Sociologi

Sociologi är en bred samhällsvetenskap som studerar samhällets struktur och den sociala verksamhetens mångfald i teorin och i praktiken. Sociologin lever med samhället och forskningsområdena varierar från globalisering och samhällsstrukturer till kulturbundna seder och bruk samt intima sociala relationer.

Sociologi är ett av de största vetenskapsområdena vid Statsvetenskapliga fakulteten. Inom sociologi görs mångsidig, aktuell forskning, vilket återspeglas i undervisningen.

Sociologistudenterna utexamineras som experter med färdigheter att självständigt sammanställa och analysera data om samhällsfenomen samt förmåga att bearbeta och använda informationen i olika uppgifter. Dessutom ger studierna färdigheter att tänka kritiskt och ifrågasätta samhälleliga självklarheter. 
Beskrivning av vetenskapsområdet

Vad är so­cio­lo­gi?

Sociologi karaktäriseras av en strävan efter att både förstå samhället på ett allmänt plan och granska det utifrån otaliga specialområden och synvinklar. Sociologin granskar bland annat samhällets struktur och förändringar i den, kultur, globalisering, social mobilitet och samhällsdeltagande, invandring och migration, stadsliv, användning av medier och teknologi, genus och sexualitet, vetenskapspolitik, ojämlikhet, beroende, hälsa och sjukdom, arbete och arbetslöshet, barndom, ungdom och att åldras, institutioner, organisationer och samfund, växelverkan, sociala nätverk och människors värderingar och sätt att tala.

Det sociologiska tankesättet gör det möjligt att ifrågasätta alldagliga uppfattningar och medvetet distansera sig från uppfattningar som uppfattas som självklara. Sociologin har ett starkt kritiskt potential eftersom sociologiska perspektiv och forskningsresultat sträcker sig djupare än våra invanda sätt att tänka, avslöjar dolda problem och öppnar upp ögonen för nya alternativ. Av samma skäl är sociologisk kunskap avgörande i krävande samhälleligt beslutsfattande och samhällsplanering.

Demografi

Demografi är en grundläggande samhällsvetenskap som undersöker förändringar i befolkningen, till exempel nativitet, mortalitet, immigration, emigration, äktenskap, samboende och skilsmässor. Dessa fenomen berör enskilda individer och familjer, men påverkar dessutom samhällsstrukturen på befolkningsnivå. Vid Helsingfors universitet ligger fokus särskilt på sociala frågor inom demografi, till exempel ojämlikhet i fråga om mortalitet och dödsorsaker, utbildning, social rörlighet, parförhållanden och skillnaderna i välbefinnandet hos olika befolkningsgrupper. Vid Helsingfors universitet är demografin placerad vid Statsvetenskapliga fakulteten, inom magisterprogrammet i sociala vetenskaper och doktorandprogrammet i socialvetenskaper.

Forskningsprofil

Inom sociologi pågår ständigt flera forskningsprojekt inom olika ämnesområden och många av projekten genomförs i samarbete med andra vetenskapsområden och universitet.

De nuvarande fokusområdena inom forskningen är till exempel

 • addiktioner och spelberoende
 • städer och grannskap
 • kultur och globalisering
 • barndom, ungdom och att åldras
 • invandring och migration
 • politisk verksamhet och deltagande
 • genus, klass och ojämlikhet
 • skillnader i hälsa
 • vetenskap och teknologi
 • arbete och arbetslöshet
 • växelverkan
 • samhällsteori.
Pågående forskningsprojekt

Projektnamnen är i huvudsaken på engelska eller finska. Länkarna i samband med projektbeskrivningarna leder till engelskspråkiga sidor om inte annat nämns.

Studiemöjligheter inom vetenskapsområdet

Spektrumet av samhälleliga fenomen som studeras inom vetenskapsområdet sociologi är omfattande. Detta gör det möjligt att också erbjuda ett omfattande studieprogram för såväl kandidat-, magister- som forskarstuderande. Förutom de finsk- och svenskspråkiga programmen deltar vi även i det engelskspråkiga magisterprogrammet Contemporary Societies (på engelska). Det är dessutom möjligt att studera vid magisterprogrammet i urbana studier och planering (på engelska) samt på en demografilinje (sidan endast på finska).

Vår utbildning ger färdigheter att arbeta med uppgifter inom planering, förvaltning och statistik, som lärare inom vuxenutbildningen samt som journalist och med andra uppgifter inom kommunikation. Många sociologer arbetar som forskare eller sakkunniga vid beslutsfattande.

Utbildningsprogram med undervisning i sociologi och demografi
Bloggarna, videorna och social media kanalerna
Personer

Ämnesansvarig: professor Eeva Luhtakallio

Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show more info
Kontaktinformation

Post- och besöksadress

PB 18 (Unionsgatan 35)
00014 Helsingfors universitet

Information för press och media

Tjänster för press och media