Undervisning

Undervisningen vid Pedagogiska fakulteten är forskningsbaserad, mångsidig och högklassig. I undervisningen används flexibla och moderna lärmiljöer, digitala teknologier, läromedel och pedagogisk praxis lämpad för dessa. Inom undervisningen som har fokus på samarbete strävar man efter att agera etiskt, beakta diversitet och främja interkulturella färdigheter.
Undervisningen är tvärvetenskaplig och internationell

I kandidat- och magisterprogrammet i pedagogik ingår nio studieinriktningar. Fakulteten svarar även för det internationella magisterprogrammet Changing Education.

Grundexamina i pedagogik kan avläggas på finska eller svenska och det internationella magisterprogrammet kan genomföras på engelska.

Utöver grundexamina arrangerar fakulteten pedagogiska studier för lärare som ger lärarbehörighet för studenter vid andra fakulteter. Vid fakulteten kan man även avlägga doktorsexamen och studera flera andra studiehelheter.

Forsknings- och undervisningspersonalen vid avdelningen för pedagogik uppgår till ungefär 200 personer. Vid övningsskolorna arbetar ca 150 lärare som ansvarar för skolornas undervisningsarbete och handleder lärarstuderandena.

Kompetenta experter på pedagogik och undervisning

Undervisningen speglar alltid sin tid och i undervisningen utnyttjas den senaste kunskapen om lärande och undervisning, som även ständigt är föremål för utveckling. Utvecklingen av undervisningen är en process där de deltagande studenterna har en viktig och aktiv roll. Gemensam planering är en viktig utgångspunkt såväl inom arbetet med undervisningsplanerna på utbildningsprogramnivå som vid planeringen av enskilda kurser och undervisningssituationer.

Studierna vid fakulteten utgår från forskning i lärande och undervisning. Vid fakulteten finns en universitetspedagogisk enhet. Undervisningen vid fakulteten utvecklas tillsammans med experter på universitetspedagogik. Pedagogik är ett tvärvetenskapligt vetenskapsområde. Detta innebär att studieavsnitt och studiehelheter speglar olika forskningstraditioner och praxis. Exempelvis inom ämnesdidaktiska studier som ger klasslärarbehörighet studerar man didaktiken för de ämnen som undervisas i skolan. Detta innebär att man lär sig kunskapspraxis inom konst, naturvetenskaper och samhällsvetenskaper.

Inom studierna som ger behörighet ligger fokus för studierna på att stärka identiteten som lärare och inom övriga studier på att stärka identiteten som expert. Den centrala principen inom alla studieinriktningar är att studenterna ska utveckla en hög yrkesetik. Detta lär man sig i mångsidig växelverkan med personalen och de övriga studenterna vid fakulteten.

Digitalisering inom undervisningen

Med digitalisering inom undervisningen avses såväl utnyttjande av den senaste undervisningsteknologin som inlärning av autentisk digital praxis inom vetenskapsområdet. Inom undervisningen testas, utvecklas och används aktivt nya tekniska lösningar. Man fördjupar sig fördomsfritt i de möjligheter som digitaliseringen medför och deras lämplighet för användning i olika undervisnings- och studiesituationer bedöms och analyseras grundligt. Undervisning och lärande är föremål för forskning vid fakulteten och undervisningen vid fakulteten uttrycker den senaste uppfattningen om lärande. I socio-digitalt lärande ingår exempelvis nytt, kreativt skapande av gemensamma artefakter genom användning av digitala verktyg.

Inom utbildningen för lärare och experter inom pedagogik är det viktigt att erbjuda en så bred approach som möjligt inte enbart till universitetsundervisningen utan även till utbildningens framtid och digitalisering. Goda digitala färdigheter är en viktig del av alla pedagogers – i synnerhet lärares – kompetens.

Digital pedagogik inom fakulteten

Den digitala pedagogiska utvecklingen samordnas av fakultetens Digipeda-team. Digipeda-teamets uppgift är att stödja utvecklingen av digital pedagogik inom de olika utbildningsprogrammen. Digitorger, som äger rum fyra gånger per år, fungerar som en plattform för informationsutbyte och nätverkande. 

Hållbar utveckling i undervisningen

Hållbart tänkande och inlärning av färdigheter för främjande av hållbar verksamhet utgör såväl studiernas innehåll som tillvägagångssättet vid fakulteten. Vid fakulteten arrangeras exempelvis en studiehelhet med temat hållbarhetsfostran. Inom flera studieavsnitt behandlas ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska hållbarhetsfrågor i samband med pedagogiska fenomen.

KekePedagogik-gruppen

Vid fakulteten finns en arbetsgrupp för hållbar utveckling inom pedagogik, KekePedagogik-arbetsgruppen, vars uppgift är att planera, utveckla och utarbeta idéer för praxis och vardagsverksamhet vid fakulteten samt undervisningen vid fakulteten så att fokus läggs på hållbar utveckling.

KekePeda-blog (på finska)

Undervisnings- och lärmiljöer

Med undantag för övningsskolorna är fakultetens lokaler belägna på det historiska universitetsområdet på Brobergsterrassen. Byggnaderna som planerats för bland annat undervisning i fysik och medicin under olika perioder utgör en intressant arkitektonisk helhet, där gammalt och nytt möts för att leva upp till dagens krav. I lokalerna har man förverkligat flera nya pedagogiskt funktionella lösningar som stöder samhörigheten inom fakulteten och samarbetsandan.

På Brobergsterrassen finns speciallokaler för undervisning i både färdighets- och konstämnens didaktik och småbarnspedagogik. I speciallokalerna är det möjligt att öva kunskapspraxis inom olika vetenskapsområden och deras undervisning. I övriga undervisningslokaler finns modern teknisk utrustning och lokalerna kan anpassas enligt olika behov. Planering av undervisningslokaler är ett av många forskningsområden vid Pedagogiska fakulteten. Fakultetens undervisningslokaler förnyas, förändras och utvecklas kontinuerligt.

Utöver i de fysiska lokalerna träffas studenterna i digitala miljöer. Inom undervisningen används universitetets gemensamma datasystem för undervisning och studier i omfattande utsträckning. Lärarna utvecklar aktivt pedagogik och studiemiljöer som förenar en digital dimension och fysisk närvaro.

Utveckling av undervisning, praktik, belönta lärare