Praktisk filosofi

Praktisk filosofi berör grundläggande frågor om mänsklig handling och samhället: Hur ska vi leva? Hur ska samhället organiseras? Hur ska samhället undersökas? Frågeställningar som de här behandlas inom den praktiska filosofins tre delområden: etik, samhällsfilosofi, och samhällsvetenskapernas filosofi. Vid Helsingfors universitet närmar man sig dessa ur många olika teoretiska och metodologiska perspektiv.
Forskningsprofil

Etik

Den filosofiska etiken forskar i grundläggande frågor om värde och normativitet. Den undersöker systematiskt vad som är bra och varför, och vad som är rätt eller fel. Till den hör också metaetiska frågor om vad god och rätt egentligen är, innebörden av moraliska begrepp, det moraliska tänkandets natur och hur vi kan uppnå moraliska sanningar, ifall sådana finns. Den tillämpade etiken använder sig av normativa och metaetiska ståndpunkter för att granska praktiska frågor inom olika områden, såsom medicin, artificiell intelligens, miljöfrågor, behandling av djur och mänskliga relationer.

Samhällsfilosofi

Samhällsfilosofin fokuserar på grundläggande frågor om vad som gör samhällen goda. Den behandlar begreppsliga frågor om innebörden hos rättvisa, jämlikhet, medborgarskap och demokrati samt om maktens och de politiska institutionernas natur. Samhällsfilosofin behandlar normativa frågor om rättfärdigandet av makt, personers och gruppers rättigheter, ansvar, frågor om rättvis fördelning, grunderna för samhällskritik och om de rätta sätten att bemöta orättvisor och oegentligheter. Den undersöker också dessa frågor på global nivå, såsom innebörden av global rättvisa, global ojämlikhet och karaktären hos en möjlig kosmopolitisk politisk ordning.

Samhällsvetenskapernas filosofi

Samhällsvetenskapernas filosofi undersöker grundläggande, begreppsliga och metodologiska frågor om vetenskaplig forskning om människor och samhälle. Vad gör en samhällsvetenskaplig förklaring bra? Hur ska olika former av kollektiva handling begreppsliggöras? Hur ska vetenskapliga teorier och bevis informera demokratiskt beslutsfattande för målet att förverkliga framsteg och hållbarhet? Vår ambition är en filosofi som är genuint relevant för samhällsforskning. Praktisk filosofi är också värd för Centrum för samhällsvetenskapernas filosofi (TINT) (på engelska).

Praktisk filosofi ordnar flera engelskspråkiga forskningsseminarier. Seminarierna är öppna för alla, även om förhandsregistrering ibland behövs för att delta i webbaserade seminarier. Seminariet Perspectives on Science (POS) (på engelska) äger rum på måndagar. Seminariet i moral- och samhällsfilosofi (MPP)(på engelska) samlas på onsdagar.

Forskningsprojekt

Filosofidisciplinerna vid Helsingfors universitets (praktisk filosofi, teoretisk filosofi, och svenskspråkig filosofi) är av hög internationell standard. År 2020 rankades filosofin på 28:e plats i QS rankningen av universitet över hela världen (på engelska). Det innebär också att filosofin vid Helsingfors universitet är en av Finlands ledande akademiska discipliner och rankas som sjätte bland filosofienheterna vid universitet i icke-engelskspråkiga länder.

Pågående forskningsprojekt

Praktisk filosofi har flera pågående forskningsprojekt. Innehållet i varje projekt beskrivs i detalj på projektets webbplatser och universitetets forskningsprojektet database.

Projektnamnen är i huvudsak på engelska eller finska. Länkarna i samband med projektbeskrivningarna leder till engelskspråkiga sidor om inte annat nämns.

Nyligen avslutade projekt:

Projektnamnen är i huvudsak på engelska eller finska. Länkarna i samband med projektbeskrivningarna leder till engelskspråkiga sidor om inte annat nämns.

Studiemöjligheter i praktisk filosofi

Syftet med studier i praktisk filosofi är att utbilda studenter i filosofisk analys och argumentation angående frågor om värderingar, mänskligt agerande och samhälle, samt att utveckla färdigheter i att tillämpa filosofiska resonemang i ett brett fält av samhälleliga och yrkesammanhang.

Från och med 2017 erbjuder Helsingfors universitet gemensamma kandidat- och magisterprogram för alla filosofistudenter, men den praktiska filosofins examenskrav och grader skiljer sig något från den teoretiska filosofins. Humanistiska fakulteten koordinerar kandidatprogrammet i filosofi, och Statsvetenskapliga fakulteten ansvarar för magisterprogrammet i filosofi. Studieinriktningen för filosofistudenter vid samhällsvetenskapliga fakulteten är praktisk filosofi, och de avlägger examen politices kandidat och politices magister.

Filosofistudenterna har en för alla gemensam livskraftig ämnesförening Dilemmaan (sidan är på finska).

Utbildningsprogram som erbjuder undervisning i praktisk filosofi
Samarbete och samverkan med samhället

Forskningen i praktisk filosofisk deltar på olika sätt i den övriga verksamheten vid universitetet, i samhället och i förhållande till allmänheten. Ett sådant engagemang ger oss också tillfälle och motivation att ytterligare reflektera över och stärka den samhälleliga relevansen hos vårt arbete och vår expertis. Till vårt offentligt engagemang hör bland annat

  • tvärvetenskapligt forskningssamarbete vid Helsingfors universitet, till exempel med
  • samarbeten med forskare i Finland och utomlands, vid till exempel University of California, Berkeley, University of Tartu, Tallinn University of Technology, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Islands universitet och Köpenhamns universitet.
  • tillhandahållande av filosofisk sakkunskap för olika typer av inbjudna evenemang, såsom i skolor, inom offentlig förvaltning, deltagande i expertgrupper och olika former av konsultverksamhet.
  • utbildning av filosofilärare för gymnasier, samarbete med lärarorganisationer för utbildningen på andra graden såsom FETO och att författa undervisningsmaterial för andra gradens utbildning
  • engagemang i evenemang för allmänheten, till exempel genom att delta i lokala, nationella och globala medier, debattera aktuella samhällsfrågor, hålla offentliga föredrag, föreläsningar och genom bloggar.

Utexaminerade från praktiskt filosofi arbetar inom i ett brett spektrum av positioner inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Många arbetar som forskare och lärare vid universitet, forskningsinstitut, i gymnasieutbildning och andra läroanstalter. Många praktiska filosofer är också anställda som administratörer, kommunikationsspecialister, konsulter och vid förlag.

Personer

Information om även andra av våra forskare hittas på  Helsingfors universitets forskningsportal

Ämnesansvarig för vetenskapsområdet: äldre universitets lektor Kristian Klockars

Ledare vid magisterprogrammet i filosofi: professor Antti Kauppinen

Show less info
Show more info
Show more info
Show less info
Show more info
Show more info
Show more info
Kontaktinformation

Post- och besöksadress

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Information för press och media

Tjänster for press och media