Jobba hos oss

Fakulteten är ett betydande kompetenscentrum för medicin, hälsa och välfärd. Fakulteten producerar ny information och nytt kunnande som samhället behöver för att svara mot de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården och välfärden. Medicinska fakulteten sysselsätter över 1000 personer. Bekanta dig med lediga anställningar och delta i vårt arbete för att utveckla en hälsosammare framtid!
Universitetslektorer, klinisk lärare, universitetslärare

Till ansökningarna fogas en meritförteckning och publikationsförteckning, en redogörelse för erfarenhet och meriter som är strukturerad enligt Medicinska fakultetens anvisningar och som är av betydelse vid bedömning av undervisningsförmågan samt andra handlingar som kan påverka tillsättningen.

Undervisningsförmågan bedöms vid Helsingfors universitet i samband med tillsättning av undervisnings- och forskningspersonal och ansökan om titeln docent.

Kraven inom de olika delområdena beskrivs i en bedömningsmatris. Den sökande ombeds under processens gång fylla i en e-blankett, där undervisningserfarenheten beskrivs enligt olika delområden. 

Mer information:

Universitetslektor och klinisk lärare

Av den som anställs som universitetslektor eller klinisk lärare krävs lämplig doktorsexamen, förmåga att meddela högklassig, på forskning baserad undervisning och förmåga att vara handledare för examensarbeten. Som klinisk lärare kan dock anställas en person som har lämplig licentiatexamen och är synnerligen väl förtrogen med området för anställningen. Vid bedömningen av meriterna hos dem som sökt anställning som universitetslektor och klinisk lärare beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat av vetenskapligt värde, erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel,andra meriter inom verksamhet som lärare och vid behov ett undervisningsprov.

Om anställningen som universitetslektor eller klinisk lärare har definierats som undervisningsinriktad, fästs särskild vikt vid erfarenheterna av undervisning, den pedagogiska utbildningen, förmågan att producera läromaterial, de andra meriterna inom verksamheten som lärare och vid behov undervisningsprovet.

Om anställningen som universitetslektor eller klinisk lärare har definierats som forskningsinriktad, fästs särskild vikt vid de vetenskapliga publikationerna och de andra
forskningsresultaten som är av vetenskapligt värde samt annan aktivitet inom forskning både i Finland och internationellt.

Universitetslärare

Av den som anställs som universitetslärare krävs lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av undervisning.

I synnerhet värdesätts pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel och mångsidig undervisningsförmåga.

Kunskaper i finska och svenska som krävs av universitetets personal

Av den som sköter undervisnings- och forskningsuppgifter vid ett universitet krävs att han eller hon behärskar det språk, finska eller svenska, som undervisningen ska ges på. Detta kan visas på det sätt som anges i universitetets instruktion.

Av den som sköter undervisnings- och forskningsuppgifter vid universitet där en examen kan avläggas både på finska och svenska krävs dessutom att han eller hon har minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska och svenska.

Svenska

Policyn om kravet på språkkunskaper gäller alla svenskspråkiga uppgifter.

När anställningens undervisningsspråk är svenska motsvaras de rekommenderade kunskaperna i svenska av nivå C2 enligt den europeiska referensramen. Nivå C1 kan enligt fakultetens övervägande godkännas som lägsta godtagbara färdighetsnivå i svenska.

Språkkunskaperna visas under ansökningsprocessen genom dokument, intervju och undervisningsprov och vid behov kan sökande ombes lämna in en kompletterande utredning.

 Sätt att visa språkkunskaperna på svenskspråkiga uppgifter

Professurer

Professurerna vid Medicinska fakulteten ledigförklaras så att man till anställningen kan väljas antingen som biträdande professor i karriärsystemet tenure track eller direkt som professor till fast tjänst.

Den som antas till tenure track antas för ett anställningsförhållande som biträdande professor. Anställningen varar 3–5 år enligt den valda personens bakgrund och erfarenhet. Som ett resultat av ett framgångsrikt arbete som uppfyller på förhand avtalade kriterier kommer anställningsförhållandet att antingen övergå till en fast anställning som professor eller förlängas med ett andra anställningsförhållande på 3–5 år, varefter personen kan få fast anställning som professor.

Hakuasiakirjat tulee tallentaa järjestelmään yhtenä PDF-tiedostona.

