Återställande av studierätt

Studerande ska varje läsår göra antingen närvaro- eller frånvaroanmälan enligt universitetets föreskrifter. Grundexamens- och fortsättningsstuderande vid Helsingfors universitet ska anmäla sig senast den 31 augusti. Om den här dagen är en lördag eller söndag är sista anmälningsdagen närmast påföljande vardag. En studerande som inte anmält sig på föreskrivet sätt mister sin studierätt. Om han/hon senare ändå vill fortsätta sina studier skall han/hon ansöka av fakulteten om återställande av studierätten. Ansökan om återställande av studierätt lämnas personligen till rådgivaren vid huvudämnesinstitutionen. Samtidigt har den studerande en chans att diskutera studiernas fortsättning med studierådgivaren och få personlig studierådgivning.

Till ansökan bör bifogas en studieplan, som görs på en separat bilaga. Ur studieplanen skall framgå åtminstone följande saker: - uppskattad studietid - den planerade uppbyggnaden av examen: utbildningsprogram/huvudämne, specialiseringslinje (om du vet) samt biämnen och övriga studier (bl.a. språkstudierna) och studiernas omfattning per ämne - eventuell övrig tilläggsinformation Institutionen antecknar sitt utlåtande på ansökan och returnerar den till fakultetens kansli. Dekanus fattar därefter beslut om återställande av studierätten.

Återinskrivningsavgiften är 35 euro / rätt att avlägga examen.

Ansökan med bilagor skickas till:

  • Grundexamensstuderande:  Studentservicen på Brobergsterassen, PB 9 (Brobergsterrassen 5 A), 00014 Helsingfors universitet. Ytterligare information: siltavuori-student@helsinki.fi.
  • Forskarstuderande: Studentservicen på Brobergsterassen, PB 9 (Brobergsterrassen 5 A), 00014 Helsingfors universitet. Ytterligare information: edu-research@helsinki.fi.