Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning

Inom Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning (Diversity, Multilingualism and Social Justice in Education, DIMISO) bedriver vi forskning fokuserad på mångfald, flerspråkighet, minoritetsfrågor och social rättvisa i relation till pedagogik och lärarutbildning. Rasificering, etnicitet, genus, social klass, specialbehov och hållbarhet utgör centrala forskningsområden inom gruppen. Forskningen omspänner allt från småbarnspedagogik till ungdomar och vuxenpedagogik, och har en stark nordisk inriktning.

Vi använder oss av varierade forskningsmetoder, som diskursanalys, etnografi, kvantitativa analyser, samtalsanalys, utbildningsfilosofi, videoforskning och visuella forskningsmetoder. Vår forskningsenhet är nära kopplad till ett nordiskt excellenscenter Quality in Nordic Teaching (QUINT), och till större nordiska och nationella projekt, som till exempel om nordiska grundskolor, om rasifiering, om barns socio-emotionella utveckling och om skola, skolval och segregation.

DIMISO strävar efter att i sitt eget arbete stöda möjligheterna att bedriva pedagogisk forskning på svenska och har därför svenska som sitt huvudsakliga arbetsspråk. Forskningssamfundet har regelbundna seminarier där alla är välkomna att delta på det språk hen är mest bekväm med.

Forskningsgemenskapen utgör en viktig vetenskaplig bas för den svenska allmänna pedagogiken, vuxenpedagogiken och för de svenska lärarutbildningarna: klasslärarutbildningen, lärarutbildningen i småbarnspedagogik, speciallärarutbildning, ämneslärarutbildningen samt universitetspedagogiken.

Kontaktperson: Fritjof Sahlström