Sysselsättning bland utexaminerade
Karriäruppföljningen vid Helsingfors universitet samlar in information om hur de utexaminerade sysselsätts och om arbetslivets kompetensbehov. Med hjälp av karriäruppföljningen vill vi kartlägga hur väl universitetsutbildningen kan svara på arbetslivets utmaningar. Den insamlade informationen används bland annat för att utveckla de nuvarande studenternas arbetslivsfärdigheter.
Du som blev magister 2016 eller doktor 2018 – svara på karriäruppföljningsenkäten

Ge oss respons om din examen och om arbetslivet. Informationen används för att utveckla utbildningen till fördel för de nuvarande studenterna och doktoranderna! 

Denna höst har karriäruppföljningsenkäten skickats till alla som avlagt högre högskoleexamen, farmaceutexamen eller barnträdgårdslärarexamen 2016 samt alla som avlagt doktorsexamen 2018. Om du hör till dem har du redan fått information om och anvisningar för detta per SMS, post eller e-post. 

Sysselsättning bland magistrar

Sysselsättningen bland dem som avlagt högre högskoleexamen, farmaceutexamen eller barnträdgårdslärarexamen vid Helsingfors universitet är god. Fem år efter utexaminering var 93 % sysselsatta, 2 % arbetslösa och 5 % utanför arbetskraften. Som utanför arbetskraften räknas till exempel heltidsstuderande. Andelen sysselsatta inom arbetskraften var mycket hög, 98 %.

Av dem som svarade på karriäruppföljningsenkäten var över fyra av fem nöjda med sin examen med tanke på karriären, arbetade med uppgifter som motsvarade sin utbildningsnivå och kunde dra nytta av sina kunskaper och färdigheter från universitetet i sitt arbete.

De som utexaminerats från Helsingfors universitets 11 fakulteter arbetar med mångsidiga expertuppgifter. Fem år efter utexamineringen arbetade cirka var femte med undervisning och fostran, och likaså cirka var femte med kund- och patientarbete. Ungefär var sjunde arbetade med förvaltnings-, planerings- och utvecklingsuppgifter. En dryg tiondel forskade.

En dryg tredjedel av dem som svarade på karriäruppföljningsenkäten arbetar för företag och en knapp tredjedel för kommunerna. Även staten, universiteten och tredje sektorn är betydande arbetsgivare.

Mer information om sysselsättningen bland de utexaminerade från olika områden får du från karriäruppföljningsrapport om magistrar (PDF)

Sysselsättning bland doktorer

Sysselsättningen bland dem som avlagt doktorsexamen vid Helsingfors universitet är god. Tre år efter utexamineringen var 94 % sysselsatta, 1 % arbetslösa och 5 % utanför arbetskraften. Andelen sysselsatta inom arbetskraften var mycket hög, 99 %.

Av dem som svarade på karriäruppföljningsenkäten arbetade över fyra av fem med uppgifter som motsvarade deras utbildningsnivå, kunde dra nytta av kunskaper och färdigheter från universitetet i sitt arbete och var nöjda med sin examen med tanke på karriären.

Över 40 % av doktorerna forskar som sitt huvudsakliga arbete. Doktorerna arbetar med varierande uppgifter beroende på utbildnings- och vetenskapsområde. En tredjedel av doktorerna sysselsätts av universitetssektorn, en fjärdedel av företag och en knapp femtedel av staten.

Mer information om utexaminerade doktorer från olika vetenskapsområden finns i den engelskspråkiga karriäruppföljningsrapporten om doktorer (PDF).

Karriäruppföljning 2020: Coronapandemin förändrade arbetets innehåll och arbetssätten, men få blev arbetslösa

Sysselsättningsläget för magistrar och doktorer som utexaminerats från Helsingfors universitet är mycket gott och de utexaminerade är nöjda med sin examen. Detta framgår av en färsk karriäruppföljningsenkät. Enkäten utredde också hur coronapandemin har påverkat arbetet.

Läs mer: Coronapandemin förändrade arbetets innehåll och arbetssätten, men få blev arbetslösa

Mera information om sysselsättning bland utexaminerade
Vad är karriäruppföljning och varför görs den?

Helsingfors universitet samlar in information om utexaminerades placering i arbetslivet och kompetensbehov i arbetslivet med hjälp av karriäruppföljningsenkäter. Enkäten genomförs som ett nationellt samarbete inom Aarresaari, nätverket för universitetens arbetslivs- och karriärservice. Alla universitet deltar.

Karriäruppföljningsenkäten skickas årligen till alla som avlagt en högre högskoleexamen, farmaceutexamen eller barnträdgårdslärarexamen för fem år sedan och alla som avlagt en doktorsexamen för tre år sedan.

Karriäruppföljningsenkäten hjälper studenterna forma en uppfattning om vad de kan jobba med efter utexamineringen.

Informationen som samlas in genom karriäruppföljningen är ett viktigt reflektionsunderlag både för dem som söker till universitetet och för dem som redan studerar. Trots att informationen inte är ett facit för hur studenten eller den sökande borde göra, så är informationen ett värdefullt bollplank för de egna valen. Hurdana arbetsuppgifter har de som utexaminerats? Vilka faktorer har varit viktiga för deras sysselsättning? Hurdana kompetenser är det klokt att förvärva under studierna med tanke på karriären? Det finns ingen annan kanal än karriäruppföljningen som erbjuder lika ingående information om detta.

Karriäruppföljning utvecklar undervisning och utbildning.

Utbildningsprogrammen går årligen igenom karriäruppföljningsenkätens resultat. Utgående från svaren har det utvecklats undervisning som svarar på arbetslivets kompetensbehov, bland annat arbetslivs- och projektkurser.

Arbetslivet förändras – vilka färdigheter behövs?

Det talas mycket om omvälvningar i arbetslivet. Det enda sättet att förstå utvecklingen är genom att följa, analysera och forska i den. Karriäruppföljningsenkätens resultat analyseras noggrant och behandlas av fakulteterna, utbildningsprogrammen och forskarskolorna. Resultaten används för att utveckla utbildningens innehåll, men också i karriärvägledningen och på kurser som stöder karriärplaneringen.

Svaren på karriäruppföljningsenkäten påverkar Helsingfors universitets finansiering.

Enkätsvaren används bland annat för att bedöma och jämföra hur väl de som utexaminerats från högskolor sysselsätts och hur nöjda de är med sin examen.