 1. englanninkielinen curriculum vitae;
 2. englanninkielinen vapaamuotoinen, enintään sivun mittainen selostus hakijan tieteellisestä toiminnasta;
 3. englanninkielinen enintään sivun mittainen suunnitelma siitä, kuinka hakija aikoo hoitaa tehtävää ja kehittää alaa;
 4. englanninkielinen selvitys opetusansioista tiedekunnan opetustaidon kartoituslomakkeella (kts. opetustaidon osoittaminen);
 5. englanninkielinen selvitys ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta;
 6. numeroitu julkaisuluettelo;
 7. luettelo 20 valitusta julkaisusta tai muusta työstä, linkki julkaisuun

Julkaisuluetteloon merkitään julkaisut, joissa hakija on tekijänä (author).

Hakijan nimi korostetaan tekijäluettelossa lihavoimalla tai alleviivaamalla.

Julkaisun nimen täytyy olla alkuperäiskielellä (nimen käännös voi olla suluissa, ja julkaisuun voi liittää englanninkielisen 10–15-rivisen yhteenvedon).

Tiedekunta edellyttää, että hakija ryhmittelee julkaisunsa seuraavasti:

A-osio

 • A. Tieteelliset alkuperäisjulkaisut. Alkuperäisartikkeliksi katsotaan kirjoitus, jonka oleellisena sisältönä ovat muihin artikkeleihin sisältymättömät tutkimustulokset ja joka on julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä julkaisusarjoissa, joissa käytetään arviointijärjestelmää. Julkaistavaksi hyväksytyt (in press) käsikirjoitukset voidaan liittää julkaisuluetteloon lisäämällä niihin merkintä ”hyväksytty julkaistavaksi”. Lopullinen hyväksymiskirje tulee silloin esittää liitteenä. Julkaistavaksi lähetettyjä ja arvioitavana tai valmisteltavana olevia käsikirjoituksia ei liitetä julkaisuluetteloon.
 • B. Alkuperäisartikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa tai painetuissa kongressijulkaisuissa. Tämä ei koske lyhennelmiä, joista ilmoitetaan vain lukumäärä.
 • C. Tapausselostukset kansainvälisissä julkaisusarjoissa, joissa käytetään arviointijärjestelmää
 • D. Katsaukset ja pääkirjoitukset kansainvälisissä tieteellisissä julkaisusarjoissa ja oppikirjoissa
 • E. Alkuperäisartikkelit ja katsaukset suomalaisissa oppikirjoissa ja arviointijärjestelmää käyttävissä julkaisusarjoissa
 • F. Yleistajuiset artikkelit
 • G. Verkkoaineistot

B-osio

 • H. Hirsch-indeksi laskettuna hakijan kaikista julkaisuista, jotka löytyvät Web Of Science (WOS)tietokannasta. Mukaan otetaan julkaisut, joiden julkaisutyypiksi WOS-tietokanta määrittelee Article, Letter, Review tai Note
 • I. Sitaatioiden yhteismäärä (ilman itsesitaatioita = without self-citations) WOS-tietokannasta. Mukaan otetaan julkaisut, joiden julkaisutyypiksi WOS-tietokanta määrittelee Article, Letter, Review tai Note
 • J. PubMed ID -lista kaikista hakijan PubMed-tietokannasta löytyvistä julkaisuista, mahdollisesti tehtäviä täydentäviä viittausanalyysejä varten

http://libraryguides.helsinki.fi/metrics/diy.

C-osio

 • K. Listaa 20 merkittävintä julkaisua. Hakijan nimi korostetaan tekijäluettelossa lihavoimalla tai alleviivaamalla. Valitun 20 julkaisun perään merkitään:
  1. julkaisusarjan uusin Impact factor -luku Journal Citation Report (JCR)-tietokannasta
  2. julkaisusarjan järjestysluku oman alansa julkaisuissa JCR-tietokannassa
  3. tieto siitä kuinka monta kertaa julkaisuun on viitattu kirjallisuudessa WOS-tietokannan mukaan, sekä otannan päivämäärä

http://libraryguides.helsinki.fi/metrics/diy

Tutkimuksen vaikuttavuuden mittaaminen

Lisätietoa julkaisuluetteloon vaadittavista tiedoista antaa Terkon informaatiopalvelu terkko-tietopalvelu@helsinki.fi Arkisin klo 9-15 puh.02 941 26628.

