Ekonomisk och social historia

Varför är vissa nationer rika och andra fattiga? Vilka krafter styr den ekonomiska och sociala utvecklingen på lång sikt? Vad ger upphov till kriser? Varför råder det nöd, hunger och samhällelig ojämlikhet i världen? Hurdan betydelse har stam, klass, kön och familj haft i ett historiskt perspektiv?

Ekonomisk och social historia är en samhällsvetenskaplig disciplin som undersöker ekonomiska och sociala fenomen i tidsperspektiv. Det erbjuder historisk-samhällsvetenskapliga forskningsmetoder för att förstå världen vi lever i idag och i det förflutna.
Be­skriv­ning av ve­ten­skaps­om­rå­det och forskningsprofil

Vetenskapsområdet intresserar sig för både stora fenomen i samhället och för mindre aktörer i vardagen. Ekonomisk och social historia intresserar sig för hur levnadsförhållanden och levnadssätt formas inom de föränderliga samhälleliga strukturerna samt hur ekonomisk utveckling och kriser har skapat välfärd men också vållat ojämlikhet. På samma gång intresserar sig ekonomisk och social historia för hur man i olika tider har försökt överkomma ekonomiska och sociala problem.

Genom att analysera aktuella samhälleliga frågor i ett historiskt perspektiv analyserar ekonomisk och social historia de utvecklingar som har skapat dagens socioekonomiska strukturer.

Vetenskapsområdet ekonomisk och social historia är bred och studieobjekten sträcker sig från det lokala till det globala. Mångvetenskapliga frågeställningar är allmänna.

Aktuella fokusområden inom forskningen är:

  • den ekonomiska utvecklingen på lång sikt
  • inkomst och förmögenhetsfördelning
  • konsumtion och vardag
  • studiet av generationer, levnadsloppet och minoriteter.
Forksningsprojekt

Inom ekonomisk och social historia pågår bland annat följande forskningsprojekt. Ytterligare projektbeskrivningar hittar man på projektens egna webbplatser och via universitetets forskningsportalen.

Projektnamnen är i huvudsak på engelska eller finska. Länkarna i samband med projektbeskrivningarna leder till engelskspråkiga sidor om inte annat nämns.

Stu­di­e­möj­lig­he­ter inom ve­ten­skaps­om­rå­det

Talous- ja sosiaalihistoriaa voi opiskella yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmissa. Ensimmäiset kaksi vuotta opiskellaan yhteisiä opintoja neljältä tieteenalalta: talous- ja sosiaalihistorian lisäksi poliittisesta historiasta, kehitysmaatutkimuksesta ja sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Kolmannen vuoden aikana opiskelijat jakautuvat tieteenaloittain opintosuuntiin. Maisteriohjelma on tieteenalapainotteinen. Koulutusohjelmissa jatkuu pitkään jatkunut ja vankka yhteiskuntahistorian yhteistyö talous- ja sosiaalihistorian ja poliittisen historian välillä.

Ut­bild­nings­pro­gram med un­der­vis­ning i ekonomisk och social historia
Blog­gar, webb­plat­ser och ka­na­ler i so­ci­a­la me­dia
Personer

Ämnesansvarig: universitetslektor Hanna Kuusi

Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info

Stif­tel­se fi­nan­sie­ring:

Kontaktinformation

Post och besöksadress

PB 54 (Snellmansgatan 14 A)

00014 Helsingfors universitet

Information för press och media

Tjänster för press och media