Forskningsbaserad kunskap om hållbarhet och ansvar

Vi bedriver omfattande forskning inom hållbarhet och ansvar. Vi studerar bland annat samhället, jämställdhet och sociala strukturer samt klimatförändringen och biologisk mångfald. Vi formar universitetet och vår gemenskap till en hållbar och trygg arbets- och studiemiljö.

Ta del av den senaste forskningen eller läs mer om vårt arbete för hållbarhet.

Värderingarna och strategin styr det dagliga arbetet och samspelet

Universitetets gemensamma värderingar och strategin för 2021–2030 "Med ve­ten­ska­pens kraft – för värl­dens bäs­ta" styr det dagliga arbetet och samspelet.

Om oss år 2030:

Vi vill vara en föregångare inom ansvar och hållbarhet. Hållbarhet är ett genomgående tema i hela vårt utbildningsutbud och hållbarheten beaktas i all vår verksamhet. År 2030 är vi ett internationellt välkänt och attraktivt mångvetenskapligt centrum för forskning och undervisning i hållbarhet.

För oss är det viktigt att vara en vägvisare i arbetet med att bygga en mer hållbar värld.

Experter för hållbarhet och jämställdhet

Våra forskare tar sig an klimatförändringen, förlusten av arter och jämställdhetsfrågor från olika mångvetenskapliga perspektiv.

Vem ansvarar för universitetets hållbarhets- och ansvarsfrågor?

Den av rektor tillsatta Kommittén för hållbarhet och ansvar svarar för att utveckla, följa upp och rapportera om universitetets arbete för hållbarhet och ansvar. Kommittén organiserar arbetet för hållbar utveckling på hela universitetets nivå. Kommittén utvecklar universitetets arbete för hållbarhet och ansvar och består av experter, representanter för fakulteterna och sektorerna, samt studentmedlemmar.

Prorektor Tom Böhling, med ansvar för hållbarhets- och ansvarsfrågor, är ordförande för kommittén.

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén är ett organ som leds av prorektor och företräder mångfalden vid universitetet. Ledamöterna i kommittén väljs så att det finns representanter för olika kön, universitetets olika personalgrupper, studenter, människor i olika åldrar vid universitetet samt grupper med expertis eller erfarenhet i frågor som gäller likabehandling.

Kommittén har följande uppgifter: 

  • främja att jämställdhetslagens och diskrimineringslagens mål uppnås och följa hur jämställdheten utvecklas vid universitetet och rapportera om utvecklingen 
  • påverka så att positiva attityder, åsikter och strukturer för jämställdhet och likabehandling stärks vid universitetet 
  • bereda en jämställdhets- och likabehandlingsplan enligt jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. 

Prorektor Tom Böhling är ordförande för kommittén. Sekreterare är jämställdhetsansvarige Timo Valtonen. I frågor som rör jämställdhet kan du vända dig till jämställdhetsansvarige på tasa-arvovastaava@helsinki.fi. 

Dessutom finns det kontaktpersoner i likabehandlings- och tillgänglighetsfrågor vid Personaltjänster och Undervisnings- och studentservicen. Det finns även trakasseriombud vid universitetet. För mer information kontakta oss på hrd@helsinki.fi

Kontakta oss om du vill veta mer om universitetets arbete för hållbarhet, ansvar och jämställdhet.

Riina Koivuranta, specialist inom hållbarhet och ansvar

Timo Valtonen, personalspecialist  

Virpi Kuitto, specialist inom hållbarhet

Elina Tanninen, koordinator för hållbarhet och samhällsansvar  

Henna Puustinen, koordinator för hållbarhet och samhällsansvar  

Kati Salmivaara, kommunikationskoordinator för hållbarhet och samhällsansvar 

Jarna Heikkilä, miljöspecialist, HY247

Tom Böhling, prorektor med ansvar för samhälleliga ansvarsfrågor

I jämställdhetsfrågor kan du kontakta tasa-arvovastaava@helsinki.fi