Information om fakulteten

Fakulteten leds av dekanus. Prodekaner som valts av dekanus stöder honom eller henne i utvecklingen av fakulteten, genomförandet av universitetets strategi och främjandet av avdelningarnas samarbete på ett sätt som bestäms av dekanus. Under verksamhetsperioden 2018–2021 har fakulteten tre prodekaner. Deras huvudsakliga ansvarsområden är forskning, undervisning och samhällssamverkan.

Kolla in fakultetens nyckelindikatorer för 2022.

Personal

Det har inte skett några större förändringar i årsverken under de senaste tre (3) årens granskningsperiod. Könsfördelningen är antalet kvinnor mycket högre än män (61,7%). Professorer 115, biträdande professorer 21 (15 i andra perioden) och två akademiprofessorer. Också två yrkeslivsprofessorer har utnämnst vid fakulteten.

Forskning

Medicinska fakultetens publikationer representerar ungerfär en tredjedel av Helsingfors Universitets publikationer. Den största andelen av publikationerna har gjorts i samarbete med HUS Helsingfors Universitetssjukhus. Fakultetens publikationsantal växer fortfarande årligen. Därtill har man lyckats utöka antalet fritt tillgängliga- och parallellpublikationer.

Studenter

Det finns fem grundutbildningsprogram in Medicinska fakulteten

 • Tandläkarutbildningens program
 • Logopedins utbildningsprogram
 • Utbildningsprogram i medicin
 • Psykologins utbildningsprogram
 • Translationella utbildningsprogrammet inom medicin

Medicinska fakulteten erbjuder därtill specialist utbildning för läkare, tandläkare, psykoterapeuter, specialpsykologer, allmän medicin samt fortbildning för specialläkare.

Medicinska fakulteten är fortfarande den populäraste fakulteten sett till antalet sökande. Jämfört med tidigare år fortsatte antalet sökande att minska, trots det fick fortfarande endast 4 % av de sökande en studieplats. De populäraste ansökningsmålen var i likhet med föregående år utbildningsprogrammen i medicin och psykologi.

Examen

Det avlades sammanlagt 498 grundutbildningsexamen, utav dessa 83 lägre examen och 415 högre grundutbildningsexamen inom följande utbildningsprogram:

 • Tandläkarutbildningen
 • Logopedin
 • Medicin
 • Psykologin
 • Translationella medicinska utbildningsprogrammet

Andra examen

 • År 2021 utexaminerades sammanlagt 678 specialistläkare och 39 specialisttandläkare. Riksomfattande siffror för 2022 finns inte ännu tillgängliga.
 • År 2022 utexaminerades därutöver 57 neuropsykologer, 14 psykoterapeuter och 25 specialistpsykologer inom klinisk neuropsykologi från fakulteten.
Ekonomin

Fakultetens finansiering består till stor del av kompletterande finansiering. De största finansiärerna är Finska Akademin (22%) och diverse inhemska finansiärerna (bla. Fonderna) (18%).