Färdighetsbeskrivningar

Beskrivning av färdighetsnivåerna: Språktjänsters färdighetsnivåer 1–6 = Europeiska referensramen för språk (CEF), färdighetsnivåerna A1–C2 = Allmän språkexamen (YKI), färdighetsnivåerna 1–6.
Nivå 1

Motsvarighet: CEF A1/YKI 1

MUNTLIG FÄRDIGHET
Kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt, presentera sig själv och samtala om sin omedelbara omgivning. Talet kan vara långsamt, osammanhängande och innehålla pauser. Uttalet är bristfälligt.

HÖRFÖRSTÅELSE
Förstår ord och uttryck förknippade med det egna livet, bekanta personer, företeelser eller den omedelbara konkreta omgivningen om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.

LÄSFÖRSTÅELSE
Förstår enkla meningar t.ex. i annonser eller blanketter. Kan hitta information i enklare texter.

SKRIFTLIG FÄRDIGHET
Kan skriva enkla texter. Kan använda ett antal fraser, skriva kortare meningar samt fylla i sina personuppgifter i blanketter. Kan använda vissa grundläggande grammatiska strukturer.

Nivå 2

Motsvarighet: CEF A2/YKI 2

MUNTLIG FÄRDIGHET
Kan kommunicera i enkla och vanemässiga sammanhang som kräver ett enkelt utbyte av information; kan ställa och besvara enkla frågor. Behärskar det mest centrala ordförrådet i anslutning till sitt eget liv, sin egen familj och sina boendeförhållanden och kan berätta om sitt yrke och sitt jobb. Uttalet kan vara bristfälligt och ordförrådet räcker inte till för alla situationer.

HÖRFÖRSTÅELSE
Förstår ord och uttryck som berör bekanta vardagsnära ämnen, t.ex. den egna familjen, inköp eller arbete. Förstår huvuddragen i korta klart formulerade texter. Kan i regel förstå det mest väsentliga i samtal om språket talas relativt långsamt och tydligt.

LÄSFÖRSTÅELSE
Förstår huvuddragen i korta, enkla texter. Hittar nödvändig information i texter som berör vardagliga ämnen, som t.ex. broschyrer och tidtabeller samt förstår korta och enkla personliga brev och elektroniska brev om de behandlar välbekanta ämnen.

SKRIFTLIG FÄRDIGHET
Kan formulera korta och enkla texter i anslutning till vardagliga ämnen. Kan beskriva sina familje- och boendeförhållanden, sin utbildningsbakgrund och sitt nuvarande eller senaste jobb. Kan även berätta om händelser i det förflutna. Kan skriva ett enkelt brev. Behärskar grundläggande grammatik.

Nivå 3

Motsvarighet: CEF B1/YKI 3

MUNTLIG FÄRDIGHET
Kan kommunicera i vardagliga praktiska situationer både i arbetet och på fritiden. Har ett någorlunda grundläggande ordförråd för situationer i vardagen.

HÖRFÖRSTÅELSE
Förstår huvudpunkterna i klart formulerat allmänspråk om ämnesområdet är bekant. Förstår även det mest väsentliga i TV-program om de behandlar bekanta ämnen och företeelser och om talet är långsamt och tydligt. Tal i normalt tempo kan vålla svårigheter om talsekvenserna är långa och ämnesområdet främmande.

LÄSFÖRSTÅELSE
Kan läsa texter i anslutning till de egna arbetsuppgifterna eller vardagliga ämnen som inte kräver en djupare kunskap om ämnet i fråga. Kan följa huvuddrag och argument i texter.

SKRIFTLIG FÄRDIGHET
Kan formulera enkla texter om bekanta ämnen och kort besvara skriftliga förfrågningar. Kan beskriva sina egna erfarenheter och intryck i personliga brev. Behärskar de grundläggande grammatiska strukturerna.

