Pedagogik, undervisning och lärarutbildning

Forskningssamfundet Pedagogik, undervisning och lärarutbildning sammanför forskare som är intresserade av frågor relaterade till pedagogik, undervisning och lärarutbildning. Centrala drag i den forskning som forskningssamfundet bedriver är mångfalden av metodologiska, paradigmatiska, vetenskapliga och konstnärliga infallsvinklar.

Frågorna granskas ur flera synvinklar: pedagogikens och utbildningens uppbyggnad, skolpedagogik, frågor kring planering, genomförande och bedömning av undervisningen, läroplansforskning, processen undervisning–studier–lärande, undervisningsetik, frågor som berör mångfald samt lärarens yrkesutvecklingskontinuum som grund-, introduktions och fortbildning, forskning i småbarnspedagogik, förskole- och nybörjarundervisning, forskning i färdighets- och konstämnen , kultur- och konstforskning samt nya lärandemiljöer och undervisningsteknologi.

De metodologiska och planmässiga tillvägagångssätten omfattar metoder som baserar sig på praxis, kompetens, konst samt olika kvalitativa och kvantitativa metoder.

Kontaktperson: Lauri Väkevä