, politiska ideologier, komparativ politik, politikens filosofi och teorier och begrepp om politik. Forskning om Europeiska unionen är också en del av forskningsfältet.

Forskningen i världspolitik undersöker diplomati och hur olika länders och övriga aktörers utrikespolitik utformas, orsaker till fred, politiskt våld och krig samt utveckling av den globala politiska ekonomin och den gemensamma styrningen av denna. Forskningen i världspolitik täcker ett bredare område än enbart ”internationella relationer”. Studieobjekt är förutom politik, som är internationell eller global, även sådana politiska tillstånd som tränger igenom eller överskrider gränserna för traditionella politiska samfund.

Forskningsprofil

Tyngdpunkten i den fast anställda undervisnings- och forskningspersonalens forskning ligger på bland annat följande ämnesområden:

 • Politiskt deltagande och röstningsbeteende
 • Institutionerna i politik och styrninge
 • Demokrati och jämställdhet
 • Offentliga politikåtgärder (policyn), deras instrument, effekter och utvärdering
 • Medborgarrörelser och organisationer på nationell och global nivå
 • Biopolitiikka
 • Kön och politik
 • Politisk kommunikation
 • Global politisk ekonomi (sidan på finska)
 • Världspolitikens teori
Forskningsprojekt

Externt finansierade projekt under senare tid

Projektnamnen är i huvudsak på engelska eller finska.

Studiemöjligheter inom vetenskapsområdet

Allmän statslära är en av de största disciplinerna och studieinriktningarna vid Statsvetenskapliga fakulteten. Över årtiondena har statslärans kontakt med det omgivande samhället blivit allt mångsidigare och lärostoffens kritiska avstånd till maktcentren har ökat. Numera utbildar vi studenter för mycket olika typer av uppgifter inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Utbildningarna ordnas i flera olika program tillsammans med vetenskapsdisciplinen medier och kommunikation.

Utbildningsprogram med undervisning i medier och kommunikation
Samarbete och samverkan med samhället

Forskare inom statslära deltar aktivt och påverkar inom vetenskapsvärlden och samhället

 • Våra forskare deltar i olika finansiärers projekt om tillämpad forskning och utvecklingsarbete (bl.a. utrikesministeriet, justitieministeriet, statsrådets kansli och SITRA), samt projekt om internationellt utvecklingsarbete
 • Våra forskare är aktiva i nationella och internationella vetenskapliga organisationer och deras ledningsorgan samt i redaktioner för internationella vetenskapliga tidskrifter och i deras referee- dvs. granskningsuppdrag
 • Våra forskare deltar mångsidigt i olika expertuppgifter på universitetet, inom vetenskapsförvaltningen samt i nationell och internationell politik
 • Många av våra experter deltar även i de politiska partiernas, fackorganisationernas och fackliga organisationernas verksamhet samt i medborgarverksamhet av olika slag
 • Våra experter håller sig tydligt framme som experter och kommentatorer i medierna. Många av dem är också aktiva kommunikatörer i sociala medier.

Du hittar information om våra evenemang, meddelanden och medieexponering på Statsvetenskapliga fakultetens webbplats.

Bloggar, webbplatser och kanaler i sociala medier

Internationell och inhemsk bloggar

Personliga bloggar av forskare inom vetenskapsområdet (på finska):

Personer

Ämnesansvarig: äldre universitetslektor Riikka Kuusisto

Ledare vid kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation: universitetslektor S.M. Amadae

Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Kontaktinformation

Post och besöksadress

PB 54 (Unionsgatan 37)

00014 Helsingfors universitet

Information för media och press

Kommunikationens kontaktuppgifter