Nivå 4

Motsvarighet: CEF B2/YKI 4

MUNTLIG FÄRDIGHET
Kan kommunicera i praktiska talsituationer både i arbetet och på fritiden och klarar sig även rätt bra i obekanta talsituationer. Kan framställa sina tankar så att de bildar ett logiskt sammanhang och kan motivera sina åsikter. Kan skilja på formell och informell stil. Behärskar basordförrådet väl.

HÖRFÖRSTÅELSE
Förstår längre talsekvenser, föreläsningar, komplicerade argument och motiveringar om ämnesområdet är bekant. Förstår innehållet i de flesta TV-nyheter och aktualitetsprogram även om vissa detaljer dock kan bereda svårigheter. Kan ha svårt att förstå snabbt talspråk och dialektalt språk.

LÄSFÖRSTÅELSE
Kan utan svårighet läsa texter som behandlar allmänna ämnen även om vissa nyansskillnader i texten kan gå förlorade. Kan hitta information och uppfatta tankar och idéer i källor inom det egna fackområdet. Kan även läsa samtida skönlitteratur.

SKRIFTLIG FÄRDIGHET
Kan på ett klart och detaljerat sätt skriva om bekanta ämnen och framställa sina tankar på ett logiskt sammanhängande sätt. Kan skriva en essä eller rapport, berätta om ett ämne och framföra argument för eller emot en viss företeelse. Behärskar den grundläggande grammatiken väl och kan göra skillnad mellan formellt och informellt språkbruk.

Nivå 5

Motsvarighet: CEF C1/YKI 5

MUNTLIG FÄRDIGHET
Kan samtala flytande och välstrukturerat om varierande ämnen i olika situationer. Kan utan större svårighet även hålla föredrag om ett på förhand förberett ämne. Behärskar språkets strukturer och ordförråd väl.

HÖRFÖRSTÅELSE
Kan relativt lätt följa diskussioner, debatter och föreläsningar. Förstår talat språk även om språket är strukturellt komplicerat och även om tankar endast uttrycks indirekt. Förstår TV-program och filmer utan större svårigheter.

LÄSFÖRSTÅELSE
Kan läsa strukturellt och språkligt komplicerade texter och samtida skönlitteratur. Förstår fackspråkliga artiklar, rapporter och tekniska bruksanvisningar även om ämnesområdet inte är bekant.

SKRIFTLIG FÄRDIGHET
Kan skriva och uttrycka sig på ett klart, ledigt och relativt välnyanserat sätt. Kan även behandla komplexa ämnen och föra fram viktiga argument i brev, rapporter och artiklar. Kan på ett övertygande och personligt sätt skriva olika typer av texter som tillämpats för läsaren. Behärskar i regel grammatiken väl och har ett brett och mångsidigt ordförråd, men vissa ovanligare ord eller satskonstruktioner kan emellertid bereda svårigheter.

Nivå 6

Motsvarighet: CEF C2/YKI 6

MUNTLIG FÄRDIGHET
Talar mycket flytande i en stil som är anpassad till situationen i fråga och kan även uttrycka fina betydelsenyanser. Behärskar på ett säkert sätt grammatiken och ordförrådet i nästan alla situationer.

HÖRFÖRSTÅELSE
Förstår utan svårighet längre talsekvenser som förs ansikte mot ansikte eller t.ex. i TV eller radio. Förstår även en modersmålstalare som talar i snabbt tempo om först fått tid att vänja sig vid samtalspartnerns sätt att tala.

LÄSFÖRSTÅELSE
Läser utan svårighet alla typer av texter.

SKRIFTLIG FÄRDIGHET
Kan skriva flytande, välstrukturerade och stilmässigt korrekta texter. Kan skriva brev, rapporter och artiklar så att läsaren lätt kan hitta huvudpunkterna i texten. Kan skriva sammandrag och recensioner av både texter med koppling till det egna yrket och skönlitterära texter.