Fakulteten

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands ledande enhet för pedagogisk forskning och utbildning och lärarutbildning.

Fakulteten är internationellt ansedd och mycket framgångsrik. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt realisera människans kulturella och sociala potential för individens och mänsklighetens bästa.

Pedagogiska fakulteten är en dynamisk, inspirerande och internationell arbets- och studiemiljö med en högklassig infrastruktur för forskning och undervisning. Vi uppmuntrar etisk, djärv och kreativ forskning, undervisning och samverkan med samhället.

Pe­da­go­gis­ka fakulteten i siff­ror

Fakulteten leds av dekanus. Dekanus är en professor som väljs av fakultetsrådet och vars uppgift är att leda och styra fakulteten. Dekanus behandlar och avgör fakultetens ärenden, såvida annat inte bestäms i lag, förordning eller instruktion.

Dekanus väljer prodekaner som stöder dekanen i utvecklingen av fakulteten, verkställandet av universitetets strategi och i främjandet av samarbetet mellan fakultetens enheter.

Dekanus Johanna Mäkelä

Professor Johanna Mäkelä är pedagogiska fakultetens dekanus.

E-post: johanna.m.makela@helsinki.fi

Prodekanus Anu Laine

Docent, universitetslektor Anu Laine är prodekanus med ansvar för undervisningen.

E-post: anu.laine@helsinki.fi

Prodekanus Auli Toom

Professor Auli Toom är prodekanus med ansvar för forskningen.

E-post: auli.toom@helsinki.fi

Prodekanus Markku Jahnukainen

Professor Markku Jahnukainen är prodekanus med ansvar för samverkan med samhället.

E-post: markku.jahnukainen@helsinki.fi

Prodekanus Arto Kallioniemi

Professor Arto Kallioniemi är prodekanus med ansvar för internationalitet.

E-post: arto.j.kallioniemi@helsinki.fi

Fakultetsrådet är ett kollegialt förvaltningsorgan. Fakultetsrådet utvecklar under ledning av dekanus fakultetens verksamhet som en helhet i enlighet med målsättningarna för universitetets verksamhet och ekonomi samt universitetets strategi och fakultetens målprogram. Pedagogiska fakultetens fakultetsråd består utöver dekanus av 18 medlemmar och suppleanter. Fakultetsrådets mandatperiod är fyra år, men studentmedlemmarna väljs för en två års mandatperiod. Fakultetsrådet har även utsett olika kommittéer att bereda beslutsfattandet.

Fa­kul­tets­rå­dets medlemmar, mö­tes­da­tum och mö­tes­pro­to­koll

Fa­kul­tets­rå­dets medlemmar, mötesdatum och mötesprotokollen finns på Flamma (förutsätter inloggning med universitetets användarnamn).

Pedagogiska avdelningen har till uppgift att bistå fakulteten i att nå sina mål samt främja och utveckla fakultetens forskning och utbildning i enlighet med fakultetens riktlinjer.

Övningsskolorna anordnar utbildning enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen. Övningsskolorna har forsknings-, fortbildnings- och undervisningssamarbete med fakultetens enheter, andra universitetsenheter samt inhemska och utländska aktörer inom utbildningsområdet.

Övningsskolorna

Övningsskolornas ledande rektorn är docent Tapio Lahtero.

Centret för universitetspedagogik

Centret för universitetspedagogik HYPE utbildar Helsingfors universitets undervisningspersonal till experter inom högskoleundervisning och -inlärning. Enheten producerar och stöder forskning inom området vid Helsingfors universitet och bedriver forskningssamarbete såväl inom Finland som utomlands med universitet som forskar och undervisar inom universitetspedagogik.

Som ledare för HYPE fungerar professor Auli Toom.

Centret för utbildningsutvärdering

Centret för utbildningsutvärdering (HEA) är en forskningsenhet som erbjuder forsknings- och utvecklingstjänster som utreder kvaliteten på undervisning och utbildning för att stöda beslutsfattandet och utvecklingsarbetet bland annat för skolor och läroverk, kommuner, föreningar, Utbildningsstyrelsen samt ministerier.

Som ledare för HEA fungerar professor Risto Hotulainen.

Nätverk och forskningssamfund

CICERO Learning är ett nätverk för inlärningsforskare med samarbete i Finland och runt omkring världen. Nätverket koordineras av pedagogiska fakulteten.

Nätverket Innokas uppmuntrar skolor till kreativitet och innovativitet med hjälp av teknologi. Nätverket Innokas koordineras av pedagogiska fakulteten.

Fakultetens forskare och forskningsgrupper bildar nio forskningssamfund.