Yleiset kelpoisuusvaatimukset

Yliopiston tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Yliopistoasetuksessa säädetyn kielitaidon ja tehtävän edellyttämän muun kielitaidon hallinta varmistetaan hakuasiakirjojen ja opetusnäytteen perusteella ennen kuin tehdään päätös henkilön ottamisesta työsuhteeseen.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtäviin vaadittavista tutkinnoista ja muista ansioista määrätään erikseen johtosäännössä.

Erityiset kelpoisuusvaatimukset

Jos tehtävään kuuluu jonkun yksikön tai toimialan johtaminen, siihen valittavalta henkilöltä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tehtäväalaan ja tehtävän edellyttämää johtamiskokemusta. Erillisen tutkimuslaitoksen johtajalta ja tiedekuntaan kuuluvan tutkimusyksikön johtajalta vaaditaan kuitenkin tohtorin tutkinto. Lisäksi tässä tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Professori

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät sekä johtamis- ja vuorovaikutustaidot.

Apulaisprofessori (assistant/associate professor)

Vakinaistamispolku (tenure track) -järjestelmään kuuluvaan apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimustyön ja opetusansioiden lisäksi menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja muu kansainvälinen kokemus.

Työelämäprofessori (Professor of practice)

Työelämäprofessoriksi voidaan ottaa tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle.

Tehtävä täytetään kutsusta ja se on aina määräaikainen.

Tutkimusjohtaja ja yli-intendentti

Tutkimusjohtajan ja yli-intendentin tehtävään valittavalta edellytetään vastaavia ansioita kuin professorin tehtävään, kuitenkin niin, että ansioita arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon tieteellinen työ ja tuloksellinen toiminta tutkimusryhmän johtamisessa sekä menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa ja näytöt kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä.

Jos yliopistonlehtorin tai kliinisen opettajan tehtävä on määritelty opetuspainotteiseksi, annetaan valinnassa erityistä painoa opetuskokemukselle, pedagogiselle koulutukselle, taidolle tuottaa oppimateriaalia, muille opetustoimessa saavutetuille ansioille ja tarvittaessa opetusnäytteelle.

Jos yliopistonlehtorin tai kliinisen opettajan tehtävä on määritelty tutkimuspainotteiseksi, annetaan valinnassa erityistä painoa tieteellisille julkaisuille ja muille tutkimustuloksille, joilla on tieteellistä arvoa sekä muulle aktiivisuudelle tutkimustyössä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Kunskaper i finska och svenska som krävs av universitetets personal

Av den som sköter undervisnings- och forskningsuppgifter vid ett universitet krävs att han eller hon behärskar det språk, finska eller svenska, som undervisningen ska ges på. Detta kan visas på det sätt som anges i universitetets instruktion.

Av den som sköter undervisnings- och forskningsuppgifter vid universitet där en examen kan avläggas både på finska och svenska krävs dessutom att han eller hon har minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska och svenska. Ett universitet kan bevilja dispens från dessa språkkunskapskrav på det sätt som anges i universitetets instruktion.

Övriga undervisnings -/forskningsanställningar

Yliopistotutkija, vanhempi tutkija, tutkimuskoordinaattori ja intendentti

Yliopistotutkijan, vanhemman tutkijan, tutkimuskoordinaattorin ja intendentin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.

Yliopistotutkijan, vanhemman tutkijan ja intendentin tehtävä edellyttää kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää tutkimusrahoitusta. Tutkimuskoordinaattorin tehtävässä tarvitaan erityisesti kykyä hallinnoida tutkimusprojekteja ja niiden taloutta. Näitä tehtäviä täytettäessä arvostetaan ulkomaista tieteellistä työskentelyä ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Tutkijatohtori

Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.

Tohtorikoulutettava

Tohtorikoulutettavan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen opinto- ja tutkimussuunnitelman mukaisesti.

Tohtorikoulutettavaksi voidaan ottaa myös perustutkinto-opintojen ohella jatko-opintoja suorittava opiskelija, jos tämä perustuu tiedekunnassa vahvistettuun jatko-opiskelujärjestelmään.

Varför välja Helsingfors universitet?

Helsingfors universitet är Finlands största och ett av världens bästa multidisciplinära universitet. Vår gemenskap med fler än 8 000 anställda ger omfattande möjligheter till karriärutveckling i olika skeden av den akademiska karriären. Helsingfors universitet erbjuder sin personal högklassiga stödtjänster och mångahanda förmåner. 

Vi ger tusentals forskare och lärare mångsidiga karriärmöjligheter. Vår tenure track-process är konkurrenskraftig och transparent.